Xem về việc thăng tiến (TSBD-82,83)

Thăng Quan - Bổ nhiệm