SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Nhân Trắc Học hiểu rõ Số Mệnh và nguồn gốc Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không Tu theo Phật dậy, không tin sâu Nhân Quả báo ứng, không thực hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI. Chúng tôi đoán được bởi Kiếp sống này của Bạn phản ánh NGHIỆP QUẢ nhiều kiếp sống trước đây, và trong kiếp sống này, Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU, đó là bởi lý do, thông qua quy luật thời gian, chúng tôi biết được năm nào Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo. Nhân Trắc Học chúng tôi phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, dựa trên sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng, An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn.

Điểm đạo – Chương 15: Truyền thụ Linh Từ

TRUYỀN THỤ LINH TỪ- THE GIVING OF THE WORD

 

 

Linh từ Thái dương. The Solar Words

Cơ sở của mọi hiện tượng biểu lộâm thanh được phát ra, hay Linh từ được xướng lên với quyền lực, nghĩa là với đầy đủ chủ đích của ý chí ẩn trong đó. Như chúng ta biết, giá trị của tham thiền nằm ở điểm này, vì tham thiền rốt cuộc tạo được chủ đích và ký ức mạnh mẽ ở nội tâm, hay là sự hình thành ý tưởng ở bên trong mà bao giờ cũng phải có trước khi phát ra một âm thanh sáng tạo. Khi nói rằng Đức Thái Dương Thượng Đế đã tạo nên các bầu thế giới qua tham thiền thì điều đó có nghĩa là ở trong chính tâm thức của Ngài đã có một thời kỳ Ngài suy tư và tham thiền về các chủ đích và các kế hoạch Ngài đã nhắm đến; trong thời kỳ đó Ngài đã hình dung cho Ngài thấy trọn cả diễn trình của thế giới như một toàn thể hoàn tất, thấy được chung cuộc ngay từ đầu và biết được các chi tiết của phạm vi thành tựu. Bấy giờ, khi đã kết thúc tham thiền và thấy hình ảnh toàn thể hoàn tất trước nội nhãn thông, Ngài mới sử dụng một Quyền Lực Từ đã được giao phó cho Ngài bởi Đấng Bất Khả Tư Nghị, là Thượng Đế của hệ vũ trụthái dương hệ chúng ta chỉ là một thành phần. Chúng ta không liên quan đến các cuộc điểm đạo cho các vị Thượng Đế và cấp vũ trụ, ngoại trừ mức phản ánh những nguyên kiểu huy hoàng của các cuộc điểm đạo này trong các cuộc điểm đạo của nhân loại, nhưng thật là điều thú vị khi người môn sinh biết rằng giống như vào cuộc điểm đạo một Quyền Lực Từ được giao phó cho điểm đạo đồ, thì Đức Thái Dương Thượng Đế cũng được giao phó cho Quyền Lực Từ vĩ đại [151] đã tạo nên thái dương hệ chúng ta, gọi là “Thánh ngữ” hay là AUM. Ở đây chúng ta nên nhớ rằng âm thanh AUM là cố gắng của con người nhằm phỏng theo, trên qui mô vô cùng nhỏ, âm thanh tam phân cấp vũ trụ đã giúp cho cuộc sáng tạo có thể thực hiện. Các Quyền lực Từ ở mọi cấp đều có một trình tự tam phân.

The basis of all manifested phenomena is the enunciated sound, or the Word spoken with power, that is, with the full purpose of the will behind it. Herein, as is known, lies the value of meditation, for meditation produces eventually that inner dynamic purpose and recollection, or that internal ideation which must invariably precede the uttering of any creative sound. When it is said that the Logos produced the worlds through meditation it means that within his own center of consciousness there was a period wherein he brooded over and meditated upon the purposes and plans he had in view; wherein he visualized to himself the entire world process as a perfected whole, seeing the end from the beginning and being aware of the detail of the consummated sphere. Then, when his meditation was concluded, and the whole completed as a picture before his inner vision, he brought into use a certain Word of Power which had been committed to him by the One about whom naught may be said, the Logos of the cosmic scheme of which our system is but a part. With cosmic and Logoic initiations we are not concerned, except in so far as the human initiations reflect their stupendous prototypes, but it is of interest to the student to realize that just as at each initiation some Word of Power is committed to the initiate, so similarly to the Logos was committed the great Word of Power which produced our solar system, that Word which is called the [151] “Sacred Word,” or AUM. It must be here remembered that this sound AUM is man’s endeavor to reproduce on an infinitesimally small scale the cosmic triple sound whereby creation was made possible. The Words of Power of all degrees have a triple sequence.

Thứ nhất. Chúng được phát ra bởi một thực thể hữu ngã thức đầy đủ, và điều này luôn luôn xảy ra sau một thời kỳ xem xét thận trọng hay tham thiền trong đó toàn bộ chủ đích được hình dung.

Thứ hai. Chúng ảnh hưởng đến giới thiên thần và mang lại sự sáng tạo các hình thể. Hiệu quả này có tính lưỡng phân:-

 1. Các thiên thần trên đường tiến hoá thăng thượng, các vị kiến tạo vĩ đại của thái dương hệ, và những thuộc cấp đã trải qua giai đoạn nhân loại, đáp ứng với âm thanh của Linh từ, cộng tác một cách hữu thức và hiểu biết với vị đã phát ra Linh từ, và công việc được thực hiện theo cách đó.
 2. Các thiên thần trên cung tiến hoá giáng hạ, các vị kiến tạo hạ đẳng chưa trải qua giai đoạn nhân loại cũng đáp ứng với âm thanh này, nhưng một cách vô thức, hoặc tất yếu, và kiến tạo các hình thể cần thiết bằng chất liệu của chính họ, qua năng lực của các rung động được phát khởi.

Thứ ba. Chúng đóng vai trò một yếu tố ổn định, và chừng nào mãnh lực của âm thanh còn duy trì, thì các hình thể vẫn còn cố kết. Ví dụ như, khi Đức Thái Dương Thượng Đế chấm dứt việc phát ra Linh từ AUM, và sự rung động ngưng lại, thì sau đó các hình thể sẽ tan rã. Điều này cũng đúng với từ Đức Hành Tinh Thượng Đế cho đến các cấp thấp hơn.

First. They are sounded by some fully self-conscious entity, and this invariably takes place after a period of deliberation or meditation wherein the purpose in toto is visualized.

Second. They affect the deva kingdom and produce the creation of forms. This effect is dual in character:

 1. The devas on the evolutionary path, the great builders of the solar system, and those under them who have passed the human stage respond to the sound of the Word, and with conscious realization collaborate with the one who has breathed it forth, and thus the work is carried out.
 2. The devas on the involutionary arc, the lesser builders, who have not passed through the human stage, also respond to the sound, but unconsciously, or perforce, and through the power of the initiated vibrations build the required forms out of their own substance.

Third. They act as a stabilizing factor, and as long as the force of the sound persists, the forms cohere. When the Logos, for instance, finishes the sounding of the sacred AUM, and the vibration ceases, then disintegration of the forms will ensue. So with the Planetary Logos, and thus on down the scale.

Các Quyền Lực Từ hay là các chuyển vị của AUM, có trong mọi âm độ, mọi âm phụ, mọi âm phần tư, và công tác sáng tạo cũng như duy trì đều dựa trên các sắc thái âm thanh này. Có vô số âm thanh khác nhau trong mỗi âm lớn hơn, chúng ảnh hưởng [152] đến nhiều nhóm khác nhau. Cũng nên nhớ rằng, nói chung và nói rộng ra, các âm thanh trong thái dương hệ gồm hai nhóm:-

The Words of Power, or the permutations of the AUM, exist in every possible tone, sub-tone, and quarter-tone, and upon these shades of sound the work of creation and its sustentation is built up. A multiplicity of sounds exists within each greater sound and affects different groups. It [152] must be remembered also that, generally and broadly speaking, the sounds within the solar system fall into two groups:

 1. Các âm thanh phát khởi, hay những âm thanh tạo ra sự biểu hiện hoặc đủ loại hiện tượng trên mọi cảnh giới.
 2. Các âm thanh hệ quả, hay những âm thanh được tạo ra từ bên trong chính các hình thể trong suốt diễn trình tiến hoá, và là toàn bộ các âm điệu của mỗi hình thể trong một giới nào đó của thiên nhiên. Mỗi hình thể cũng đều có một âm điệu tạo bởi các âm thanh bé nhỏ của những nguyên tử hợp thành hình thể đó. Các âm thanh này vượt ra ngoài nhóm và ảnh hưởng các nhóm hay các giới hạ đẳng, nếu từ “hạ đẳng” có thể dùng để nói về một ngành nào đó của cuộc biểu hiện thiêng liêng. Ví dụ như, giới nhân loại (Huyền giai sáng tạo thứ tư) đã được sinh ra bởi một từ AUM tam phân, được kết hợp phát ra trong một chủ âm đặc biệt bởi ba ngôi của Tam Vị Nhất Thể—Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, hay là Shiva, Vishnu, và Brahma. Âm thanh này vẫn còn ngân vang; sự tương tác và phối hợp của nhiều nốt nhỏ bé của mỗi con người tạo nên một âm thanh kết hợp lớn lao có thể nghe được ở các cõi cao, và chính âm thanh đó đang có một hiệu quả rõ rệt trên giới động vật. Đây là một trong những yếu tố tạo ra các hình hài động vật dùng cho con người và loài thú trú ngụ, vì chúng ta nên luôn luôn nhớ rằng con người liên kết loài vật với sự sống thiêng liêng.

The initiatory sounds, or those which produce manifestation or phenomena of any kind on all planes.

Eventuating sounds, or those which are produced from within the forms themselves during the evolutionary process, and which are the aggregate of the tones of every form in any particular kingdom of nature. Every form likewise has a tone which is produced by the minute sounds produced by the atoms composing that form. These sounds grow out of the other group and affect inferior groups or kingdoms, if the word “inferior” may be used in connection with any department of divine manifestation. For instance, the human kingdom (the fourth creative Hierarchy) was produced by a triple AUM sounded in a particular key by the three persons of the Trinity in unison, — God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, or Shiva, Vishnu, and Brahma. This sound is still going forth; the interplay and interblending of the many tiny notes of each human being produces a great united sound which can be heard in the high places and which, in its turn, is having a definite effect upon the animal kingdom. It is one of the factors which produces animal forms, both for human and animal occupation, for it must ever be remembered that man links the animal and the divine.

Không thể và cũng không nên liệt kê các Quyền lực Từ, nhưng có thể đưa ra một số chỉ dẫn tổng quát để giúp môn sinh nhận thức được phần nào mức lớn lao và tính phức tạp của vấn đề. [153]

It is neither possible nor desirable to enumerate the Words of Power, but certain general indications may be given which will help the student to realize somewhat the magnitude of the subject and its intricacy. [153]

 1. Đại Linh từ được Đức Thái Dương Thượng Đế phát ra, và do thượng cấp truyền đạt cho Ngài.
 2. Ba Linh từ được Đức Thái Dương Thượng Đế giao phó cho ba vị Hành Tinh Thượng Đế như sau:-
  1. Âm A linh thánh cho Shiva, Đấng thể hiện tinh thần hay trạng thái ý chí. Đó là Linh từ mà Đức Chúa Cha dùng hoạt động.
  2. Âm U cho Vishnu, là Đức Chúa Con. Ngài là Đấng kiến tạo hình hài và cung ứng cơ thể cho tinh thần trú ngụ, để giúp khả dĩ thực hiện sự lâm phàm thiêng liêng. A là âm thanh của sự sống, U là âm thanh của hình thể.
  3. Âm M cho Brahma, với công tác cung cấp năng lượng Ngài nối kết tinh thần và hình thể hay cái ngã và phi-ngã trong thông tuệ linh hoạt.

Ở đây có thể nêu ra rằng người môn sinh nào khôn ngoan suy gẫm về các chức năng này sẽ nhận được nhiều thông tin về ba ngành của ĐĐCG của hành tinh chúng ta.

 1. The Great Word, as sounded by the Logos of the solar system, and communicated to him by his superior.
 2. Three Words committed by the Solar Logos to each of the three Logoi as follows:
  1. The sacred sound A to Shiva, he who embodies the spirit or will aspect. It is the Word through which God the Father works.
  2. The sound U to Vishnu, God the Son. He is the form-builder and provides the body which the spirit must occupy, thereby making divine incarnation possible. A is the life sound, U is the form sound.
  3. The sound M to Brahma, who, in his work of Energy-provider, links in active intelligence, spirit and form, or the self and not-self.

It might here be pointed out that much information anent the three departments of the Hierarchy of our planet will come to the student who wisely ponders these functions.

 1. Bảy đại Linh từ lại căn cứ trên ba âm thanh của Linh từ AUM. Các Linh từ này giúp sự sáng tạo hay biểu hiện của bảy cảnh giới của thái dương hệ chúng ta. Chúng không được giao phó cho con người, mà cho bảy đại Thiên thần hay Tinh quân, các Ngài là sự sống phú linh cho một cảnh giới; vì thế, trong các cuộc điểm đạo khác nhau, rất cần có sự cộng tác của các Ngài, trước khi các Linh từ then chốt này có thể được giao phó cho điểm đạo đồ.
 2. Bốn mươi chín Linh từ liên quan đến bốn mươi chín loại Lửa hay phân cảnh giới. Các Linh từ này lại được giao phó cho bốn mươi chín vị Kiến tạo bằng Lửa thiêng.

