Warning (2): array_intersect(): Argument #1 is not an array [APP/Controller/AppController.php, line 1047]
Hướng Dẫn: Hành Tinh, C. Hoàng Đạo - Các Nhà

CÁC HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT: PHÂN TÍCH CÁC HÀNH TINH, CÁC DẤU HIỆU HOÀNG ĐẠO TRONG CÁC NHÀ

GENERAL GUIDELINES: THE PLANETS AND SIGNS THROUGH THE HOUSES (Trích dịch từ THE TWELVE HOUSES của Howard Sasportas In every corner of my soul, there is an altar to a different god. Fernando Pessoa

Ideally, every factor in the chart should be interpreted in the light of the whole chart; it is only then that the true significance of that placement can be appreciated in relation to the broader pattern of an individual’s being and becoming. However, as a step or aid in the process of ultimately synthesizing all the important factors in the horoscope, this part of the book explores the possible interpretations of the different planets and signs through the houses. The suggested meanings are by no means conclusive, nor are they intended to be taken as gospel. It is hoped, however, that the information given (most of which is drawn from personal experience) will generate further thought and insight into the various and numerous ramifications of each placement. Lý tưởng nhất, mọi yếu tố trong lá số nên được diễn giải dưới ánh sáng của toàn bộ lá số; chỉ khi đó, tầm quan trọng thực sự của vị trí đó mới có thể được đánh giá đúng trong mối liên hệ với mô hình rộng lớn hơn của sự hiện hữu và tiến hoá của một cá nhân. Tuy nhiên, như là một bước hoặc một hỗ trợ trong quá trình tổng hợp tất cả các yếu tố quan trọng trong lá số chiêm tinh, phần này của cuốn sách tìm hiểu những giải thích khả dĩ của các hành tinh và dấu hiệu khác nhau thông qua các nhà. Các ý nghĩa được đề xuất hoàn toàn không hàm ý kết luận, cũng không có ý định được coi là phúc âm. Tuy nhiên, người ta hy vọng rằng thông tin được cung cấp (hầu hết được rút ra từ kinh nghiệm cá nhân) sẽ tạo ra thêm suy nghĩ và hiểu biết sâu sắc hơn về những phân chia khác nhau của mỗi vị trí. Nguyên tắc chung cho việc diễn giải các hành tinh trong các nhà – General Guidelines for Interpreting Planets in the Houses What exactly does a planet (or planets) situated in a house show or suggest? To answer this, we need to recall that the astrological birthchart portrays symbolically how an individual’s drives and urges are apt to express themselves. Like the seed of a plant or a tree, it contains a blueprint of what the fully developed person could grow into or become. The chart tells us something about the nature of the seed, as well as offering some general indications about the process of the seed’s unfoldment. On this basis, the birth map can be understood as a set of instructions showing how a person can most naturally actualize his or her potential. Chính xác thì một hành tinh (hoặc các hành tinh) nằm trong một nhà hiển thị hoặc gợi ý điều gì? Để trả lời điều này, chúng ta cần nhớ lại rằng lá số chiêm tinh miêu tả một cách tượng trưng cách thức các động lực và các thúc giục của một cá nhân có thể tự thể hiện. Giống như hạt giống của một cây, nó chứa bản thiết kế về những gì người phát triển đầy đủ có thể phát triển thành hoặc trở thành. Lá số cho chúng ta biết một vài điều về bản chất của hạt giống, cũng như đưa ra một số chỉ dẫn chung về quá trình phát triển hạt giống. Trên cơ sở này, lá số sinh có thể được hiểu là một tập hợp các hướng dẫn cho thấy cách một người có thể hiện thực hóa tiềm năng của mình một cách tự nhiên nhất. Bearing this principle in mind, we can infer three basic guidelines for interpreting a planet in a house: 1. When a planet is located in a house, the function or activity represented by the planet finds its most natural area of expression in the field of experience referred to by that house. The sign in which the planet is placed gives further information about how this activity can be approached. 2. The reverse is also true: the area of life designated by the house in which a planet falls is most naturally dealt with and handled in accordance with the type of activity represented by the planet there. 