xem về việc mua bán (TSBD-414)

ngày Đinh Mão tháng Sửu, xem về việc mua ngựa đem bán xuống phía nam, được quẻ Đỉnh biến Đại Hữu