Hai nhóm Linh từ nói trên thuộc thẩm quyền của trạng thái thứ ba, và được Brahma ban ra.

 1. Seven Great Words, again based on the sacred three sounds A U M. These produced creation, or the manifestation of the seven planes of our solar system. They are committed not to human entities, but to the seven great Devas or Raja-Lords who are the ensouling lives of a plane; hence in the various initiations their collaboration is necessary, before these key words can be committed to the initiate.
 2. Forty-nine Words related to the forty-nine subplanes or Fires. These again are committed to the forty-nine Builders of the Sacred Fires.

The above two groups of words are in the jurisdiction of the third aspect, and are given out by Brahma.

 1. Cũng có năm đại Linh từ với các thiên tượng thuộc ngành [154] của Vishnu, hay Đức Chúa Con, và do Ngài phát ra. Nhờ các linh từ này mà năm giới của Thiên nhiên trên cung tiến hoá thăng thượng đã ra đời:-
  1. Giới khoáng vật.
  2. Giới thực vật.
  3. Giới động vật.
  4. Giới nhân loại.
  5. Giới tinh thần.

Năm giới này là các biến đổi của âm U hay được phát triển dựa trên âm U, cũng như các nhóm kể trên được phát triển dựa trên âm M.

Với ba giới đầu tiên tưởng cũng thú vị khi ghi nhận rằng chúng dựa trên hai âm, âm U được phát ra trên chủ âm cơ bản của M. Trong giới thứ tư âm M đang tắt dần và hai nốt trổi lên là U và A. Trong giới thứ năm, âm M đã lắng xuống thành một âm thấp và xa cách, âm U hoà lẫn với nó đến mức không thể phân biệt, và âm A, nốt của Shiva đang vang lên mạnh mẽ và thực tế là nốt duy nhất nghe được. Bằng cách ngân lên nốt này,—nốt của Shiva, Đấng Hủy Diệt,—phi-ngã bị vô hiệu hoá, và tất cả những gì không thuộc tinh thần đều tan rã. Chính sự can thiệp của âm A giúp điểm đạo đồ tách rời hay giải thoát khỏi tam giới.

 1. There are again five Great Words with signs which come under the department of Vishnu, or God the Son, [154] and are breathed out by him. By their means the five kingdoms of nature on the evolutionary arc came into being:

The mineral kingdom.

The vegetable kingdom.

The animal kingdom.

The human kingdom.

The spiritual kingdom.

These five are permutations of, or are built up upon the sound U, as the ones earlier enumerated are built up upon the sound M.

In connection with the first three kingdoms it may be of interest to note that they are based upon two sounds, the U sounded on the basic key tone of the M. In the fourth kingdom the M tone is dying down and the two notes sounded forth are the U and the A. In the fifth kingdom the M has subsided into a distant undertone, the U is blended with it so as to be indistinguishable, and the A, or Shiva note, is pealing forth in power, and is practically the only note heard. By the sounding of this note, — that of Shiva the Destroyer, — the not-self is negated, and all that is not of spirit passes into dissolution. It is the coming in of the A sound which affects the severance or liberation of the initiate from the three worlds.

 1. Cũng có một số Linh từ được giao phó cho mỗi vị Hành Tinh Thượng Đế, và là cơ bản của cuộc biểu hiện hành tinh. Như chúng ta đã rõ, âm của trạng thái Brahma, hay trạng thái thứ ba của Đức Hành Tinh Thượng Đế của chính chúng ta, là một nốt FA, và điều này cho thấy trình độ tiến hoá của Ngài, vì rõ ràng là âm A đang thấu đến ngay cả cảnh giới hồng trần trọng trược.
 2. Bên trong ĐĐCG của chính chúng ta có một số Linh từ dựa trên Đại Linh Từ của Đức Hành Tinh Thượng Đế của chúng [155] ta, và các Từ này được giao phó cho các vị Trưởng Ngành, rồi các Ngài lại truyền chúng theo thứ tự chuyển vị cho các cấp điểm đạo đồ. Ở đây, người môn sinh nên khôn ngoan phân biệt cẩn thận trong trí giữa các từcác âm thanh, bởi vì từ gói ghém tư tưởng, định ý hay mục đích, và âm thanh khiến cho chủ đích đó có thể phát biểu trong một loại vật chất nào đó trên một trong bảy cảnh giới.
 1. There are certain Words also committed to each of the Planetary Logoi, and they are the basis of planetary manifestation. As is well known, the sound of the Brahma aspect, or the third aspect of our particular Planetary Logos, is FA, and herein lies much of illumination as to his point in evolution, for it is immediately apparent that the A sound is reaching even the dense physical.
 2. Within our own Hierarchy there are numbers of Words built up upon the Great Word of our Planetary Logos, and these are committed to the Departmental Heads, [155] who in turn pass them on in permutated order to the graded initiates. It will be wise here for the student to differentiate carefully in his mind between words and sounds, for the word veils the thought or intended idea or purpose, and the sound makes it possible to manifest in matter of some kind, on one or other of the seven planes.

Ở đây, chúng ta không thể theo dõi sự triển khai của các linh từ căn bản từ khi chúng được phát ra bởi các Đấng ở cấp độ vũ trụ cho đến các biến phân vô cùng nhỏ trong lời nói của con người, tiếng của loài vật, và tiếng hót của loài chim. Mỗi loại đều là một sự phát biểu tâm thức ở mức độ nào đó, và mỗi loại đều tạo nên một hiệu quả. Những điều điểm đạo đồ đang học cách thực hiện là phát ra âm thanh một cách hữu thức, để tạo nên kết quả như dự tính và mong muốn; là phát ra các từ và hoàn toàn ý thức được hậu quả của chúng trên tất cả các cảnh giới; là sáng tạo các hình thể và điều khiển năng lượng bằng các âm thanh linh thánh, để giúp thực hiện các mục tiêu tiến hoá.

Trước khi tiếp tục nói về việc truyền thụ các linh từ cho điểm đạo đồ, cần phải bàn ngoài đề như thế để nhấn mạnh đến tầm quan trọng cơ bản của vấn đề, và để giải thích do phải giữ gìn cẩn thận phương diện này của công tác thiêng liêng.

We cannot here trace the expansion of the basic words, from their enunciation by cosmic entities down to the infinitesimal differentiation’s produced in the speech of man, the vocal expression of the animals, and the song of birds. Each is a manifestation of consciousness in some degree, and each produces an effect. What the initiate is learning to do is to make sounds consciously, and thus produce a studied and desired result; to utter words, and be fully aware of the consequence on all planes; and to create forms and direct energy through sacred sounds, and thus further the ends of evolution.

It has been necessary to digress thus before taking up the committal of words to the initiate, in order to emphasize the radical importance of the matter, and thus account for the carefully guarding of this aspect of divine work.

 

Việc sử dụng các Linh từ. The Use of the Words

Chúng ta đã đề cập vắn tắt đến ý nghĩa của các Quyền Lực Từ. Giờ đây chúng ta có thể tóm lược một số các định đề suy ra từ đó, rồi bàn phần nào về cuộc lễ điểm đạo và các Linh từ được giao phó cho điểm đạo đồ. Ở đây có nêu ra chín định đề, nếu được người chí nguyện suy gẫm kỹ, sẽ tiết lộ cho y nhiều điều về tiến trình sáng tạo và quyền năng của lời nói.

 1. Tất cả các Quyền Lực Từ đều bắt nguồn từ Đại Linh Từ đã được giao phó cho Đức Thái Dương Thượng Đế vào lúc khởi đầu cuộc biểu hiện. [156]
 2. Tất cả Quyền Lực Từ đều là các chuyển vị hay khai triển của ba âm thanh cơ bản, và tăng dần trường độ qua các cảnh giới, cho đến mức trở thành các câu và ngôn từ của đơn vị hữu hạn, là con người, trong vô số biến phân của chúng.
 3. Vì thế, trên con đường phản bổn hoàn nguyên, lời nói trở nên ngày càng ngắn gọn, ngôn từ được dùng một cách tiết chế hơn, cho đến khi rốt cuộc vị Chân sư sử dụng các công thức từ chỉ do cần thiết để thực hiện các mục đích cụ thể theo hai đường hướng:—
  1. Các tiến trình sáng tạo nhất định.
  2. Điều khiển năng lượng một cách chính xác.

Dĩ nhiên là điều này được thực hiện trong tam giới.

We have already dealt with the significance of the Words of Power in a brief manner. We might now sum up certain of the inferred postulates, and then touch somewhat upon the initiation ceremony, and the Words as committed to the initiate. The postulates here made are nine in number, and if duly pondered upon by the aspirant, will reveal to him much anent the creative process and the power of speech.

 1. All the Words of Power are rooted in the Great Word committed to the Solar Logos at the dawn of manifestation. [156]
 2. All the Words of Power are permutations or expansions of the three basic sounds, and increase in length as the planes are involved, until the sentences and speech of the finite unit, man, in their myriad differentiation’s are arrived at.
 3. Therefore, on the path of return, speech becomes ever more brief, words are more sparingly used, and the time eventually comes when the adept employs formulas of words only as required to carry out specific purposes along two lines:
  1. Definite creative processes.
  2. Specific direction of energy.

This, of course, on the planes in the three worlds.

 1. Vì thế người chí nguyện chính yếu có ba điều phải làm khi chuẩn bị cho điểm đạo:—
  1. Chủ trị mọi hoạt động của phàm tính tam phân. Điều này bao gồm việc áp dụng năng lượng thông tuệ vào mọi nguyên tử trong ba thể của y—thể hồng trần, thể cảm dụcthể trí. Đây đúng là sự chói rạng của Brahma, hay trạng thái thứ ba của Thượng Đế nội tâm.
  2. Hằng ngày làm chủ lời nói trong từng giây phút. Điều này dễ nói nhưng rất khó thực hành, và người nào đạt được sẽ mau chóng đến gần mức giải thoát. Điều này không áp dụng cho tính kín miệng, lầm lì, im lặng, ít nói, thường là đặc trưng cho bản tính kém tiến hoá, và thực ra chỉ là tình trạng thiếu khả năng diễn đạt. Đây là việc cẩn thận sử dụng ngôn ngữ để đạt những mục tiêu nhất định, và tiết kiệm năng lượng lời nói khi không cần thiết,—một vấn đề khác hẳn. Điều này bao gồm sự nhận thức về chu kỳ, thời cơ và mùa tiết, kiến thức về quyền năng của âm thanh, và [157] các hiệu quả do lời nói tạo ra; gồm sự thấu hiểu các mãnh lực kiến tạo của thiên nhiên cũng như vận dụng chúng một cách đúng đắn, và dựa trên khả năng vận dụng vật chất trí tuệ, phát động nó để tạo trong vật chất hồng trần các kết quả phù hợp với mục đích đã minh định của Thượng Đế nội tâm. Đó là sự chói rạng của trạng thái thứ hai của Đại Ngã, là trạng thái Vishnu hay phương diện kiến tạo hình thể, vốn là đặc tính chủ yếu của Chân nhân trên cảnh giới của chính nó. Rất đáng nên suy gẫm điều này.
  3. Tham thiền, để hiểu được mục đích của Chân nhân. Nhờ tham thiền cách này, trạng thái thứ nhất ngày càng trở nên nổi bật, và ý chí hữu thức của Thượng Đế nội tại có thể biểu lộ ở cõi trần.

Ba hoạt động này của người chí nguyện tìm đạo phải song hành với nhau và chúng ta sẽ lưu ý rằng hoạt động thứ nhì là kết quả của hoạt động thứ nhất, và sẽ biểu hiện như là năng lượng ở cõi trần. Chỉ khi nào người chí nguyện đã thực sự tiến bộ trong ba đường lối cố gắng này thì Từ đầu tiên của các Đại Linh Từ mới được truyền thụ cho y.

 1. The aspirant, therefore, has mainly three things to do when preparing for initiation:
  1. To control every activity of his threefold lower nature. This involves the application of intelligent energy to every atom of his three sheaths — physical, astral, and mental. It is literally the shining forth of the Brahma, or third aspect, of the inner God.
  2. To control his speech every minute of every day. This is a statement easily made, but most difficult to make practical. He who achieves it is rapidly nearing emancipation. This applies not to the reticence, the moroseness, the silence, and the voicelessness which often distinguishes natures but little evolved, and which are in reality an inarticulate condition. It refers to the controlled use of words to effect certain ends, and the retention of speech energy when not needed, — a very different matter. It involves a realization of cycles; of times and of seasons; it supposes a knowledge of the power of sound, and of the effects produced [157] through the spoken word; it involves an apprehension of the building forces of nature and their due manipulation, and is based on an ability to wield mental matter, and to set it in motion, in order to produce results in physical matter, consonant with the clearly defined purpose of the inner God. It is the shining forth of the second aspect of the Self, the Vishnu, or form-building aspect, which is the prime characteristic of the Ego on its own plane. It would be well to ponder on this.
  3. To meditate, and thus arrive at the purpose of the Ego. By thus meditating the first aspect comes steadily into greater prominence, and the conscious will of the inner God can make itself felt on the physical plane.

