xem về công danh (TSBD-383)

ngày Bính Thìn tháng Sửu, xem về công danh được quẻ Truân biến Ký Tế