Hình Thành Vũ Trụ

Vũ Trụ Tam Phân (Thượng Đế Ba Ngôi/ Tam Phân) và hình thành vô số vũ trụ:

+ Các bạn có thể thắc mắc tại sao là Ba Phương diện của Nguyên Lý Vô Biên Bất Biến? Bà Annie Besant trả lời câu hỏi này như sau: Mặc dù ở đây chúng ta động chạm đến vấn đề sâu xa nhất của siêu hình học mà muốn giải thích, thậm chí không được đúng lắm, cũng cần đến cả một quyển sách, chúng ta cũng phải nêu ra câu trả lời có được bằng việc suy gẫm cật lực. Khi phân tích mọi vật đang hiện hữu, chúng ta đi đến nét khái quát lớn như sau: “Tất cả đều có thể chia thành “cái tôi” (“I”) và “Không Tôi” (“Not I”), “Ngã”(“Self”) và “Phi-Ngã” (“Not-Self”). Mọi vật riêng rẽ được cho là ở dưới mặt này hay mặt khác của đề mục Ngã hoặc Phi-Ngã. Không có gì mà không thể được đặt dưới một trong hai hình thức đó. “Ngã là Sự Sống, Tâm Thức; Phi-Ngã là Vật Chất, Hình Tướng (Form)”. Vậy thì, ở đây chúng ta có một nhị nguyên (duality). Nhưng Cặp Đôi (Twain) không phải là hai cái riêng biệt, cô lập và không có liên quan. Luôn luôn có mối liên hệ nằm giữa chúng, chúng luôn luôn tiến tới gần rồi tách ra xa, nhập lại và rời ra, sự tương tác này tự biểu lộ dưới hình thức vũ trụ hằng chuyển. Như vậy chúng ta có một Tam Nguyên (Trinity) chớ không phải một Nhị Nguyên, đó là Ngã, Phi-Ngã và Mối Quan hệ (Relation) giữa chúng. Ở đây, tất cả đều được tổng kết lại, mọi vật và mọi mối liên hệ, đang có và có thể có, và do đó là Ba (three), không hơn không kém, là nền tảng của toàn thể các vũ trụ trong toàn thể của chúng và của mỗi vũ trụ nói riêng. Từ các nguyên lý sáng tạo căn bản này, trong phát triển kế tiếp, xuất phát theo trình tự được định trước vô số Vũ Trụ gồm hằng hà sa số các Tinh Tú Biểu Lộ và các Thái Dương Hệ. Mỗi Thái Dương hệ là sự biểu lộ của năng lượng và sự sống của một Đấng Vũ Trụ vĩ đại, Đấng mà vì thiếu một danh xưng hoàn hảo hơn, chúng ta gọi là Thái Dương Thượng Đế. Thái Dương Thượng đế lâm phàm hay biểu lộ qua trung gian của một Thái Dương Hệ. Thái Dương hệ này là xác thể hay sắc tướng của Đấng Vũ Trụ và chính Đấng này tam phân (itself triple). Thái Dương hệ tam phân này có thể được mô tả bằng tên gọi có ba trạng thái (three aspects), hay là (theo như Thần học Cơ Đốc giáo) là ba Ngôi (three Persons).   Slide 2-3 Slide 2-4 LỬA ĐIỆN hay TINH THẦN Ngôi Một: Cha, Sự Sống. Ý chí. Thiên Ý. Năng lượng dương  LỬA THÁI DƯƠNG hay LINH HỒN Ngôi Hai: Con. Tâm Thức. Bác Ái Minh Triết. Năng lượng thăng bang.  LỬA do Ma Sát hay Xác Thể hay Vật Chất. Ngôi Ba: Thánh Thần. Sắc tướng. Thông tuệ hoạt động. Năng lượng âm. Slide 2-7 Mỗi Ngôi lại biểu lộ tam phân, do đó tạo ra

  • 9 tiềm lực (potencies) hay Phân thân.
  • 9 Sephiroth.
  • 9 nguyên nhân Điểm Đạo.

Các Ngôi này, với toàn thể biểu lộ hay Tổng Thể, tạo ra 10 của biểu lộ hoàn hảo hay Con Người hoàn thiện. Ba trạng thái của Tổng Thể này hiện diện trong mỗi sắc tướng.

  1. Thái dương hệ tam phân, biểu lộ qua ba Ngôi nói trên.
  2. Một con người cũng tam phân, biểu lộ thành Tinh Thần, Linh Hồn và Xác thể, hay Chân Thần, Chân Ngã và Phàm Ngã.
  3. Nguyên tử của nhà khoa học cũng tam phân, được tạo thành bằng một nhân dương, các âm điện tử và toàn thể sự biểu lộ bên ngoài kết quả của sự liên lạc của hai thành phần kia.

Slide 2-5 Slide 2-6 (Xem: Cấu tạ con người 2)