xem về việc đánh cược (TSBD-109)

vào ngày Kỷ Tỵ tháng Tý, xem về việc đánh cược được quẻ Khôn