The three activities of the aspirant must parallel each other, and it will be noted that the second is the outcome of the first and will manifest as energy on the physical plane. Only when the aspirant has made real progress in these three lines of endeavor will the first of the Great Words be committed to him.

 1. Mỗi Đại Linh Từ bao gồm trong nó các biến phân, các khai triển và các chuyển vị, và khi xướng lên, điểm đạo đồ dùng rung động của từ lớn hơn phát động từ nhỏ hơn. Vì thế trách nhiệm rất lớn và các kết quả đạt được rất quan trọng. Mỗi Linh từ được uỷ thác cho điểm đạo đồ bằng khẩu truyền và thị kiến. Trước hết nó được phát âm cho y nghe dưới hình thức bảy vần, mỗi vần y phải nhớ như một từ riêng biệt. Sau đó y được chỉ cách phối hợp bảy vần này thành một âm thanh ba vần, và như thế tạo được các kết quả thống nhất hơn và sâu rộng hơn. Cuối cùng ba vần được phối hợp thành một Linh từ duy nhất và truyền cho y. Bảy từ tạo thành Đại Linh Từ vào một cuộc điểm đạo được truyền cho điểm đạo đồ bởi các điểm đạo đồ ngang cấp với y. Nhóm này tự phân thành bảy nhóm, tùy theo sự hình thành của [158] cung hay phụ cung, và bấy giờ mỗi nhóm mau chóng thay phiên nhau xướng lên một từ. Đồng thời, các màu sắc và các biểu tượng của những âm thanh khác nhau đi qua trước mắt y, do đó y nghe và thấy những gì được giao phó cho y. Nhóm cao cấp hơn chung quanh ngôi vị Chủ lễ (là ba vị Trưởng Ngành trong hai cuộc điểm đạo đầu tiên, và các vị Hoạt Phật trong các cuộc điểm đạo cuối cùng) bấy giờ mới xướng lên cho y Linh từ tam phân kết hợp bảy từ trên, và y lại thấy được trước nội nhãn của mình. Sau cùng, Đấng Điểm đạo xướng lên Linh từ và điểm đạo đồ trở nên ý thức được âm thanh lớn duy nhất bên trong chính mình với kinh nghiệm thực tế, và biết được rung động của nó trong một luân xa đặc biệt. Như chúng ta đã biết, mỗi luân xa liên kết với một cảnh giới, một hệ hành tinh, một cung nào đó và những thất phân khác, và do đó ý nghĩa phản ứng nội tại của nó trở nên rõ ràng.

Every Great Word includes within itself its differentiation’s, its expansions and permutations, and by its utterance the initiate sets in motion the lesser, through the vibration of the greater. Hence the terrific responsibility and the magnitude of the results achieved. Each Word is committed to the initiate orally and visually. It is spoken to him first in the form of seven syllables, each of which he has to memorize as a separate Word. Then he is shown how to blend these seven so as to make a threefold sound and thus produce more united and far reaching results. Finally the three are blended into one Word which is committed to him. The seven words which form the Great Word at any initiation are communicated to the initiate by the initiates of equal rank with his own. This group divides itself into [158] seven groups, according to subray or ray formation, and each group then chants one word in rapid rotation. Simultaneously, the colors and symbols of the various sounds pass in front of him, so that he hears and sees that which is committed to him. The more advanced group around the throne of office (the three Departmental Heads at the first two initiations, and the Pratyeka Buddhas at the final ones) chant then for him the triple Word which blends the seven, and again he sees it before his inner eye. Finally the Initiator sounds it forth, and the initiate becomes aware within himself, in practical experience, of the one great sound, and knows in one particular center what its vibration is. As is well known, every center is connected with some plane, scheme, ray, and other septenary divisions, and thus the significance of its inner reaction will be apparent.

 1. Trong công tác trợ giúp cuộc tiến hoá trong tam giới, các Chân sư và các điểm đạo đồ chính yếu quan tâm đến bảy vần của Linh từ thuộc cấp điểm đạo của Ngài. Ba Linh từ hoà hợp bảy từ thì ít khi được sử dụng trừ khi được sự chuẩn y trực tiếp của một trong các vị Trưởng Ngành (tùy theo vần liên hệ mà mỗi Linh từ được kết hợp trực tiếp với Linh từ AUM tam phân, và do đó kết hợp với trạng thái Brahma, Vishnu, hay Shiva mà ba vị Trưởng Ngành là đại diện cấp hành tinh).

Khi một điểm đạo đồ nào muốn sử dụng toàn bộ Linh từ như một đơn vị cho các mục đích tiến hoá thì phải được sự chuẩn y của toàn thể Huyền giai, bởi vì một Linh từ như thế ảnh hưởng đến vật chất toàn cả một cảnh giới bên trong một hệ hành tinh, và do đó ảnh hưởng đến vật chất của các cảnh giới phụ thuộc cảnh giới liên hệ. Ví dụ như, một điểm đạo đồ cấp ba khi phát ra Linh từ của cấp y, ảnh hưởng đến vật chất của các phân cảnh thấp cõi trí, và do đó ảnh hưởng đến vật chất cõi cảm dục và cõi trần. Tương tự, một điểm đạo đồ cấp hai ảnh hưởng đến cõi cảm [159] dục, và do đó ảnh hưởng đến cõi trần. Bằng cách này có thể đạt được những kết quả sâu rộng và ảnh hưởng đến công việc của nhiều sinh linh.

6. The Masters and initiates, in their work of aiding the evolution of the three worlds, concern themselves principally with the seven syllables of the Word of their degree or initiated grade. The three Words which blend the seven are seldom used except under the direct sanction of one of the departmental heads (according to the syllable involved each Word is directly connected with the triple AUM, and therefore with the Brahma, Vishnu, or Siva aspect, of which the three Heads are the Planetary representatives).

When any initiate desires to use, for evolutionary purposes, the entire Word as a unit, the sanction of the assembled Lodge has to be gained, for such a Word affects the matter of an entire plane within a planetary scheme, and consequently the matter of those planes which are subsidiary to the one involved. For instance, an initiate of the third degree, in sounding the Word of his degree, affects the matter of the lower mental subplanes, and subsequently the matter of the astral and physical planes. An initiate of the second degree similarly affects the astral plane, and subsequently [159] the physical. Far reaching results are thus achieved, and the work of many is thus affected.

  1. Mỗi Linh từ, dù đã biến phân hay tổng hợp, đều ảnh hưởng đến giới thiên thần, và do đó ảnh hưởng đến các phương diện kiến tạo hình thể trong cuộc biểu hiện. Không âm thanh nào được phát ra mà không tạo nên một sự ứng đáp tương ứng trong chất liệu của thiên thần, và khiến cho rất nhiều sự sống nhỏ bé khoác lấy những hình thể nhất định. Các hình thể này vẫn tồn tại và thực hiện chức năng của chúng ngày nào âm thanh tạo ra chúng còn được kéo dài, và năng lượng ý chí xác định của vị phát khởi âm thanh đó vẫn hướng đến hình thể sinh động này. Điều này cũng đúng với việc Đức Thái Dương Thượng Đế phát ra Linh từ AUM để tạo nên thái dương hệ; với việc một Hành Tinh Thượng Đế phát ra Linh từ hành tinh của Ngài và tạo nên một hành tinh hệ; với một vị Chân sư tạo các kết quả để trợ giúp nhân loại ở cõi trần; và cũng đúng với một thường nhân—bằng ngôn ngữ biến phân rất đa dạng—phát biểu một mục đích hay trạng thái trí tuệ nội tại để kiến tạo một hình thể hay vận cụ bằng chất liệu thiên thần. Đa số nhân loại vẫn còn kiến tạo một cách vô thức và hình thể tạo được thì hoặc là một phương tiện tốt lành hay xấu xa tai hại, tùy theo mục đích hay động cơ tiềm ẩn của người đó, và sẽ thực hiện ý chí của y ngày nào nó còn tồn tại.

  Every Word, differentiated or synthesized, affects the deva kingdoms, and hence the form-building aspects of manifestation. No sound is ever made without producing a corresponding response in deva substance, and driving multitudes of tiny lives to take specific forms. These forms persist and carry out their functions just as long as the sound which caused them is prolonged, and the specific will-energy of the one who initiated the sound is directed towards the living form. This is equally true of a Solar Logos enunciating the AUM, and thus producing the solar system; of a Planetary Logos sounding his planetary Word, and producing a planetary scheme; of an adept producing results for the helping of humanity on the physical plane; and of an ordinary human being, who — in much differentiated diversified speech — expresses an inner purpose or state of mind, and thus builds a form or vehicle in deva substance. The majority of human beings as yet build unconsciously, and the form constructed is either of a beneficent or maleficent agency, according to the underlying motive or purpose of the man, and will carry out his will as long as its term of being persists.

  1. Mỗi Linh từ khi được xướng lên, được phân biệt bởi:-
   1. Một màu sắc nhất định.
   2. Một âm thanh riêng biệt
   3. Một hình thể đặc biệt.
   4. Một mức độ năng lượng hay hoạt động.
   5. Bản tính của sự sống làm linh động nó, hữu ngã thức, hũu thức hay vô thức, Thượng Đế, con người, hay thiên thần.

  Một lần nữa, người môn sinh sẽ thấy điều này cũng đúng với một thái dương hệ, một hành tinh hệ, một con người, một hình tư tưởng được làm linh động bởi một sự sống tinh hoa chất, và một nguyên tử của nhà vật lý hay hoá học. Người biết được và hữu ý [160] nhận thức được sự kiện này, là một nhà huyền bí học thực sự. Đức Thái Dương Thượng Đế xướng lên một Linh từ, hình thể của thái dương hệ chúng ta đã xuất hiện với màu xanh dương, và nốt của nó là một nhạc điệu vũ trụ đặc biệt. Mức độ hoạt động của nó là một ký hiệu toán học xác định ở ngoài tầm hiểu biết của trí tuệ con người ở trình độ phát triển hiện nay; và bản tính của Sự Sống phú linh vĩ đại cho thái dương hệ, của Thượng Đế ba ngôi, là Bác ái thông tuệ, linh hoạt.

  1. Every Word sounded is distinguished by:
   1. A specific color.
   2. A particular tone.
   3. A special form.
   4. A degree of energy or activity.
   5. The nature of the ensouling life, self-conscious, conscious, or unconscious, God, man, or deva.

  The student, again, will find this equally true of a solar system, of a planetary scheme, of a human being, of a thought form ensouled by an elemental life, and of the atom of the physicist or chemist. In the knowledge of these facts, [160] and in their conscious realization, may be known the true occultist. The Solar Logos sounded forth a Word, the form of our solar system came into being, its color being blue and its note a particular cosmic musical tone. Its degree of activity is of a specific mathematical notation beyond the grasp of the human mind at this stage of development; and the nature of its great ensouling Life, that of the triple Logos, is active, intelligent Love.

  1. Đại Linh từ của thái dương hệ chúng ta có thể nói là hài hoà với các Linh từ khác, và chỉ là một Linh từ trong Linh từ thất phân, được biết bởi Đấng vĩ đại có quan hệ với Thái Dương Thượng Đế giống như quan hệ của Ngài với Hành Tinh Thượng Đế vậy. Các Linh từ của bảy thái dương hệ (mà hệ của chúng ta chỉ là một) hợp thành âm thanh thất phân này, hiện đang ngân lên trong các bầu vũ trụ.

  Chín đoạn phát biểu trên tóm tắt sơ lược các chân lý chính yếu về các tiến trình sáng tạo trong thái dương hệ. Trong đó có ẩn bí quyết của pháp thuật chân chính, và khi thấu đáo được chúng, người có trực giác tinh thần, có động cơ nội tâm và cuộc sống thanh khiết, chủ đích vị tha, có lòng can đảm và tính tự chủ nghiêm nhặt, sẽ có được năng lực xúc tiến các mục đích của Chân nhân, là cộng tác viên hữu thức trong công cuộc tiến hoá và tham dự phần nào các kế hoạch của Đức Thượng Đế của hành tinh hệ chúng ta. Những điều đó được đưa ra trong hình thức vắn tắt này vừa để bảo vệ các chân lý được giữ kín mà vẫn tiết lộ chúng cho những ai sẵn sàng.

  Bảy linh từ này của thái dương hệ, hợp thành linh từ của Thượng Đế mà chúng ta chỉ biết trong hình thức tam phân của nó là AUM, được khải thị trong bảy cuộc điểm đạo.

