con xem cho cha bao giờ được bổ nhiệm (TSBD-385)

ngày Nhâm Dần tháng Mão, xem cha bao giờ được bổ nhiệm, được quẻ Phong Thủy Hoán biến Quải