3. A planet in a house also shows the nature of the archetypal principle we are born already expecting to encounter through that area of life or facet of experience. It is the kind of energy we are innately predisposed to perceive or meet in that domain. It is the a priori image of that sphere of life which exists right from birth. Ghi nhớ nguyên tắc này, chúng ta có thể suy ra ba nguyên tắc cơ bản để diễn giải một hành tinh trong một nhà: 1. Khi một hành tinh được đặt trong một nhà, chức năng hoặc hoạt động được đại diện bởi hành tinh đó tìm thấy khu vực biểu hiện tự nhiên nhất của nó trong lĩnh vực kinh nghiệm được đề cập bởi nhà đó. Dấu hiệu trong đó hành tinh được đặt cung cấp thêm thông tin về cách hoạt động này có thể được tiếp cận. 2. Điều ngược lại cũng đúng: khu vực của sự sống được chỉ định bởi nhà mà hành tinh ở trong đó được đề cập và xử lý một cách tự nhiên nhất theo loại hoạt động được đại diện bởi hành tinh đó. 3. Một hành tinh trong một nhà cũng cho thấy bản chất của nguyên tắc nguyên mẫu mà chúng ta sinh ra đã mong đợi gặp phải thông qua lãnh vực của cuộc sống hoặc khía cạnh của kinh nghiệm. Đó là loại năng lượng mà chúng ta có xu hướng nhận thức hoặc gặp gỡ trong lĩnh vực đó. Đó là một hình ảnh tiên nghiệm của lãnh vực cuộc sống tồn tại ngay từ khi sinh ra. Hướng dẫn chung về diễn giải Các Dấu Hiệu Hoàng Đạo trong Các Nhà – General Guidelines for Interpreting Signs in the Houses Sign placements are slightly more complicated than planetary placements in relationship to the houses. Firstly, there will always be a particular degree of a certain sign on the cusp or beginning point of each house. In the example shown in Figure 15 , 11 degrees of Cancer is on the cusp of the 1st house; 29 degrees of Cancer on the cusp of the 2nd house; 20 degrees of Leo on the cusp of the 3rd house, etc. We would then associate the principles of Cancer with what the 1st house represents; the principle of Cancer will also influence the 2nd house (even though only one degree of Cancer remains in the 2nd it is still associated with that house because of its cuspal position there); the principles of Leo would operate in the 3rd house, etc. However, if we look closely, we will see that there is a variety of ways in which a sign may appear in a house: Vị trí của dấu hiệu hoàng đạo phức tạp hơn một chút so với vị trí hành tinh trong mối quan hệ với các nhà. Thứ nhất, sẽ luôn có một độ cụ thể của một dấu hiệu nhất định trên cửa hoặc điểm bắt đầu của mỗi nhà. Trong ví dụ hiển thị trong Hình 15, 11 độ của Cự Giải nằm trên cửa của nhà thứ 1; 29 độ Cự Giải trên cửa nhà thứ 2; 20 độ Leo trên cửa của nhà thứ 3, v.v. Sau đó, chúng ta sẽ liên kết các nguyên tắc của Cự Giải với những gì nhà thứ 1 thể hiện; nguyên tắc của Cự Giải cũng sẽ ảnh hưởng đến nhà thứ 2 (mặc dù chỉ còn một độ của Cự Giải còn lại trong nhà thứ 2 nhưng nó vẫn được liên kết với nhà đó vì vị trí cửa nhà 2 ở đó); các nguyên tắc của Leo sẽ hoạt động trong nhà thứ 3, v.v. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều cách mà một dấu hiệu hoàng đạo có thể xuất hiện trong một nhà: Fig. 15 Eliot, born 29 April 1953, 09:00 CET (-1), Florence, Italy (43N46, 11E15) 1. Some portion of a sign may be in a house even if it is not on the cusp of the house. In the example chart, Cancer is on the cusp of the 2nd, but much of the sign of Leo is there as well. Therefore, the 2nd house will be associated not only with a Cancer influence but also with a Leo influence. Usually the influence of the sign on the cusp is considered more important even if more of the next sign is present in that house. 1. Một số phần của một dấu hiệu có thể ở trong một nhà ngay cả khi nó không nằm trên cửa của nhà. Trong lá số ví dụ, Cự Giải ở trên cửa của nhà thứ 2, nhưng phần lớn dấu hiệu Leo cũng ở đó. Do đó, nhà thứ 2 sẽ không chỉ liên quan đến ảnh hưởng của Cự Giải mà còn với ảnh hưởng của Sư Tử. Thông thường, ảnh hưởng của dấu hiệu trên cusp được coi là quan trọng hơn ngay cả khi có dấu hiệu tiếp theo xuất hiện trong nhà đó. 2. If, as in the case of the Quadrant systems of house-division, the same sign falls on two successive house cusps, then all of another sign will be intercepted in another house. This means that a house begins with one sign on the cusp, has the next sign intercepted or totally contained within the house, and has the following sign completing the house. There are then three signs influencing an intercepted