con xem bệnh của cha dùng ngưu hoàng được không ( ok )

ngày Tân Dậu tháng Hợi, con xem bệnh cho cha dùng ngưu hoàng được hay không được quẻ Quải