  1. The Great Word of our solar system keys in, if it might be so expressed, with other Words, and is but one Word of the sevenfold Word, known to that great Existence who stands in the same relation to the Solar Logos as the latter does to the Planetary Logos. The sacred Words of seven solar systems (of which ours is but one) make up this septenary sound, which vibrates at this time in the cosmic spheres.

  In these nine statements are very cursorily summed up the major truths anent the creative processes in the solar system. In them lies hidden the secret of the true magic, and in their comprehension will come to the man who has spiritual intuition, purity of life and motive, altruistic intention, and a stern self-control and courage, the power to further the purposes of the Ego, who is a conscious collaborator in the work of evolution, and a sharer in part of the plans of the Planetary Logos of our scheme. They are given in this brief form both to protect the concealed truths and yet to reveal them to those who are ready.

  These seven Words of the solar system, which form the logoic Word which we only know in its triple form as AUM, are revealed at the seven initiations.

  Vào cuộc điểm đạo thứ nhất, truyền Linh từ dành cho cõi trần. [161]

  Vào cuộc điểm đạo thứ nhì, truyền Linh từ dành cho cõi cảm dục.

  Vào cuộc điểm đạo thứ ba, truyền Linh từ dành cho cõi hạ trí.

  Vào cuộc điểm đạo này, như trước đây đã nói, Đấng Điểm Đạo là Đức Chúa Tể Hoàn Cầu, và không những điểm đạo đồ được truyền linh từ dành cho cõi hạ trí, mà còn được giao phó một Linh từ tổng hợp ba Linh từ dùng cho tam giới. Y được truyền Từ này để làm chủ đề tham thiền cho đến khi được điểm đạo lần thứ tư, nhưng bị cấm, không được sử dụng nó cho đến mức giải thoát cuối cùng, vì nó cho khả năng hoàn toàn chế ngự ba cõi thấp.

  Vào cuộc điểm đạo thứ tư, truyền thụ Linh từ dùng cho cõi thượng trí.

  Vào cuộc điểm đạo thứ năm, truyền thụ Linh từ dùng cho cõi bồ-đề.

  Vào cuộc điểm đạo thứ sáu, truyền thụ Linh từ dùng cho cõi của atma (niết-bàn).

  Vào cuộc điểm đạo thứ bảy, truyền thụ Linh từ dùng cho cõi của Chân thần.

  At the first initiation is given the Word for the physical plane. [161]

  At the second initiation is given the Word for the astral plane.

  At the third initiation is given the Word for the lower mental plane.

  At this initiation, in which, as earlier said, the Hierophant is the Lord of the World, not only is the Word given for the lower mental plane, but a word which synthesizes the three Words for the three worlds is also committed. It is given to the initiate as a topic for meditation, until he takes the fourth initiation, but he is forbidden to use it until the final liberation, as it gives entire control on the three lower planes.

  At the fourth initiation the Word for the higher mental plane is imparted.

  At the fifth initiation the Word for the buddhic plane is given.

  At the sixth initiation the Word for the atmic plane.

  At the seventh initiation the Word for the monadic plane is given.

   

  Vào cuộc điểm đạo thứ sáu, Đấng Điểm Đạo truyền Linh từ tổng hợp các Từ thứ tư, thứ năm và thứ sáu, và nhờ thế điểm đạo đồ hoàn toàn chế ngự được, bằng quyền năng của âm thanh, vật chất trên năm cảnh giới tiến hoá của nhân loại. Vào cuộc điểm đạo thứ bảy, vị Phật khai ngộ được tiết lộ cho biết thực tính Linh từ AUM tam phân, và bấy giờ Ngài có thể vận dụng năng lượng trên sáu cõi hay sáu cảnh giới.

  Điểm đạo đồ có thể nhận thêm hai cuộc điểm đạo nữa, nhưng trên hệ địa cầu chúng ta ít có bao giờ nói đến chúng, vì hệ hành tinh của chúng ta chưa phải là “thánh thiện,” và nếu có thì cũng ít có người nào trong nhân loại chúng ta đạt được các cuộc điểm đạo thứ tám và thứ chín. Muốn được như thế, trước hết họ phải chuyển sang một hệ thống khác để phụng sự và học [162] tập trong một thời gian dài. Tất cả những gì có thể gợi ý là tính lưỡng nguyên của linh từ AUM tam phân được truyền đạt vào cuộc điểm đạo thứ tám, cuộc điểm đạo thứ chín giúp hiển lộ âm thanh duy nhất của Đấng Tuyệt Đối và điểm đạo đồ nghe và thấy được ý nghĩa của nó. Âm thanh này đưa vào tâm thức của điểm đạo đồ phần nào năng lượng và quyền năng của “Đấng Bất Khả Tư Nghị,” hay là Thượng Đế của Đức Thái Dương Thượng Đế của chúng ta. Bấy giờ, đơn vị tâm thức đã hoàn thiện như Thượng Đế hoàn thiện, và chuyển sang công việc song hành với công việc của Đức Thái Dương Thượng Đế. Vâng, đó là chương trình vĩ đại và cơ hội rộng mở trước những người con nhân loại, cũng như mọi nguyên tử ở khắp nơi.

  At the sixth initiation the Word which synthesizes the fourth, fifth and sixth Words is given by the Hierophant, and thus the initiate wields complete control, through the power of sound, over the substance of the five planes of human evolution. At the seventh initiation the triple AUM, in its true character, is revealed to the illuminated Buddha, and he can then manipulate energy in the six worlds or planes.

  Two more initiations can be taken, but little is ever said about them on our earth scheme, for the reason that our scheme is not a “sacred” scheme, and few, if any, of our humanity achieve the eighth and ninth initiations. To do so, they must first pass to another scheme for a lengthy period of service and instruction. All that can be hinted at is, [162] that at the eighth initiation the duality of the triple AUM is brought out, and at the ninth the one sound of the Absolute stands revealed, and its significance is heard and seen. This brings into the consciousness of the initiate somewhat of the energy and power of the “One about whom Naught may be Said;’ or the Logos of our Solar Logos. The unit of consciousness is then perfect, as the Logos is perfect, and passes on to work paralleling that of the Solar Logos. Such is the great program and the opportunity reaching out before the sons of man, aye, and before every atom everywhere. [163]

   [163]