house (again the sign on the cusp is usually the most important influence). In the example chart, Cancer and Capricorn are both on the cusp of two houses (the 1st and 2nd, and 7th and 8th respectively). Consequently we can look for other houses with intercepted signs. In this case, the 5th house begins with 23 degrees of Libra on the cusp, has all of Scorpio intercepted in it, and ends with the first few degrees of Sagittarius. A similar situation exists with the opposite signs in the opposite house, the 11th. 2. Nếu, như trong trường hợp hệ thống phân chia nhà Quadrant, cùng một dấu hiệu ở trên hai cửa của hai nhà liên tiếp, toàn bộ một dấu hiệu khác sẽ bị chặn ở trong một nhà khác. Điều này có nghĩa là một nhà bắt đầu bằng một dấu hiệu trên cửa, có dấu hiệu tiếp theo bị chặn hoặc hoàn toàn được chứa trong nhà, và dấu hiệu tiếp theo hoàn thành nhà đó. Khi đó, có ba dấu hiệu hoàng đạo ảnh hưởng đến một nhà bị chặn (một lần nữa, dấu hiệu trên cửa nhà thường là ảnh hưởng quan trọng nhất). Trong lá số ví dụ, Cự Giải và Ma Kết đều ở trên cửa của hai nhà (lần lượt thứ 1 và thứ 2, thứ 7 và thứ 8). Do đó, chúng ta có thể tìm kiếm những nhà khác có dấu hiệu bị chặn. Trong trường hợp này, nhà thứ 5 bắt đầu với 23 độ Thiên Bình trên cửa, có toàn bộ Hổ Cáp bị chặn trong đó, và kết thúc với một vài độ Nhân Mã đầu tiên. Một tình huống tương tự tồn tại với các dấu hiệu ngược lại ở nhà đối diện, nhà 11. The guidelines for interpreting a sign (or signs) in a house are similar to those for interpreting a planet in a house, except that it should be remembered that the sign on the cusp of the house is considered more important than other signs that might be in that house: 1. The sign or signs in a house find their most natural area of expression in the field of experience referred to by that house. 2. The sign or signs in a house indicate the types of experiences which allow the native to best realize his or her potential in that field of life. 3. The sign or signs in a house also suggest what kind of archetypal energies the person is predisposed to expect in that area of life. Các hướng dẫn để giải thích một dấu hiệu (hoặc các dấu hiệu) hoàng đạo trong một nhà tương tự như các hướng dẫn để giải thích một hành tinh trong một nhà, ngoại trừ việc nên nhớ rằng dấu hiệu trên cửa của nhà được coi là quan trọng hơn các dấu hiệu khác có thể có trong nhà đó: 1. Dấu hiệu hoặc các dấu hiệu hoàng đạo trong một nhà tìm thấy khu vực biểu hiện tự nhiên nhất của chúng trong lĩnh vực kinh nghiệm được đề cập bởi nhà đó. 2. Dấu hiệu hoặc các dấu hiệu trong một nhà cho biết các loại kinh nghiệm cho phép người chủ lá số nhận ra tốt nhất tiềm năng của mình trong lĩnh vực của cuộc sống. 3. Dấu hiệu hoặc các dấu hiệu hoàng đạo trong một nhà cũng cho thấy loại năng lượng nguyên mẫu mà người đó có xu hướng mong đợi trong lãnh vực của cuộc sống. Chủ Quản của Nhà — House Rulerships There is another factor to be considered in analysing the influence of planets and signs in the houses. When a planet is located in a certain house there is a connection between the affairs of that house and the house or houses in which the sign(s) that the planet in question rules is placed. For instance, in the example chart, Venus is in the 10th house; but because Venus is the ruler of both Libra and Taurus, the 10th house Venus will have an influence on the houses in which Libra and Taurus are found. In this case, Libra is associated with the 4th house (23 degrees of that sign is there) and the 5th house (the 23rd degree of Libra is on the cusp). All of Taurus is intercepted in the 11th. So, Venus in the 10th house (career), through its rulership of Libra and Taurus, will have bearing on the 4th house (home), the 5th house (children) and the 11th house (groups). This man has worked (10th) running groups (11th) in his own home (4th) geared to helping parents relate better (Venus) to children (5th). To sum up: a planet has an influence on 1. The house in which it is placed. 2. The house on whose cusp is found the sign that planet rules. 