xem công danh trọn đời (TSBD-285)

ngày Ất Mùi tháng Thìn xem trọn đời công danh có được công danh hay không được quẻ Minh Di biến Phong