vợ xem chồng ở bên ngoài có phải đi sang tỉnh khác

ngày Giáp Tý tháng Hợi vợ xem chông ở bên ngoài có phải đi sang tỉnh khác hay không được quẻ Đại Tráng biến Đại Quá