3. The house in which any number of degrees of the sign the planet rules is found (even if the sign the planet rules is not on the cusp). Generally, the weighting of the influence of the various factors can be taken in the order given above. Có một yếu tố khác cần xem xét trong việc phân tích ảnh hưởng của các hành tinh và dấu hiệu hoàng đạo trong các nhà. Khi một hành tinh ở trong một nhà nhất định, có mối liên hệ giữa các vấn đề của nhà đó và nhà (hoặc các nhà) mà hành tinh đó cai quản. Chẳng hạn, trong lá số ví dụ ở trên, Sao Kim ở nhà thứ 10; nhưng vì sao Kim là chủ tinh của cả Thiên Bình và Kim Ngưu, nên sao Kim nhà thứ 10 sẽ có ảnh hưởng đến những nhà nơi hai dấu hiệu hoàng đạo Thiên Bình và Kim Ngưu được tìm thấy. Trong trường hợp này, Thiên Bình được liên kết với nhà thứ 4 (23 độ của dấu hiệu đó ở nhà 4) và nhà thứ 5 (cửa nhà 5 ở 23 độ của Thiên Bình). Toàn bộ Kim Ngưu bị chặn trong nhà 11. Vì vậy, sao Kim trong nhà thứ 10 (sự nghiệp), thông qua sự cai quản Thiên Bình và Kim Ngưu, sẽ có ảnh hưởng lên nhà thứ 4 (gia đình), nhà thứ 5 (trẻ em) và nhà thứ 11 (nhóm). Người đàn ông này đã làm việc (nhà 10) điều hành các nhóm (nhà 11) tại nhà riêng của mình (nhà 4) nhằm giúp cha mẹ quan hệ tốt hơn (sao Kim) với trẻ em (thứ 5). Tóm lại: một hành tinh có ảnh hưởng đến 1. Nhà mà nó có mặt ở đó. 2. Nhà mà cửa của nó có dấu hiệu hoàng đạo được cai quản bởi hành tinh đó. 3. Nhà có sự hiện diện của dấu hiệu hoàng đạo được cai quản bởi hành tinh đó (ở bất kỳ độ nào, ngay cả khi dấu hiệu hoàng đạo đó không nằm trên cửa). Nói chung, trọng số ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau có thể được xem xét theo thứ tự nêu trên. Nhà trống – Empty Houses Over and over again when teaching astrology to beginners I hear the question ‘What does it mean if a house is empty?’ Some students are very troubled by empty or untenanted houses – that is, a house in which no planets are found. ‘My 5th house is empty – does that mean I won’t have any children?’; ‘my 3rd house is empty – does this mean I don’t have a mind?’ Because there are only ten planets to go around the twelve houses, invariably certain houses will be untenanted. This does not mean that nothing is happening in that area of life. Nor does it necessarily imply that the area of life in question is unimportant. Khi dạy chiêm tinh cho những người mới bắt đầu, tôi luôn nghe câu hỏi ‘Một nhà trống rỗng có nghĩa như thế nào?’ Một số sinh viên rất bối rối bởi những nhà trống rỗng hoặc không có hành tinh ở đó. ‘Nhà thứ 5 của tôi trống không – có phải điều đó có nghĩa rằng tôi sẽ không có đứa con nào?’ Nhà thứ 3 của tôi trống rỗng – có phải điều này có nghĩa là tôi không có trí tuệ?’ Bởi vì chỉ có mười hành tinh bố trí trong mười hai nhà, nên sẽ có những nhà nào đó không có hành tinh. Điều này không có nghĩa là không có gì xảy ra trong lĩnh vực đó của cuộc sống. Nó cũng không nhất thiết ngụ ý rằng lãnh vực của cuộc sống đó là không quan trọng. Strictly speaking it is incorrect to say that a house is empty. Even though there may be no planets in that house, there is still a sign (or signs) placed there which will influence that sphere of experience. Thus, the first step in interpreting what is happening in an untenanted house is to relate the qualities of the sign or signs found there to the area of life associated with the house in question. The second step is to refer to the planet which rules the sign on the cusp of the ‘empty’ house. What house is the ruling planet in? What sign is the ruling planet in? How is the ruling planet aspected? In this way, we glean a great deal of information about the house in question. The third step is to examine the planet which rules any other signs found in that house (not just the sign on the cusp). Where is that planet by house, sign and aspect? Nói đúng ra khi nói rằng một nhà trống rỗng là không chính xác. Mặc dù có thể không có các hành tinh trong nhà đó, nhưng vẫn có một dấu hiệu (hoặc nhiều dấu hiệu) được đặt ở đó sẽ ảnh hưởng đến phạm vi kinh nghiệm đó. Vì vậy, bước đầu tiên trong việc diễn giải những gì đang xảy ra trong một nhà không có hành tinh là liên hệ các phẩm chất của dấu hiệu hoặc các dấu hiệu hoàng đạo được tìm thấy ở đó với lãnh vực của cuộc sống liên quan đến nhà đang xem xét. Bước thứ hai là xem xét đến hành tinh cai quản dấu hiệu ở trên cửa của nhà ‘trống rỗng’. Hành tinh cai quản ở nhà nào, dấu hiệu nào? Chủ tinh đó có góc hợp với các hành tinh khác như thế nào? Bằng cách này, chúng ta lượm lặt được rất