xem bệnh cho cháu ngoại (TSBD-468)

ngày Ất Dậu tháng Dần xem bệnh cho cháu ngoại được quẻ Khôn biến Càn