xem bệnh cho mẹ (TSBD-232)

ngày Đinh Hợi tháng Mùi, xem bệnh cho mẹ được quẻ Khôn biến Bác