nhiều thông tin về nhà đang được đề cập đến. Bước thứ ba là kiểm tra hành tinh cai quản bất kỳ dấu hiệu nào khác được tìm thấy trong nhà đó (không chỉ là dấu hiệu trên house cusp). Hành tinh đó ở nhà nào, dấu hiệu nào và có góc hợp nào? In the example chart, the 6th house is empty. Following the three steps outlined above, much can be learned about that house. Sagittarius is on the cusp of the 6th house: on one level, this could mean that Eliot should develop skills (6th) of a Sagittarian nature – techniques for expanding or broadening the vision of other people, for instance. The ruler of Sagittarius is Jupiter, which is placed in the 11th house of groups. The group setting could then be an appropriate place to employ his skills (ruler of the 6th in the 11th). Since Jupiter is in Taurus and conjunct Mars, his temperament is suited to leading (Mars) the groups he might establish (Taurus). But we mustn’t forget that Capricorn is also in the 6th house. Therefore, Saturn’s position in the chart will exert an influence in relation to the 6th house as well. Saturn is in Libra very close to the 4th/5th house cusp. Again, we have the idea that the work (6th) might take place in the home (Saturn in the 4th ruling Capricorn in the 6th). Saturn is so near to the 5th house cusp that it could also have some bearing on that house. One of the associations with the 5th is that of children, so we are back to a connection between work (6th) possibly being linked to children in some way (Saturn near the 5th house cusp rules Capricorn in the 6th). We have previously arrived at the same interpretation through examining Venus in the 10th and its influence (see page 109). Anything which is important in the chart will usually manifest in a number of ways; this is sometimes called ‘the rule of three’. Trong lá số ví dụ, nhà thứ 6 trống rỗng. Theo trình tự ba bước được nêu ở trên ta có thể tìm hiểu nhiều điều về nhà đó. Nhân Mã ở trên cửa của nhà thứ 6: ở một cấp độ, điều này có thể có nghĩa là Eliot nên phát triển các kỹ năng (nhà thứ 6) có bản chất Nhân Mã – ví dụ như các kỹ thuật để mở rộng tầm nhìn của người khác. Chủ tinh Nhân Mã là Sao Mộc, được đặt trong nhà thứ 11 chủ các nhóm. Khi đó thiết lập nhóm có thể là một nơi thích hợp để sử dụng các kỹ năng của ông (chủ tinh của nhà thứ 6 ở trong nhà 11). Vì sao Mộc nằm ở dấu hiệu hoàng đạo Kim Ngưu và đồng vị sao Hỏa, tính khí ông phù hợp với việc lãnh đạo (sao Hỏa) các nhóm mà ông có thể thành lập (Kim Ngưu). Nhưng chúng ta không thể quên rằng Ma Kết cũng ở nhà thứ 6. Do đó, vị trí Sao Thổ trong lá số cũng sẽ gây ảnh hưởng trong mối quan hệ với nhà thứ 6. Sao Thổ ở Thiên Bình rất gần với nhà cửa của nhà thứ 4/5. Một lần nữa, chúng ta có ý tưởng rằng công việc (thứ 6) có thể diễn ra trong nhà (Sao Thổ ở nhà thứ cai quản dấu hiệu Ma Kết 4 ở nhà thứ 6). Sao Thổ cũng ở gần cửa nhà thứ 5 đến nỗi nó cũng có thể có một số ảnh hưởng trên nhà đó. Một trong những điều liên hệ với nhà thứ 5 là về trẻ em, vì vậy chúng ta quay lại mối liên hệ giữa công việc (nhà thứ 6) có thể được liên kết với trẻ em theo một cách nào đó (Sao Thổ gần nhà thứ 5 cai quản Ma Kết ở nhà thứ 6). Trước đó chúng ta đã đi đến cùng một cách giải thích thông qua việc xem xét sao Kim ở nhà thứ 10 và ảnh hưởng của nó (xem trang 109). Bất cứ điều gì quan trọng trong lá số thường sẽ biểu hiện theo một số cách; điều này đôi khi được gọi là “quy luật của ba”. Obviously, a house with many planets in it is very important, but we should not overlook the significance of so-called empty houses. Should the planet ruling the sign on the cusp of an empty house be the focal point for a particular chart shaping, such as the handle to a bucket type chart or the leading planet of a locomotive shaping, then the affairs of the house in question could figure prominently in the native’s life. The empty house might also contain the missing element to a Tsquare and this would increase the relevance of that area of life in contributing to the overall balance of the person’s psyche. Rõ ràng, một nhà có nhiều hành tinh trong đó rất quan trọng, nhưng chúng ta không nên bỏ qua ý nghĩa của cái gọi là nhà trống. Nếu chủ tinh của dấu hiệu trên cửa của một nhà trống là tâm điểm của một dạng lá số cụ thể, chẳng hạn như tay cầm cho lá số