xem về cát hung của chức vụ hiện tại (TSBD-228)

ngày Ất Dậu tháng Tý, xem về cát hung của chức vụ hiện tại được quẻ Nhu