Sách Tu Niệm Phật, Bồ Tát - Lễ Lạy Đọc Tụng Kinh Chú - Phát Tâm Nguyện Đúng Như Pháp Thọ Trì Theo Thánh Hiền Dạy

Sách Tu Niệm Phật, Bồ Tát - Lễ Lạy Đọc Tụng Kinh Chú - Phát Tâm Nguyện Đúng Như Pháp Thọ Trì Theo Thánh Hiền Dạy

Căn cứ vào rất nhiều nguồn giáo lý của các bậc Thiện Tri thức hay Kinh văn Phật Pháp, tách trích đoạn các lời giảng giải thuộc cùng chủ đề theo từng lĩnh vực mà không phân loại theo loại giáo lý như Phật pháp, minh triết, dịch học... , cũng không phân biệt bậc Thiện tri thức hay Phật, Bồ Tát nào giảng.

Danh sách chương