kiểu xô, hoặc hành tinh dẫn đầu của một hình dạng đầu máy, thì các vấn đề của nhà đang được đề cập có thể nổi bật trong cuộc sống của người chủ lá số. Nhà trống cũng có thể chứa yếu tố còn thiếu với lá số hình vuông chữ T và điều này sẽ làm tăng sự liên quan của lãnh vực cuộc sống đó trong việc đóng góp vào sự cân bằng chung của tâm lý người đó. Nhà bị đóng gói – Packed Houses A house may contain more than one planet. Indeed, some houses are ‘packed’ – that is, three, four or even more planets may fall within one house. In this case, each of the principles, urges, drives or motivations suggested by the different planets will be expressing itself through that area of life. Obviously, should the nature of the planets be contradictory, such as the expansive effects of Jupiter versus the cautious and limiting effects of Saturn, then that sphere of life will be met with greater tension and complexity. Any house containing two or more planets will assume extra significance in the person’s life-plan or purpose. Một nhà có thể chứa nhiều hơn một hành tinh. Thật vậy, một số nhà được đóng gói, nghĩa là có ba, bốn hoặc thậm chí nhiều hành tinh hơn nằm trong đó. Trong trường hợp này, mỗi nguyên tắc, sự thúc giục, động lực được đề xuất bởi các hành tinh khác nhau sẽ được thể hiện qua lãnh vực của cuộc sống đó. Rõ ràng, nếu bản chất của các hành tinh trái ngược nhau, chẳng hạn như các tác động mở rộng của Sao Mộc so với các tác động thận trọng và hạn chế của Sao Thổ, thì phạm vi cuộc sống sẽ gặp phải căng thẳng và phức tạp hơn. Bất kỳ nhà nào chứa hai hoặc nhiều hành tinh hơn sẽ có ý nghĩa đặc biệt trong kế hoạch cuộc sống hoặc mục đích sống của con người. Planets Near House Cusps Generally, if a planet falls a few degrees before the end of a house and therefore close to the cusp of the next house, its effect may be felt in both spheres – in its own house as well as in the house which it is near. The orb of influence can even be slightly increased to roughly five degrees, providing that the sign the planet is in is the same sign as the next house cusp. Nói chung, nếu một hành tinh nằm ở vài độ trước khi kết thúc một nhà và do đó gần với cửa của nhà tiếp theo, hiệu ứng của nó có thể được cảm nhận ở cả hai khu vực – trong nhà của chính nó cũng như trong nhà gần đó. Độ lệch ảnh hưởng thậm chí có thể tăng lên một chút đến khoảng năm độ, với điều kiện là dấu hiệu mà hành tinh đang ở là cùng dấu hiệu với nhà kế tiếp. The sphere of experience associated with one house naturally leads to the next. A planet at the end of a house, and just prior to the cusp of the next, may bring the junction point of these two areas of life into focus. For instance, if Venus is near the end of the 6th house and close to the 7th house cusp, a person may fall in love with and marry (7th) someone he or she has met through a working situation (6th). If Mercury is between the 10th and 11th houses, professional connections (10th) may develop into friendships or contacts with new groups of people (11th). Lĩnh vực kinh nghiệm liên quan đến một nhà tự nhiên dẫn đến nhà kế. Một hành tinh ở cuối một nhà, và ngay trước cửa của nhà tiếp theo, có thể khiến sự giao tiếp của hai khu vực của cuộc sống trở nên tập trung. Chẳng hạn, nếu sao Kim ở gần cuối nhà thứ 6 và gần cửa nhà thứ 7, một người có thể yêu và kết hôn (nhà thứ 7) với người mà anh ta hoặc cô ta đã gặp trong tình huống công việc (nhà thứ 6). Nếu Sao Thủy nằm giữa nhà thứ 10 và 11, các kết nối chuyên nghiệp (nhà thứ 10) có thể phát triển thành mối quan hệ bạn bè hoặc liên hệ với các nhóm người mới (nhà thứ 11). The astrologer is so often working with an estimated or approximate birth-time that a planet near the cusp of a house might actually belong to the adjacent house. Likewise, given the kinds of discrepancies which occur depending on which house system is used, a planet near a cusp in one system may fall in the neighbouring house in another method. For these reasons, some astrologers believe that a planet placed in the middle of a house has the most reliable influence because it is so firmly established in that domain. Nhà chiêm tinh thường làm việc với thời gian sinh ước tính hoặc gần đúng đến mức một hành tinh gần cửa nhà có thể thực sự thuộc về nhà bên cạnh. Tương tự như vậy, với