  6157 — Tổng số lần đọc 5 — Hôm nay
  + Huyền giai Sáng tạo Thứ 4 (Thực gia là thứ 9): Huyền Giai con người (Nhân loại) chỉ là Huyền Giai thứ 4 trong số 7 Huyền Giai đang hoạt động hay biểu lộ; 9 là số của con người, 9 là con số về điểm đạo xét về nhân loại (CTHNM, 46 và 298) - Huyền giai Sáng tạo Thứ tư là Huyền giai của Chân Thần con ...
  Xem Chi tiết
  + Mục đích hay mục tiêu của Chân Nhân/ Con Người/ Tiến hóa: Xét về con người trên cõi hồng trần, mục đích của tiến hóa là trở thành con người hoàn toàn quân bình, có đủ các nam tính như ý chí và minh triết cùng các nữ tính như trực giác và tình thương. (VLH,  144) + Mục đích của Con Người - Tiểu vũ ...
  Xem Chi tiết
    Ở cuộc điểm đạo I, sự kiềm chế của Chân Ngã đối với thể xác phải đạt được mức độ thành tựu cao. Tội lỗi của nhục thân” theo cách nói của người Cơ đốc, phải bị khống chế, tính tham ăn, tham uống (rượu), cách sống bừa bãi không còn chế ngự nữa. Giữa cuộc điểm đạo I và II có nhiều kiếp sốn...
  Xem Chi tiết
    Thoát khỏi mọi hình thức cám dỗ có thể xảy ra, đặc biệt là liên quan tới các cõi cao. Cần phải luôn luôn nhớ rằng (do đó tôi luôn luôn lặp lại), 7 cõi của chúng ta chỉ là 7 cõi phụ (subplanes) của cõi hồng trần vũ trụ.      (CVĐĐ, 687)...
  Xem Chi tiết
    Muốn đạt được cuộc điểm đạo 8 và 9 phải chuyển qua hệ thống hành tinh khác để phụng sự và học tập trong thời gian dài.        (ĐDĐNLVTD, 161) Vào cuộc điểm đạo thứ tám, cuộc điểm đạo chuyển tiếp, Thiên Ý của tất cả hoạt động hành tinh của chúng ta được khải thị cho vị Master, và tất c...
  Xem Chi tiết
  Cuộc điểm đạo thứ nhì (second initiation, the Baptisme, Điểm đạo Rửa Tội): Ở cuộc điểm đạo này, việc  kiềm chế thể cảm dục phải được chứng tỏ. Tinh linh cảm dục bị kiềm chế, thể cảm dục trở nên tinh khiết và trong sáng, bản chất thấp tàn tạ nhanh chóng. Vào lúc này, Chân Ngã lại chế ngự hai hạ th...
  Xem Chi tiết
  Một vị Chohan được 7 lần điểm đạo vận dụng định luật trong Thái Dương Hệ.   (ĐĐNLVTD, 90)...
  Xem Chi tiết
  Giống như trong mọi biểu lộ (manifestation), diễn trình tiến hóa là kết quả của ý muốn (desire), tác động lên các khả năng sáng tạo (creative faculities) và tạo ra những gì biểu lộ ra ngoại cảnh (objective). (LVLCK, 924) Xem thêm: Tổng hợp về Tiến hóa...
  Xem Chi tiết
  Ở cuộc điểm đạo thứ ba, toàn thể Phàm ngã tràn ngập với ánh sáng từ trên đưa xuống. Chỉ sau cuộc điểm đạo này, Chân Thần mới dứt khoát dẫn dắt Chân Ngã, ngày càng tuôn đổ sự sống thiêng của Ngài vào vận hà đã được chuẩn bị và thanh tẩy. (ĐĐNLVTD, 86)...
  Xem Chi tiết
  + Phẩm tính Cung 3: Thông tuệ linh hoạt -   Ưu điểm: Tầm nhìn rộng về tất cả những vấn đề trừu tượng, trí tuệ sáng tỏ, năng lực tập trung nghiên cứu triết học, kiên nhẫn, thận trọng, khả năng truyền đạt khái niệm, trí sáng tạo. -   Nhược điểm: Tự cao về trí tuệ, lạnh lùng, cô lập, thiếu chính xác ...
  Xem Chi tiết
  Sự sống phú linh:   (The ensouling life) Sự Sống phú linh tức là Sự Sống của Thượng Đế trong nguyên tử.     (KCVTT,   15)....
  Xem Chi tiết
  Đấng Chưởng quản Địa Cầu (Lord of the World): Đấng Chưởng Quản Địa Cầu, tức Đấng Điểm Đạo Duy Nhất, trong Thánh Kinh, Ngài được gọi là Đấng Vô Lượng Thọ (“The Ancient Of Days”), trong kinh sách Ấn Độ, Ngài được gọi là Đệ Nhất Kumara, tức Sanat Kumara. Từ chỗ ngự của Ngài ở sa mạc Gobi, Ngài chủ t...
  Xem Chi tiết
  Là thuật ngữ được dùng để chỉ phần đầu của diễn trình tiến hóa. Nó bao hàm “con đường đi xuống” hay giáng xuống của Tinh thần vào vật chất trọng trược từ trước đến giờ cho đến khi đạt tới điểm thấp nhất, điểm cố kết trọng trược nhất. (LVLCK, 95) Xem thêm: Tổng hợp về Tiến hóa...
  Xem Chi tiết
  Shiva: Shiva là một trong các danh xưng để chỉ Thượng Đế Ngôi Một vĩ đại, và dưới danh xưng đó có ẩn nhiều ý nghĩa huyền bí. Shiva thay cho: Trạng thái Ý chí (Will Aspect). Trạng thái Tinh thần (Spirit Aspect). Cha trên Trời. Mục tiêu hướng dẫn. Năng lượng hữu thức. Định ý tích cực. (LVLCK, ...
  Xem Chi tiết
  Hành tinh hệ (Scheme, Planetary scheme, Hệ thống hành tinh): -  Bảy chu kỳ dãy hành tinh (chain periods) hợp thành một hành tinh hệ. Mười hành tinh hệ hợp thành một thái dương hệ (solar system).  (LVLCK, 63) -  Thể biểu lộ (body of manifestation) của một Hành Tinh Thượng Đế (Heavenly Man) tức là m...
  Xem Chi tiết
  + Người chí nguyện (Con đường dự bị): Là người có nguyện vọng thực hiện một điều cao thượng hay tốt đẹp. Nguyện vọng này mang lại cuộc sống, sự suy tưởng và đức hạnh chân chính đến mức nào đó. Điều đó được gọi là đức hạnh. Lập hạnh là một trong những thành tựu quan trọng nhất đối với người chí nguyệ...
  Xem Chi tiết
  Nửa sau của diễn trình tiến hóa được gọi là cung thăng thượng tiến hóa và đánh dấu việc tiến lên hay quay về của Tinh thần đến cội nguồn xuất phát của nó, cộng với các thu thập được của diễn trình tiến hóa. (LVLCK, 95) Xem thêm: Tổng hợp về Tiến hóa...
  Xem Chi tiết
  + Tam Vị Nhất Thể: Ba trạng thái Vật chất - Linh Hồn - Tinh Thần (ASCLH, 54) - Giải nghĩa: AUM = Om: Thánh ngữ/ Linh từ chỉ Linh Hồn. Có thể nói thêm rằng khi tham thiền về Linh từ vĩ đại này, hành giả sẽ tìm thấy manh mối thực nghĩa nội môn của những điều mà H. P. Blavatsky đã ghi trong Giáo lý B...
  Xem Chi tiết
  Độc Giác Phật: (Pratyeka Buddha) Độc Giác Phật có cùng trình độ (level) với Phật, nhưng công việc của Ngài dành cho thế gian không có liên quan gì đến việc dạy  dỗ thế gian,  còn chức vụ (office) của Ngài luôn luôn bị cái bí mật bao quanh. Cái quan điểm vô lý cho rằng, với quyền năng cao siêu vượ...
  Xem Chi tiết
  + Đại Thiên Thần (Mahadeva): Mahadeva theo nghĩa đen là “Đại Thiên Thần” (“Great Deva”). Thuật ngữ này được áp dụng cho Ngôi Thứ Nhất của Tam Vị Nhất Thể biểu lộ, cho Shiva, trạng thái Hủy Diệt, Đấng Sáng tạo. (LVLCK, 39–40) + Đại Thiên Vương : X. Maharaja. + Vishnu: Cái nhập vào vạn hữu, vishant...
  Xem Chi tiết
  + Trách nhiệm: Khi nào không có ngã thức (self- consciousness) thì không có trách nhiệm. Do đó, loài vật (animals) không bị lôi cuốn vào trách nhiệm, và mặc dù chúng chịu đau khổ trên cõi trần và trong thể xác, chúng lại thoát khỏi nghiệp quả trên các cõi tinh anh (subtler planes) vì chúng không có ...
  Xem Chi tiết
  Cõi hồng trần (Physical plane/objective plane – CTNM, 1, cảnh giới hồng trần): Gồm bảy phân cảnh (cõi phụ) từ thấp (thứ bảy) lên cao (thứ nhất): 1/ Phân cảnh một … Phân cảnh vi tử (Atomic subplane) … Vật chất vi tử (Atomic matter). 2/ Phân cảnh 2 … Phân cảnh á vi tử (sub–atomic) … Chất ether I...
  Xem Chi tiết
  Chính con mắt của nội nhãn thông, và kẻ nào mở được nó thì có thể điều khiển và kiềm chế năng lượng của vật chất, thấy được mọi vật trong Hiện Tại Vĩnh Cửu, do đó, giao tiếp với nguyên nhân nhiều hơn với hậu quả, đọc được trên tiên thiên ký ảnh và thấy được một cách tỏ tường. Như thế, kẻ sở hữu được...
  Xem Chi tiết
  Thần chất (Deva substance, chất liệu của thiên thần): Tinh chất kiến tạo (building essence) tức là thần chất. Vật chất được các Agnishvatta làm linh hoạt (vitalised). (LVLCK, 936, 774) + Thần, Thiên thần (Devas): Devas là các thực thể tiến hóa (progressing entities) của một chu kỳ hành ti...
  Xem Chi tiết
  – Thần chú (mantra) hay là quyền lực từ.    (ASCLH, 196) – Thuốc và các quyền lực từ hay là thần chú (mantric incantations) là các khí cụ của hắc thuật và có liên quan đến các quyền năng thấp. Các Chân Sư và đệ tử của các Ngài sử dụng quyền lực từ để giao tiếp với các thực thể phi nhân loại, để k...
  Xem Chi tiết
  + Con người có 7 thể để hoạt động trên các cõi giới khác nhau. 3 thể cao (Tam nguyên tinh thần) và 4 thể thấp (tứ nguyên hạ). 4 thể thấp (Xác - Dĩ Thái - Cảm Dục - Trí) này được xem là 3 (tam nguyên hạ) khi chúng ta xem thể nhục thân và thể dĩ thái cấu thành một thể là thể hồng trần,hay thể xác/ Thể...
  Xem Chi tiết
  + Thái dương hệ (TDH) chúng ta là 1 hệ thống ở cấp thứ 4; vị trí của nó trên cõi dĩ thái vũ trụ thứ 4 (Từ trên xuống), cõi 4 này là nơi gặp gỡ cho quá khứ và tương lai và chính là hiện tại. (LVLCK, 152) + Mỗi TDH là 1 biểu lộ của đấng Vũ Trụ Vĩ Đại, gọi là Thái Dương Thượng Đế (TDTĐ). TDTĐ ngài lâm...
  Xem Chi tiết
  + Sự biểu hiện ra ngoại cảnh - Tức là biểu lộ (LVLCK, 158) + Đại dương ánh sáng (Lửa - Nhiệt - Chuyển động), biểu lộ: * Đại Thiên Địa - Thượng Đế các ngôi: - Ngôi 1… Lửa …….Linh hoạt - ý chí hiện tồn. Điện. - Ngôi 2… Nhiệt….. Lưỡng nguyên - Bác ái. Thái dương - Ngôi 3.. Chuyển động...Lửa trí t...
  Xem Chi tiết
  + Hình tư tưởng (Thought form): Hình tư tưởng được con người tạo nên, là sự kết hợp của bức xạ dương (positive emanation) và bức xạ âm. Cả hai đều là bức xạ của một Nhất thể (Unity), tức là Chủ thể Tư Tưởng cố kết (coherent Thinker). (LVLCK, 560)- Hình tư tưởng là các sự vật có thực chất (substantia...
  Xem Chi tiết
  Giới thứ năm (Fifth Kingdom): Giới thứ năm trong thiên nhiên tức Thiên giới. (TLHNM II, 223) Ở lần điểm đạo thứ nhất, người ta tiến nhập vào giới thứ năm, giới này bao trùm mọi thời kỳ mà trong đó con người nhận được năm cuộc điểm đạo đầu tiên. (ĐĐNLVTD, 22) ...
  Xem Chi tiết
  + Các cuộc điểm đạo (Theo GQ1-Cấu tạo con người): - Đầu Tiên - "Sự Sinh ra ở Bethlehem": sự kiểm soát của Ego hay Linh Hồn đối với thể xác đã phải đạt đến một mức độ thành tựu cao. "Tội lỗi của xác thịt," phải được thống trị; tính háu ăn, thói nghiện rượu, và sự đa dục phải không còn thống trị. Nhu...
  Xem Chi tiết
  + Ý Thức - Hiểu Biết của Tâm Thức: Định đề này xuất phát từ định đề 1 (Trong 4 định đề). Sự sống Duy Nhất, biểu lộ qua vật chất, tạo ra một yếu tố thứ 3 đó là ý thức. Ý thức này, vốn dĩ là kết quả của sự hợp nhất của hai cực tinh thần và vật chất, là linh hồn của vạn vật; nó thấm nhuần mọi chất liệu...
  Xem Chi tiết
  + Bảy cõi/ Cảnh giới Vũ trụ gồm: Thượng Đế - Chân Thần - Atma - Bồ Đề - Trí Tuệ - Cảm Dục - Hồng Trần (Mỗi Cõi chia làm 7 Phân cảnh giới phụ); Tương ứng 7 Trạng thái: Thượng Đế - Đức Christ - Chân Sư - La Hán - Điểm Đạo Đồ/ Đẹ Tử/ Người chí nguyện - Tiến hóa không ngoan - Xúc Cảm trung bình - Người ...
  Xem Chi tiết
  - Mahar Prajapatya : Thế giới Christ, tương ứng với cõi Bồ Đề (X. Cõi và trạng thái tâm thức). (ASCLH, 298) - Cõi Bồ-đề: Cõi Bồ-đề là cảnh giới của trực giác và bác ái đại đồng. Bồ-đề là một năng lượng thành phần của các chiều tinh thần cao siêu trong cơ cấu của chúng ta, cùng với ý chí tinh thần (...
  Xem Chi tiết
   Tức trạng thái Hoạt động–Thông tuệ (Activity – Intelligence aspect) (LVLCK, 175)  Trạng thái thứ ba, tức trạng thái Brahma, tức là trạng thái Thánh Thần (Holy Ghost Aspect) (ASCLH, 54)  Trạng thái Brahma tức là trạng thái chất liệu (substance aspect). (LVLCK, 1018)...
