xem chức vị đương nhiệm có được bình yên không (TS

ngày Nhâm Ngọ tháng Dần, xem chức vị có được bình yên không được quẻ Di biến Phệ Hạp