xem bệnh cho cha (TSBD-467)

ngày Canh Thìn tháng Tuất xem bệnh gần của cha được quẻ Ly