  Xem Chi tiết
  Thăng thượng (Ascensions): Các thăng thượng là kết quả của một tiến trình, một kỹ thuật, một phương pháp (tùy ý bạn chọn từ ngữ nào) của sự thỉnh nguyện (invocation) của cá nhân, nhóm hay giới thấp kém và sự đáp ứng (evocation) của những gì cao cả hơn (greater), bao quát hơn (more inclusive) và s...
  Xem Chi tiết
  Ba cõi thấp tức là cõi hồng trần, cõi cảm dục và cõi hạ trí (the physical, emotional and mental planes). (TVTTHL, 5)...
  Xem Chi tiết
  + Hình tư tưởng (Thought form): Hình tư tưởng được con người tạo nên, là sự kết hợp của bức xạ dương (positive emanation) và bức xạ âm. Cả hai đều là bức xạ của một Nhất thể (Unity), tức là Chủ thể Tư Tưởng cố kết (coherent Thinker). (LVLCK, 560)- Hình tư tưởng là các sự vật có thực chất (substantia...
  Xem Chi tiết
  + Thái dương hệ (TDH) chúng ta là 1 hệ thống ở cấp thứ 4; vị trí của nó trên cõi dĩ thái vũ trụ thứ 4 (Từ trên xuống), cõi 4 này là nơi gặp gỡ cho quá khứ và tương lai và chính là hiện tại. (LVLCK, 152) + Mỗi TDH là 1 biểu lộ của đấng Vũ Trụ Vĩ Đại, gọi là Thái Dương Thượng Đế (TDTĐ). TDTĐ ngài lâm...
  Xem Chi tiết
  – Thần chú (mantra) hay là quyền lực từ.    (ASCLH, 196) – Thuốc và các quyền lực từ hay là thần chú (mantric incantations) là các khí cụ của hắc thuật và có liên quan đến các quyền năng thấp. Các Chân Sư và đệ tử của các Ngài sử dụng quyền lực từ để giao tiếp với các thực thể phi nhân loại, để k...
  Xem Chi tiết
  + Cõi trí là cõi phản chiếu Toàn Linh Trí trong Thiên Nhiên, trong hệ thống nhỏ bé của chúng ta, cõi trí tương ứng với cõi của Đại Trí trong Đại Vũ Trụ. (MTNX, 123) - Cấu tạo cõi trí: Có 3 cõi phụ vô sắc tướng và 4 cõi phụ hữu sắc tướng. (LVLCK, 923) *  Trên cõi trí không có thời gian. (LVHLT, 480...
  Xem Chi tiết
  Bản thể thấp gồm: Thể xác, thể cảm dục và thể hạ trí. Cũng gọi là Phàm ngã con người (LVHLT, 282)...
  Xem Chi tiết
  Chính con mắt của nội nhãn thông, và kẻ nào mở được nó thì có thể điều khiển và kiềm chế năng lượng của vật chất, thấy được mọi vật trong Hiện Tại Vĩnh Cửu, do đó, giao tiếp với nguyên nhân nhiều hơn với hậu quả, đọc được trên tiên thiên ký ảnh và thấy được một cách tỏ tường. Như thế, kẻ sở hữu được...
  Xem Chi tiết
  Giác ngộ (Illumination): Sự giác ngộ và ánh sáng của tri thức có thể được xem như là các thuật ngữ đồng nghĩa.    (ACMVDCTG, 144) Sự giác ngộ và nhận thức chân lý cũng là các thuật ngữ đồng nghĩa, nhưng cần nhớ rằng trong trường hợp này, chân lý không phải là chân lý trên các cõi trừu tượng ...
  Xem Chi tiết
  Hành tinh hệ (Scheme, Planetary scheme, Hệ thống hành tinh): -  Bảy chu kỳ dãy hành tinh (chain periods) hợp thành một hành tinh hệ. Mười hành tinh hệ hợp thành một thái dương hệ (solar system).  (LVLCK, 63) -  Thể biểu lộ (body of manifestation) của một Hành Tinh Thượng Đế (Heavenly Man) tức là m...
  Xem Chi tiết
  Giới thứ năm (Fifth Kingdom): Giới thứ năm trong thiên nhiên tức Thiên giới. (TLHNM II, 223) Ở lần điểm đạo thứ nhất, người ta tiến nhập vào giới thứ năm, giới này bao trùm mọi thời kỳ mà trong đó con người nhận được năm cuộc điểm đạo đầu tiên. (ĐĐNLVTD, 22) ...
  Xem Chi tiết
  + Cõi cảm dục (Cõi Trung giới; Cõi Dục giới): – Tất cả các bạn đều đang hoạt động ở một mức độ nào đó trên cõi ảo tưởng và ảo cảm, và đối với các bạn, thế giới ảo tưởng có thật và cõi cảm dục đối với bạn là có thật. Nhưng tôi có thể nói: đối với các thành viên đã được điểm đạo của Đại Bạch Giai thì ...
  Xem Chi tiết
  + Các Điểm đạo đồ (EP II 207): Những linh hồn được kết nạp vào những bí pháp của Thiên Giới ... vốn không chỉ ý thức về phàm ngã tích hợp ... ... về bản thân họ là linh hồn, mà còn biết vượt qua mọi tranh cãi, rằng không có việc như là "linh hồn của tôi và linh hồn của anh", mà chỉ là "Đại Hồn". Họ ...
  Xem Chi tiết
  + Trách nhiệm: Khi nào không có ngã thức (self- consciousness) thì không có trách nhiệm. Do đó, loài vật (animals) không bị lôi cuốn vào trách nhiệm, và mặc dù chúng chịu đau khổ trên cõi trần và trong thể xác, chúng lại thoát khỏi nghiệp quả trên các cõi tinh anh (subtler planes) vì chúng không có ...
  Xem Chi tiết
  Thể cảm dục (ASCLH, 186)/ (KCVTT, 253) + Thể cảm dục, đôi khi được gọi là thể tình cảm là kết quả của sự tương tác của dục vọng và của sự đáp ứng hữu cảm thức vào cái ngã ở trung tâm, và đưa đến kết quả – trong thể đó – là kinh nghiệm được tạo ra dưới hình thức cảm xúc như là đau khổ và vui sướng v...
  Xem Chi tiết
  + Kẻ thường nhân (Average man): Kẻ chưa tiến hóa tức là kẻ thường nhân. (CTNM, 500) + Thường nhân hay kẻ thường nhân là những người thuộc đủ mọi trình độ. Sơ đồ sau đây cho thấy vị thế của kẻ thường nhân: Quả vị Chân Sư trở lên | Bốn bậc đệ tử được điểm đạo | Các thứ bậc đệ tử khác | Người ở trên đ...
  Xem Chi tiết
  Khoáng vật: The mineral, khoáng chất, kim thạch). Loài khoáng vật chết đi vào cuối mỗi chu kỳ sinh hóa (manvantaric cycle) hay là vào cuối một Cuộc Tuần Hoàn (Round) như thường gọi.    (Thư của Chân Sư,  172)...
  Xem Chi tiết
  Thánh Ngữ (Sacred Word, Linh từ): Đây là Linh Từ Vinh Quang (Word of Glory), thánh ngữ AUM. Đây là Pranava, diệu âm của chính Sự Sống hữu thức khi Sự Sống này được truyền (breathed) vào mọi hình hài. Đó là Linh từ của Ngôi Hai, cũng như Linh từ của Tạo Hóa (Nature) khi được phát ra đúng cách sẽ c...
  Xem Chi tiết
  Hội nhập (Integration): Sự hội nhập của Phàm ngã hay là phương tiện mà nhờ đó ý thức con người: Chuyển khỏi thể này vào một thể khác ngõ hầu việc mở rộng ý thức rõ rệt sẽ xảy ra. Bắt đầu hoạt động trong cả ba hiện thể của Phàm ngã cùng một lúc. Hội nhập của Phàm ngã và linh hồn sao cho...
  Xem Chi tiết
  Lâm phàm (Incarnation): Với nghĩa gốc của nó, từ ngữ “lâm phàm” truyền đạt chân lý căn bản có liên quan đến việc khoác lấy một thể xác trọng trược, còn về mặt chuyên môn, chỉ nên áp dụng cho giai đoạn biểu lộ có liên quan đến ba cõi phụ thấp của: a/ Cõi hồng trần vũ trụ, liên quan đến một Thái ...
  Xem Chi tiết
  Giai đoạn làm người (Human stage): Giáo lý huyền môn dạy rằng, để trở thành một vị Thần (god) thiêng liêng có ý thức hoàn toàn – thậm chí Đấng cao siêu nhất – các Đấng Thông Tuệ Tâm linh Bản sơ phải trải qua giai đoạn làm người. Và khi chúng tôi nói “con người” (Human), điều này không những chỉ á...
  Xem Chi tiết
  + Cõi cảm dục (Cõi Trung giới; Cõi Dục giới): – Tất cả các bạn đều đang hoạt động ở một mức độ nào đó trên cõi ảo tưởng và ảo cảm, và đối với các bạn, thế giới ảo tưởng có thật và cõi cảm dục đối với bạn là có thật. Nhưng tôi có thể nói: đối với các thành viên đã được điểm đạo của Đại Bạch Giai thì ...
  Xem Chi tiết
  + Laya: Trung tâm Laya tức là trung tâm yên nghỉ.(GLBN I, 152, 189, 195, 202) - Trạng thái Laya tức là trạng thái chưa biến phân (tình trạng chưa phân hóa). - Laya tức là điểm không của cõi vật chất. - Laya, điểm vật chất, nơi mà mọi sự phân hóa đều ngưng lại. + Trạng thái 3 Ngôi Thượng Đế tức l...
  Xem Chi tiết
  + Thượng trí: 1. Cảnh giới của các ý tưởng thiêng liêng, các nguyên lý, tư duy trừu tượng, nguyên mẫu, bản thiết kế 2. Khả năng tạo ra mô hình mà theo đó các hình tướng được tạo dựng ra 3. Lý trí thuần khiết, không bị cản trở bởi những những giới hạn của các cấp độ hạ trí 4. Tổng hợp và không ch...
  Xem Chi tiết
  + Khi Nói Mặt Trời là Chủ Tinh Cai Quản Một Cung: Tôi nói đến một trong các hành tinh ẩn giấu Uranus hoặc Vulcan. các Hành tinh này có thể thay thế lẫn nhau ở công dụng của chúng, là cái khó khi nếu ra Hành tinh Nội môn, trừ khi bạn được chỉ ra. Do đó Tôi nhắc đến Uranus _(CTHNM, 113) + Mặt Trời đa...
  Xem Chi tiết
  + Thần, Thiên thần (Devas): Devas là các thực thể tiến hóa (progressing entities) của một chu kỳ hành tinh trước. (GLBN III, 235) + Thần chất (Deva substance, chất liệu của thiên thần): - Tinh chất kiến tạo (building essence) tức là thần chất. - Vật chất được các Agnishvatta làm linh hoạt (vitali...
  Xem Chi tiết
  + Tu Thiền: Phật dạy rằng: “A Nan, ông tu thiền, nếu không đoạn lòng dâm, thì cũng như người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trãi bao nhiêu kiếp cũng không thành được”.(Xem bài)+ Tham thiền: Giúp Phàm ngã hòa hợp với sự rung động của Linh hồn. Khi đã có sự giao tiếp, hành giả nhận được Ánh sáng của ...
  Xem Chi tiết
  Pháp thuật (magic): Kỹ xảo của pháp thuật thiêng liêng bao gồm trong khả năng nhận thức tinh hoa của các sự vật dưới ánh sáng của thiên nhiên (cảm dục quang) và – bằng cách dùng các năng lực linh hồn của Tinh thần – để tạo ra các sự việc vật chất từ vũ trụ vô hình, và trong các hoạt động như th...
  Xem Chi tiết
  + Năng lượng (Energy) Đại hay Tiểu vũ trụ: - Tất cả các lực đang tuôn đổ vào hình hài cá biệt từ bất cứ phương hướng và cội nguồn nào. Các tên gọi sutratma, life thread hay silver cord (ngân quang tuyến) thường được dùng để chỉ các năng lượng chính yếu này.(GDTKNM, 143) - Chúng ta dùng để chỉ hơi ...
  Xem Chi tiết
  Nhãn thông (Clairvoyance): Đây là năng lực thấy trên cõi cảm dục và là một trong các “siddhis” thấp hay quyền năng tâm thông thấp. Năng lực này được đạt tới nhờ sự nhạy cảm ở bề mặt của toàn bộ “thể cảm giác” (body of feeling”), lớp vỏ tình cảm và là nhận thức của giác quan được đem lên tình trạn...
  Xem Chi tiết
  + Giải thoát: Đối với nhân loại, cái huyền nhiệm của sự giải thoát nằm trong việc làm cân bằng các mãnh lực và làm quân bình các cặp đối hợp. Thánh đạo là con đường hẹp giữa các cặp đối hợp này mà người tìm đạo phải tìm ra và bước lên, không rẽ sang phải, cũng không sang trái. (LVHLT, 225) + Phật n...
  Xem Chi tiết
  Khoáng vật: The mineral, khoáng chất, kim thạch). Loài khoáng vật chết đi vào cuối mỗi chu kỳ sinh hóa (manvantaric cycle) hay là vào cuối một Cuộc Tuần Hoàn (Round) như thường gọi.    (Thư của Chân Sư,  172)...
  Xem Chi tiết
  Tiến hóa giáng hạ (Involution): - Tiến hóa giáng hạ tức là sự chìm ngập (submergence) trong vật chất của Sự sống hay Tinh thần. - Tiến hóa giáng hạ là sự phân ly (separation) của vật chất hay là “nhất bổn tán vạn thù” (the one becoming the many). Các giác quan được phát triển và bộ máy được Chân N...
  Xem Chi tiết
  + Chướng ngại không thấy Đạo: Chỉ cần Bạn có 1 trong 6 thứ sau thì bạn chẳng thể thấy đạo, đừng nói là chứng đạo, thấy cũng thấy không được: ‘Tham, sân, si, mạn, nghi’, sau đó là 6 ‘ác kiến’, tức là ‘thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến’, 6 phiền não căn bản là chướng ngại lớn...
  Xem Chi tiết
