Xem cầu tài (TSBD-390)

ngày Mậu Ngọ tháng Dậu, xem cầu tài được quẻ Cách: