xem về vay mượn (TSBD-412)

ngày Đinh Mão tháng Mùi, xem về vay mượn, được quẻ Đoái biến Chấn