xem về khảo hạch xem như thế nào (TSBD-377)

ngày Đinh Tỵ tháng Dần, xem về khảo hạch được quẻ Lữ biến Minh Di