Tự xem bệnh gần (TSBD-467)

ngày Bính Tuất tháng Sửu tự xem bệnh gần được quẻ Tỷ biến Cách