các loại khác biệt xảy ra tùy thuộc vào hệ thống nhà nào được sử dụng, một hành tinh gần cửa trong một hệ thống có thể rơi vào nhà bên cạnh theo phương pháp khác. Vì những lý do này, một số nhà chiêm tinh tin rằng một hành tinh được đặt ở giữa một nhà có ảnh hưởng đáng tin cậy nhất vì nó được thiết lập vững chắc trong lãnh vực đó. Sự bất bình đẳng của các nhà—Inequality of Houses In Quadrant systems of house-division, unless the birth is on the equator, the houses will be of unequal size (especially for births in extreme northern or southern latitudes). Some houses may span sixty degrees while others may be as small as fifteen degrees or less. Many students enquire whether bigger houses are more important. To some extent, this is probably true since transits (the ongoing daily motion of the planets) will spend a longer time in the larger houses than the smaller houses, thereby stirring the affairs of that area of life for a more extended duration. However, a small house, especially if there are two or more planets in it, can still have an important influence. Even untenanted, the ruler of the sign on the cusp of a small house might be significant by placement or aspect and in that way emphasize the affairs of the house in question. Also, though planets transiting through the smaller houses spend less time there, they often ‘do their job’ in a more condensed and concentrated way, driving lessons home harder and faster. Trong các hệ thống phân chia nhà Quadrant, trừ khi sinh ở xích đạo, các nhà sẽ có kích thước không đồng đều (đặc biệt đối với các ca sinh ở các vĩ độ cực bắc hoặc cực nam). Một số nhà có thể kéo dài sáu mươi độ trong khi những nhà khác có thể nhỏ đến mười lăm độ hoặc ít hơn. Nhiều sinh viên hỏi liệu nhà lớn hơn có quan trọng hơn không. Ở một mức độ nào đó, điều này có lẽ đúng vì quá cảnh (chuyển động hàng ngày của các hành tinh) sẽ dành thời gian dài hơn trong những nhà lớn hơn so với những nhà nhỏ hơn, do đó khuấy động các vấn đề của khu vực cuộc sống đó trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, một nhà nhỏ, đặc biệt nếu có hai hoặc nhiều hành tinh trong đó, vẫn có thể có ảnh hưởng quan trọng. Ngay cả khi không có hành tinh trong đó, chủ tinh của dấu hiệu trên cửa của một nhà nhỏ có thể có ý nghĩa tuỳ theo vị trí hoặc góc hợp và theo cách đó nhấn mạnh các vấn đề của nhà trong câu hỏi. Ngoài ra, mặc dù các hành tinh đi qua các nhà nhỏ hơn dành ít thời gian hơn ở đó, nhưng chúng thường ‘thực hiện công việc của mình’ theo cách cô đọng và tập trung hơn, điều khiển các bài học của nhà đó cứng rắn và nhanh chóng hơn. Dấu hiệu bị chặn—Intercepted Signs Students also ask whether signs which are intercepted (not on a house cusp but surrounded entirely by a house) are less important than signs on the cusp of the house. The sign on the cusp is generally more important, but the intercepted sign will definitely be felt in relation to the affairs of that house. The effects of planets in intercepted signs appear to be as strong as planets in the other signs. Some astrologers claim that when a sign is intercepted its nature is introverted or directed inward. I have not found this particularly to be the case. Bearing these general guidelines in mind, we will now examine more specifically the implications of the different signs and planets in the twelve houses, as well as a discussion of the Moon’s nodes and the recently discovered Chiron in this respect. In the main, in order to save space and avoid repetition, except for the Ascendant/Descendant axis (or 1st and 7th house cusps), I have not examined separately the meaning of each sign in a house. However, the reader should remember that the significance of a particular planet in a house is similar to the influence that the sign it rules has on a house. For instance, if you have Cancer on the cusp of the 8th (or contained in the 8th) then you can read the section headed the Moon in the 8th to learn more about the way in which Cancer in the 8th might operate. Or if you have Pisces on the cusp of the 5th, then you can refer to the section headed Neptune in the 5th to glean how the closely related principle of Pisces might evince itself in that house. Học viên cũng hỏi liệu các dấu hiệu bị chặn (không phải trên một cửa nhà mà