Xem cầu danh, cầu tài (TSBD-221)

ngày Đinh Mùi tháng Mão, đến phủ thự của quan Đô ty, xem về quan chức được quẻ Ký Tế biến Truân