xem về tài phúc (TSBD-274)

Ngày Ất Tỵ tháng Dần xem về tài phúc, được quẻ Đại Tráng.