xem công danh trọn đời (TSBD-286)

ngày Nhâm Tý tháng Tuất xem về công danh trọn đời được quẻ Khốn biến Đoài