xem phải thuyên chuyển đến nơi nào (TSBD-361)

ngày Kỷ Tỵ tháng Mùi, xem phải thuyên chuyển đến nơi nào được quẻ Quy Muội biến Giải