vợ xem bệnh cho chồng (TSBD-468)

ngày Bính Tuất tháng Sửu vợ xem bệnh cho chồng được quẻ Trung Phu biến Đoài