xem về việc cho vay (TSBD-391)

ngày Bính Thìn tháng Tỵ , xem về việc cho vay nặng lãi được quẻ Vị Tế biến Quy Muội