  + Huyền giai sáng tạo: Là trật tự đẳng cấp có trong nhiều đoàn nhóm khác nhau. Như các đẳng cấp của chính phủ, của giáo hội, hoặc những hệ thống đẳng cấp để phân biệt các giai tầng xã hội. .... + Nhiều ánh sáng, nếu thành tâm nghiên cứu các con số của Huyền Giai - Năm Huyền Giai đầu xem như các t...
  Xem Chi tiết
  Hiện tượng (Phenomenon): Theo cách gọi của các Nhà Duy Tâm (Idealists) đương đại thì sự kết hợp của Chủ thể (Subject) và Khách thể (Object) tạo ra đối tượng của giác quan (sense–object) tức là hiện tượng.  (GLBN II, 42)...
  Xem Chi tiết
  + Đấng Điểm Đạo (Initiator, Hierophant): Hierophant (Vị Chủ Lễ) tức Đấng Điểm Đạo. (CVĐĐ, 56)...
  Xem Chi tiết
  + Giải thoát: Đối với nhân loại, cái huyền nhiệm của sự giải thoát nằm trong việc làm cân bằng các mãnh lực và làm quân bình các cặp đối hợp. Thánh đạo là con đường hẹp giữa các cặp đối hợp này mà người tìm đạo phải tìm ra và bước lên, không rẽ sang phải, cũng không sang trái. (LVHLT, 225) + Phật n...
  Xem Chi tiết
  + Thể hạ trí: (Facebook TT Học: Cõi hạ trí, hay cõi Devachan, hay cõi Thiên đường) + Thể hạ trí - Chất trí mà một con người cá biệt có thể sử dụng và tạo ấn tượng, tạo thành thể thứ tư của một loạt các bộ máy dành cho linh hồn. Đồng thời, đừng nên quên rằng 4 thể này tạo ra một bộ máy duy nhất. (CT...
  Xem Chi tiết
  + Bốn loại biểu tượnga) Biểu tượng của các vật bên ngoài ... các vật ở cõi trần. b) Biểu tượng về bản chất tình cảm ... các sự vật ở cõi cảm dục, các tranh ảnh. c) Biểu tượng học về số ............. Hạ trí. Con người dùng chính mình để tính. d) Biểu tượng học hình học ... biểu tượng học trừu tượng, ...
  Xem Chi tiết
  Trực giác (intuition): X. thêm mục “Nguyên khí Bồ Đề”. – Trực giác là sự pha trộn của hai đặc tính thiêng liêng, của tuệ giác–trí tuệ (buddhi–manas) hay là sự hiểu biết tâm linh bằng trực giác (bao hàm sự giải thích và đồng nhất hóa), và thượng trí trừu tượng (higher abstract mind), cốt yếu đó là...
  Xem Chi tiết
  + Tinh thần và tâm thức là các tên gọi đồng nghĩa. SD I, 43, 125, 349, 593. + Tinh Thần = Tâm thức - Ý Thức + Đơn vị Tâm thức (the Unit of Consciousness): X. Chân Thần.Xem: Tổng hợp chi tiết về tâm thức...
  Xem Chi tiết
  1. Thượng Đế không biến phân, một Thực Thể Thông Linh Vũ Trụ (LVLCK, 81). 2. Thượng Đế, với biểu lộ 3 Ngôi: a. Tinh Quân Ý Chí Quyền Năng vũ trụ. b. Tinh Quân Bác Ái và Minh Triết vũ trụ. c. Tinh Quân Trí Tuệ Hoạt Động vũ trụ. - Ba Tinh Quân hay Hỏa Tinh Quân Vũ trụ: Các Thực Thể Thông Linh vũ ...
  Xem Chi tiết
  I- KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN THEO MINH TRIẾT MỚI+ Không gian: Minh Triết Cổ dạy rằng “Không gian là một thực thể." Chiêm tinh học nội môn liên quan đến đời sống của thực thể này và đến những mãnh lực và những năng lượng, những xung động và nhịp điệu, những chu kỳ và thời gian và mùa tiết Chiêm tinh họ...
  Xem Chi tiết
  + Hạ Trí hay chỉ trích có các tính chất (CTHNM, 231): 1. Kiêu hãnh – Chính là sự thỏa thích của trí óc, làm cho thể trí trở thành chướng ngại cho sự kiềm chế linh hồn. 2. Tính chia rẻ – Chính là thái độ cách ly, nó làm cho thể trí thành chướng ngại đối với các liên hệ tập thể chính đáng. 3. Tàn bạo ...
  Xem Chi tiết
  Thánh Ngữ (Sacred Word, Linh từ): Đây là Linh Từ Vinh Quang (Word of Glory), thánh ngữ AUM. Đây là Pranava, diệu âm của chính Sự Sống hữu thức khi Sự Sống này được truyền (breathed) vào mọi hình hài. Đó là Linh từ của Ngôi Hai, cũng như Linh từ của Tạo Hóa (Nature) khi được phát ra đúng cách sẽ c...
  Xem Chi tiết
   Là năng lượng (energy). (ĐĐTKNM–II, 437)  Là mãnh lực (force). (LVHLT, 565)  Nói về mặt chuyên môn và hiểu về mặt huyền bí, thực ra chất liệu là chất dĩ thái vũ trụ (cosmic etheric matter) hay là chất tạo thành bốn cõi cao trong số 7 cõi (planes) của chúng ta. (VCVTDT, 189) – Chất ...
  Xem Chi tiết
  + Tinh thần là vật chất ở mức biểu hiện cao nhất. (CTNM, 589) + Tinh thần: Tức Chân Thần (Monad) hay Cha trên Trời.  (ASCLH, 39) - Từ ngữ “tinh thần” không ám chỉ các vấn đề tôn giáo như thường gọi. Mọi hoạt động thúc đẩy con người tiến tới hình thức phát triển nào đó – về thể chất, tình cảm, trí ...
  Xem Chi tiết
  Định đề (Postulate): Quyển “Luận về Huyền linh thuật” được căn cứ vào 4 định đề căn bản mà kẻ nghiên cứu phải chấp nhận vì nó cung cấp một giả thuyết đáng nghiên cứu và thử nghiệm, thứ tự quan trọng là: 1. Trong vũ trụ biểu lộ của chúng ta có tồn tại sự biểu hiện của một Năng lượng hay Sự sống vốn ...
  Xem Chi tiết
  + Phân Cảnh Dĩ Thái_Chân Sư DK: Điều hơi kỳ lạ là trong giới nhân loại (và chỉ giới nhân loại) thể dĩ thái ngày nay được tạo thành bằng 4 loại chất dĩ thái. Lý do của việc này là ở chỗ sau rốt (khi nhân loại đã phát triển về mặt tâm linh) mỗi 1 trong 4 cõi này tức loại chất dĩ thái sẽ được đáp ứng v...
  Xem Chi tiết
  + Cõi Người - Nhân loại được thiết lập trên nền tảng của ham muốn và dục vọng khám phá, hưởng thụ. Đây là nơi mà hạnh phúc và khổ đau xen lẫn nhau một cách hoàn hảo đủ để thôi thúc con người hướng đến hành trình tâm linh. Nhân để sinh vào cõi Người là sự trì giữ năm giới (không sát sinh, không uống ...
  Xem Chi tiết
  Đại hòa thức (Magnitude, mahima): Đây là khả năng để mở rộng ý thức, và nhờ đó thấu nhập vào tổng thể vĩ đại hơn cũng như vào phần nhỏ hơn....
  Xem Chi tiết
  Tri thức: - Tri thức là minh triết cổ chân chính.(ASCLH, 140) - Tri thức là sản phẩm của Phòng Học Tập, dùng để chỉ toàn thể những tìm kiếm và kinh nghiệm của con người, qua 5 giác quan và có thể được liên kết, giải đoán và định nghĩa bằng cách dùng trí năng con người. Đó là những điều mà ta cảm th...
  Xem Chi tiết
  Trực giác (intuition): X. thêm mục “Nguyên khí Bồ Đề”. – Trực giác là sự pha trộn của hai đặc tính thiêng liêng, của tuệ giác–trí tuệ (buddhi–manas) hay là sự hiểu biết tâm linh bằng trực giác (bao hàm sự giải thích và đồng nhất hóa), và thượng trí trừu tượng (higher abstract mind), cốt yếu đó là...
  Xem Chi tiết
  Lẽ trời (Intention): X. Thiên lý....
  Xem Chi tiết
  + Đấng Điểm Đạo (Initiator, Hierophant): Hierophant (Vị Chủ Lễ) tức Đấng Điểm Đạo. (CVĐĐ, 56)...
  Xem Chi tiết
  + Hình dung/ Mường tượng/ Tưởng tượng (Visualisation): - Nhờ thực hành năng lực hình dung, mắt thứ ba được phát triển. - Trong lúc hình dung, các hình hài được hình dung, các ý tưởng và các trừu xuất, vốn được khoác lấy và được vận chuyển bằng chất trí, được phác họa cách con mắt thứ ba một vài in...
  Xem Chi tiết
  + Có 12 Hành tinh (7 H.Tinh thánh thiện và 5 không thánh thiện) có liên quan với sự sống bên ngoài, môi trường và các hoàn cảnh của cá nhân. Các mãnh lực biểu hiện trạng thái thiêng liêng thứ 3 - Ý muốn hiểu biết; (CTHNM, 38) - 12 HT chi phối 12 Cung HĐ, chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ lên khía cạnh Phà...
  Xem Chi tiết
  Thông hiểu (hiểu biết, understanding): Có thể định nghĩa thông hiểu là khả năng của Chủ thể Tư tưởng (thinker) vào đúng lúc, nhận được kiến thức (knowledge) để làm căn bản cho minh triết (wisdom), khiến cho chủ thể này sửa đổi những gì thuộc hình hài cho thích hợp với sự sống tinh thần, đồng thời...
  Xem Chi tiết
  + 108. CÁC PHÁP THÍNgười tinh tấn thí người không tinh tấnThí đúng pháp được tâm hoan hỷVì tin có nghiệp và quả báoLoại thí này thí chủ thanh tịnh.Không tinh tấn thí người tinh tấnKhông đúng pháp, không tâm hoan hỷVì không tin nghiệp và quả báoLoại thí này người nhận thanh tịnh.Người giải đãi thí kh...
  Xem Chi tiết
  + Con Người - Phật dạy, là sự tập hợp của 2 thành phần chính: 1- Danh là phần tư tưởng gồm có 4 hợp tố, đó là thọ, tưởng, hành và thức. 2- Sắc gồm có 2, đó là nội sắc và ngoại sắc, nhưng đại để là sự kết hợp của đất, nước, gió, lửa.Xem nguồn + Linh hồn được nghiên cứu với tư cách là một trung tâm tâ...
  Xem Chi tiết
  + Vật chất và chất liệu (Matter and Substance): Để cho thật chính xác, để cho khỏi lẫn lộn và quan niệm lầm lạc (misconception), nên dùng thuật ngữ:* “Vật chất” (“Matter) để chỉ tập hợp các vật (objects) có thể tri giác được, còn thuật ngữ * “Chất liệu” (Substance”) để chỉ Thực Tướng (Noumena). (GLB...
  Xem Chi tiết
  + Chân Thần (CT): Tự phản chiếu/ Phản ảnh/ Phân Thân). Có 3 nhóm chính (H.Giai S.Tạo 4), tức trạng thái 3 Ngôi của Thượng Đế (LVLCK, 153): 1. Các CT Ý chí / Quyền năng .. Chúa Cha 2. Các CT Bác ái/ Minh Triết..... Chúa Con 3. Các CT Trí tuệ / Hoạt động.....Chúa Thánh Thần. + Ý TRÍ VÀ QUYỀN LỰC. ...
  Xem Chi tiết
  + Chân Nhân: Là hồn tinh thần (spiritual soul). (CTNM, 346) + Chân Nhân (Man), là Chân Thần đang sinh hoạt, là thực tại bị che khuất, và là cái mà Thiên thần của Đấng Hằng Hữu che giấu. Y là sự biểu lộ tổng hợp của Thiên Ý, được tượng trưng qua phẩm tính thiêng liêng được mặc khải và được biểu lộ t...
  Xem Chi tiết
  Là định thức (formulation) của con người về một khái niệm (concept), do con người tạo ra và lồng vào (embodying) cho con người chân lý khi y gặp thấy và hiểu được chân lý ấy. Biểu tượng bao giờ cũng có các hàm ý quan trọng hơn là biểu trưng.(VMCQG, 119)...
  Xem Chi tiết
  Động vật (Animal, con vật, loài vật): Động vật có một thể phách (astral body– vào thời Theosophy, từ Astral có nghĩa là “phách”–ND), thể này tồn tại thêm một thời gian ngắn sau khi thể xác chết. Tuy nhiên, Chân Thần (động vật) của con thú không tái sinh trong cùng loài mà tái sinh vào loài specie...
  Xem Chi tiết
  + Chướng ngại không thấy Đạo: Chỉ cần Bạn có 1 trong 6 thứ sau thì bạn chẳng thể thấy đạo, đừng nói là chứng đạo, thấy cũng thấy không được: ‘Tham, sân, si, mạn, nghi’, sau đó là 6 ‘ác kiến’, tức là ‘thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến’, 6 phiền não căn bản là chướng ngại lớn...
  Xem Chi tiết
  Âm thanh (sound, âm)  Thật là điều hiển nhiên khi nói rằng âm thanh là màu sắc và màu sắc là âm thanh... Xin bạn luôn luôn nhớ rằng mọi âm thanh đều tự biểu hiện thành màu sắc. (TVTTHL, 205)  Âm thanh sản sinh ra, hay đúng hơn là thu hút các nguyên tố lại để tạo ra một ozone, việc chế tạo chất này...
  Xem Chi tiết
  + Vật chất (matter hay material): + Vật chất là tinh thần (spirit) ở mức độ biểu hiện (point of expression) thấp nhất. (CTNM, 589) + Nói về mặt nội môn, từ ngữ “vật chất” được dành để chỉ mọi hình tướng (forms) trong ba cõi thấp. (CVVTDT, 189) + Nên nhớ rằng, đối với nhà huyền linh học (occultist), ...
  Xem Chi tiết
  Sức mạnh tư tưởng và năng lực trí tuệ (Thought power and mental ability). Một người không thể có được sức mạnh tư tưởng, cũng không thể có được năng lực trí tuệ, nếu người đó không tự tạo ra cho chính mình bằng sự suy tư được lặp lại một cách kiên nhẫn. (MTNX,  276)...
  Xem Chi tiết