được bao quanh hoàn toàn bởi một nhà) có quan trọng hơn các dấu hiệu trên cửa của nhà. Dấu hiệu trên cusp nói chung quan trọng hơn, nhưng dấu hiệu bị chặn chắc chắn sẽ được cảm nhận liên quan đến các vấn đề của nhà đó. Tác động của các hành tinh trong các dấu hiệu bị chặn dường như mạnh như các hành tinh trong các dấu hiệu khác. Một số nhà chiêm tinh cho rằng khi một dấu hiệu bị chặn, bản chất của nó là hướng nội hoặc hướng vào trong. Tôi đã không tìm thấy điều này đặc biệt trong trường hợp nào. Ghi nhớ những hướng dẫn chung này, bây giờ chúng ta sẽ xem xét cụ thể hơn về ý nghĩa của các dấu hiệu và hành tinh khác nhau trong mười hai nhà, cũng như một thảo luận về các Nút Mặt trăng và Chiron mới được phát hiện gần đây về phương diện này. Trong phần chính, để tiết kiệm không gian và tránh sự lặp lại, ngoại trừ trục Điểm Mọc / Điểm Lặn (hoặc cửa nhà thứ 1 và thứ 7), tôi chưa xem xét riêng ý nghĩa của từng dấu hiệu trong một nhà. Tuy nhiên, người đọc nên nhớ rằng tầm quan trọng của một hành tinh cụ thể trong một nhà tương tự như ảnh hưởng của dấu hiệu mà nó cai quản đối với một nhà. Chẳng hạn, nếu bạn có Cự Giải trên cửa thứ 8 (hoặc chứa trong nhà thứ 8) thì bạn có thể đọc phần hướng về Mặt trăng trong phần 8 để tìm hiểu thêm về cách thức mà Cự Giải trong nhà thứ 8 có thể hoạt động. Hoặc nếu bạn có Song Ngư trên cửa thứ 5, thì bạn có thể tham khảo phần Sao Hải Vương trong nhà thứ 5 để biết làm thế nào nguyên tắc liên quan chặt chẽ của Song Ngư có thể thể hiện trong nhà đó. Also, there is the problem that any aspects to a planet in a house from other planets in other houses will modify the effect of the planet and house combination in question. For instance, if Venus is in the 7th we might expect an ease and receptivity in partnership. But if Saturn in the 4th, let’s say, should square the 7th house Venus, then the expression of Venus will be tempered by the nature of Saturn. Occasionally, I make a distinction between a well-aspected planet in a house or an adversely aspected planet in a house. Please keep in mind that it is not necessarily the case that a difficultly aspected planet will manifest in a negative way, although it may require more effort or struggle to use the adversely aspected planet constructively. For further insight into how stressful aspects can be used productively, the reader is referred to Christina Rose’s excellent book Astrological Counselling (Aquarian Press, Wellingborough, 1982). As she articulately reminds us: Ngoài ra, có một vấn đề là bất kỳ góc hợp nào đối với một hành tinh trong một nhà từ các hành tinh khác trong các nhà khác sẽ làm thay đổi ảnh hưởng của sự kết hợp giữa hành tinh và nhà đang xem xét. Chẳng hạn, nếu sao Kim ở nhà thứ 7, chúng ta có thể mong đợi sự dễ dàng và khả năng tiếp thu trong quan hệ đối tác. Nhưng ví dụ nếu sao Thổ ở nhà thứ 4 và vuông góc Sao Kim nhà thứ 7, thì biểu hiện của sao Kim sẽ được tiết chế bởi bản chất của sao Thổ. Thỉnh thoảng, tôi phân biệt giữa một hành tinh được góc hợp tốt trong một nhà hoặc một hành tinh bị góc hợp xấu trong một nhà. Xin lưu ý rằng không nhất thiết một hành tinh bị góc hợp xấu sẽ biểu hiện theo cách tiêu cực, mặc dù nó có thể đòi hỏi nhiều nỗ lực hoặc đấu tranh hơn để sử dụng hành tinh bị góc hợp xấu một cách xây dựng. Để hiểu rõ hơn về cách các góc hợp căng thẳng có thể được sử dụng một cách hiệu quả, người đọc được tham khảo cuốn sách tuyệt vời Tư vấn chiêm tinh học của Christina Rose (Aquian Press, Wellingborough, 1982). Như bà nhắc nhở chúng ta rõ ràng: Behind every aspect (as with everything in the birth chart) stands the individual himself. His outlooks, philosophies, conditioning and experience so far in his life will all bear upon the way the aspect functions; it is he who lives it, or is seeking to live it, and his actual experience may not read exactly like a textbook interpretation. (page 87) Đứng đằng sau mọi góc hợp (như với tất cả mọi thứ trong lá số sinh) là bản thân cá nhân. Những quan điểm, triết lý, điều kiện và kinh nghiệm của anh ấy cho đến nay trong cuộc đời anh ấy sẽ đều tuân theo cách thức hoạt động của góc hợp; chính anh ta là người sống nó, hoặc đang tìm cách sống nó, và kinh nghiệm thực sự của anh ta có thể không chính xác như một cách giải thích trong sách giáo khoa. (trang 87)