  + Đơn vị Tâm thức <=> Chân Thần: Cấu tạo và đặc tính(Nguồn)+ Mỗi sinh vật là 1 với Tâm thức Vũ trụ: Ví như 1 sóng biển là một với đại dương(nguồn)+ Tâm Thức: Đặc trưng là tình thương (ASCLH, 54) + Định đề 2 - Tâm Thức (LVHLT, 21): Sự sống duy nhất khi biểu lộ qua vật chất, tạo ra yếu tố thứ 3,...
  Xem Chi tiết
  CHỈ RÕ SỰ RÀNG BUỘC VÀ SIÊU THOÁT CỦA THẾ GIỚI CHÚNG SINHĐức Phật dậy: A Nan! Thế nào gọi là thế giới chúng sinh? - Thế có nghĩa là thời gian là quá trình sinh diệt, diệt sinh của hiện tượng vạn hữu. - Giới là không gian, biểu hiện qua mặt bằng rộng hẹp, kích thước ngắn dài, qui mô cao thấp và phươn...
  Xem Chi tiết
  TAM PHÂN hay BA NGÔI VÀ CÁC TƯƠNG ỨNG  "TRÊN SAO DƯỚI VẬY"_ Thánh Hiền dậyI- THEO ĐẠO ĐỜI - ĐỜI SỐNG XÃ HỘI1. Quốc Gia: Lập pháp - Hành pháp - Tư Pháp2. Gia Đình: Cha - Mẹ - ConII- THEO MINH TRIẾT MỚI1. Thượng Đế Tam Phân (LVLCK, 64) 2. Thái dương hệ Tam phân (LVLCK, 30)3. Con Người Tam PhânIII- THE...
  Xem Chi tiết
  Sắc thái (Colouring, bản sắc): Sắc thái tức là nghiệp quả cố hữu (inherent karma), hay là đáp ứng rung động của chính chất liệu, nó vốn là phản ứng chọn lọc đối với nốt của Chân Ngã. Chỉ có chất liệu nào (nhờ có sử dụng trong quá khứ) đã được làm cho thích ứng với một nốt và rung động nào đó mới ...
  Xem Chi tiết
  Sáng tạo (Creation): Từ ngữ sáng tạo phải được hiểu theo ý nghĩa huyền linh và có nghĩa là sự xuất hiện thành biểu lộ tích cực của một hình thức năng lượng nào đó. (LVLCK, 774) Sáng Tạo chỉ là Ý chí tác động lên Vật chất cõi hiện tượng (phenomenal Matter), làm phát lộ ra ngoài vật chất đó Anh sáng ...
  Xem Chi tiết
  Cõi phụ của bất cứ cõi (plane ) nào được gọi là “sphere” (phân cảnh).       (LVLCK, 153)...
  Xem Chi tiết
  + Phụng sự: - Với Tiền tài: Người tìm đạo hiểu rõ giá trị huyền linh của tiền tài trong việc phụng sự. Y không tìm điều gì cho chính mình, trừ những gì có thể giúp y hoàn thành được công việc; y xem tiền tài và những gì mà tiền tài có thể mua được như là những món nên dùng cho người khác và như là ...
  Xem Chi tiết
  Trực giác thông thường (Ordinary, intuition): - Thức của trực giác tức là nhận. -Trực giác thông thường chỉ đơn thuần là việc nhận biết (recognition) một sự kiện (fact) quen thuộc trong một tiền kiếp (a past life) mặc dù mới trải qua lần đầu trong hiện kiếp (the present life).                 ...
  Xem Chi tiết
  + Ngũ giới theo Phật dậy1. Không sát sinh2. Không trộm cướp3. Không tà dâm4. Không nói dối, sai sự thật5. Không uống diệu+ Ngũ giới - Minh Triết mới (ASCLH, 184):1. Vô tổn hại (harmlessness).2. Chân thật (truth).3. Không trộm...
  Xem Chi tiết
  Ngã thức (I.ness hay self–consciousness): Ngã thức cho phép đơn vị tinh thần ở trung tâm (của hoa sen Chân Ngã –ND) (nhờ vào nó) để thu được tri thức, hiểu biết và sự tự nhận thức (self–realisation). (LVLCK, 762) – Ngã thức tức là ý thức con người (human consciousness). (LVHLT, 38)...
  Xem Chi tiết
  + Môn Sinh: Đạo sinh vào trường dự bị (Của Trường Cao cấp) đã trả sạch các định nghiệp và không vướng bổn phận khác, trí tuệ trung bình. Tuổi phải > 21 và < 42 tuổi. Thể dĩ thái tốt. Thể xác không bệnh, dị tật (TTHM, 321) - Khi nói về các trường loại này, tự nhiên tôi muốn các bạn đừng nghĩ đ...
  Xem Chi tiết
  + Mãnh lực: Đôi khi đức DK dùng hai từ năng lượng và mãnh lực lẫn lộn và có thể hoán chuyển cho nhau, nhưng thường thì Ngài phân biệt năng lượng khác với mãnh lực. Câu nói: “All is energy” là hoàn toàn chính xác, nhưng energy xuất phát từ thực thể cao (ở con người bình thường là linh hồn”) thì được ...
  Xem Chi tiết
  Lâm phàm (Incarnation): Với nghĩa gốc của nó, từ ngữ “lâm phàm” truyền đạt chân lý căn bản có liên quan đến việc khoác lấy một thể xác trọng trược, còn về mặt chuyên môn, chỉ nên áp dụng cho giai đoạn biểu lộ có liên quan đến ba cõi phụ thấp của: a/ Cõi hồng trần vũ trụ, liên quan đến một Thái ...
  Xem Chi tiết
  Khai ngộ (Guidance, Hướng đạo): Có thể định nghĩa vấn đề khai ngộ như là vấn đề về phương pháp mà nhờ đó một người, bằng các tiến trình tự kỷ ám thị, tự đặt mình vào trạng thái thụ động và (trong khi ở trạng thái đó) trở nên biết được các khuynh hướng, các thôi thúc, các tiếng nói, các mệnh lệnh ...
  Xem Chi tiết
  + Hai loại hình hài, có vị trí khác nhau trong thiên cơ - Hình hài trong giới thực vật, động vật và khoáng vật: Các hình hài chính là kết quả của công trình 2 ngôi của Thượng Đế (Ngôi 3 và Ngôi 2) và sự sống hợp nhất của các Ngài.  - Hình hài của thiên thần và con người: Hình hài là kết quả của ...
  Xem Chi tiết
  + Giới tức là một thế giới riêng biệt cho căn, trần và sắc: - Thí dụ nói về cái thấy chúng ta có 3 giới là: 1. Căn là Nhãn giới - Căn mắt2. Trần là Sắc giới - Là các vật, đối tượng như nhà cửa, xe cộ3. Thức là Nhãn thức giới - Là cái biết của sự thấy. => Mà Con người có- 6 giới của căn: Nhãn giới...
  Xem Chi tiết
  Sáng tạo (Creation): Từ ngữ sáng tạo phải được hiểu theo ý nghĩa huyền linh và có nghĩa là sự xuất hiện thành biểu lộ tích cực của một hình thức năng lượng nào đó. (LVLCK, 774) Sáng Tạo chỉ là Ý chí tác động lên Vật chất cõi hiện tượng (phenomenal Matter), làm phát lộ ra ngoài vật chất đó Anh sáng ...
  Xem Chi tiết
  Chất trí (Mind–stuff): X. Chitta....
  Xem Chi tiết
  + Đức Phật dạy về loài Người bị luân hồi là nguyên do: Trong Tánh của mỗi con người có đến 16 thứ: Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến.- Tánh Phật: Trong mỗi con người có 5 cái tánh Phật làm nhân cho sự sống:1- Ý là chủ 4 thứ: Thấy, Nghe, Nói, Biết....
  Xem Chi tiết
  + Người tìm đạo là người sẵn sàng, hoặc đã bước lên con đường đệ tử dự bị. (CTNM, 34) + Người tìm đạo là người có thể trí thiên về tâm linh ).(SHLCTĐ, 392) + Người tìm đạo là đệ tử của các đệ tử cấp thấp . (ASCLH, 53) + 6. Những người tìm đạo – Các linh hồn suy tư (EP II 206): Là những thể trí .....
  Xem Chi tiết
  Định đề (Postulate): Quyển “Luận về Huyền linh thuật” được căn cứ vào 4 định đề căn bản mà kẻ nghiên cứu phải chấp nhận vì nó cung cấp một giả thuyết đáng nghiên cứu và thử nghiệm, thứ tự quan trọng là: 1. Trong vũ trụ biểu lộ của chúng ta có tồn tại sự biểu hiện của một Năng lượng hay Sự sống vốn ...
  Xem Chi tiết
  + Trái đất (và Thổ tinh) truyền dẫn Cung 3, nó tự quay ngược chiều kim đồng hồ (Các hành tinh trong hệ mặt trời cũng quay xung quanh mặt trời theo chiều ngược kim đồng hồ). Nguồn: (GQ1- Cấu tạo con người) + Venus: Hành tinh thánh thiện Venus - Kim tinh so với Địa cầu giống như Chân ngã so với Phàm ...
  Xem Chi tiết
  Hiện thể (Vehicle): a/ Buddhi là hiện thể đối với Atma. b/ Manas là hiện thể đối với Buddhi. c/ Kama–rupa là hiện thể đối với Manas. d/ Thể dĩ thái (etheric body) là hiện thể đối với prana. (LVLCK, 265) – Các thể (sheaths) và các hiện thể chỉ là các thể (bodies) biểu lộ trên các cõ...
  Xem Chi tiết
  + Hạ Trí hay chỉ trích có các tính chất (CTHNM, 231): 1. Kiêu hãnh – Chính là sự thỏa thích của trí óc, làm cho thể trí trở thành chướng ngại cho sự kiềm chế linh hồn. 2. Tính chia rẻ – Chính là thái độ cách ly, nó làm cho thể trí thành chướng ngại đối với các liên hệ tập thể chính đáng. 3. Tàn bạo ...
  Xem Chi tiết
  + Các Thần theo công truyền - Thể đặc: Chúng ta nên nhớ rằng các Devas Lords, Agni, Varuna, Kshiti, trong giáo lý công truyền tượng trưng cho trạng thái vật chất của thể đặc của Thượng Đế, trong khi trạng thái lực khi tuôn chảy qua thể dĩ thái của Thượng Đế được xem xét dưới các tên khác nhau, đó là...
  Xem Chi tiết
  + Hạ Trí hay chỉ trích có các tính chất (CTHNM, 231): 1. Kiêu hãnh – Chính là sự thỏa thích của trí óc, làm cho thể trí trở thành chướng ngại cho sự kiềm chế linh hồn. 2. Tính chia rẻ – Chính là thái độ cách ly, nó làm cho thể trí thành chướng ngại đối với các liên hệ tập thể chính đáng. 3. Tàn bạo ...
  Xem Chi tiết
  + Theo Phật giáo trong 6 nẻo luân hồi có 2 thế giới vật chất mà chúng ta thấy được là thế giới của loài người và súc sanh. Bốn thế giới tinh thần, chúng ta không thể thấy gồm 2 thế giới cực ác là địa ngục và ngạ quỷ, và 2 thế giới thiện là chư thiên và chư thần (a-tu-la). - Khi tâm hồn lắng yên hay...
  Xem Chi tiết
  + Phụng sự: - Với Tiền tài: Người tìm đạo hiểu rõ giá trị huyền linh của tiền tài trong việc phụng sự. Y không tìm điều gì cho chính mình, trừ những gì có thể giúp y hoàn thành được công việc; y xem tiền tài và những gì mà tiền tài có thể mua được như là những món nên dùng cho người khác và như là ...
  Xem Chi tiết
  Hiện tại (Present): Hiện tại chỉ là một đường thẳng toán học (mathematical line) đang phân chia cái phần của Kỳ gian Vĩnh hằng (Eternal Duration) mà chúng ta gọi là Tương lai (Future) với phần mà chúng ta gọi là Quá khứ (Past). (GLBN I, 110)...
  Xem Chi tiết
  + Chữ "Lý" là nội tâm, Nội Tâm gồm"- Ngũ Thường: Nhân lễ nghĩa trí tín, - Tứ Duy: Lễ nghĩa liêm sĩ- Bát Đức: Là lễ nghĩa liêm sĩ, là hiếu để trung tín nhân ái hòa bình. Đây là giáo huấn ngàn vạn năm trước của tổ tông truyền lại, toàn là tánh đức, những thứ này là bản năng trong tự tánh, nó vốn có. H...
  Xem Chi tiết
  A- THEO ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH1. Nhất Nguyên hay Thái Cực: Các Hành hỗn độn, dung hợp2. Chia Âm Dương: Duyên khởi chia Âm Dương và phân chia mãi vô cùng tận, thiên biến vạn hóa biến thành muôn vật, muôn việc vi diệu3. Theo Ngũ hành: Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. (Câu hỏi đặt ra là Tứ tượng sao thành 5 Hành?)B- T...
  Xem Chi tiết
  Ngôn từ (speech): Một trong những vận cụ quan trọng nhất cho việc phát triển một cách thực tiễn nằm trong tay con người, tìm thường hay quan trọng, là ngôn từ. Kẻ nào biết giữ gìn cách ăn nói của mình, kẻ nào chỉ nói với mục đích vị tha, ngõ hầu truyền chuyển năng lượng Bác ái qua trung gian ngôn...
  Xem Chi tiết
  + Mầu Sắc:- Màu sắc chỉ là phương tiện biểu lộ ra bên ngoài để nhờ đó mà mãnh lực bên trong tự truyền chuyển (TVTTHL, 211) - Nên nhớ, màu sắc chính là cách nhận thức về mức rung động mà mắt người tiếp nhận được, là người đang sử dụng thể xác của căn chủng thứ 5, trong cuộc tuần hoàn thứ 4 trên dãy h...
  Xem Chi tiết
  + Các dạng lời nói tạo khẩu nghiệpI- Kinh Thập thiện, khẩu nghiệp gồm:1. Nói Dối trá: Tức nói không Chân thật/ Thật Thà - Nói Thêu dệt hay Nói Thêm Bớt - Nói A dua nịnh hót2. Nói Độc Ác - Ác khẩu - Nói Quát tháo - Nói Hung Ác - Nói Nhục mạ, Phỉ báng3. Nói Hai Lưỡi - Đôi Chiều - Đòn Sóc 2 đầu4. Nói L...
  Xem Chi tiết
  Xem thêm Trung tâm lực - center or chakra. – Mỗi bí huyệt hay chakra gồm có ba vòng xoắn (whorl) hay luân xa (wheel) đồng tâm trộn lẫn vào nhau mà trong con người tâm linh trên con đường dự bị, chúng từ từ chuyển động theo một hướng, nhưng dần dần tăng tốc độ hoạt động của chúng khi người này tiến g...
  Xem Chi tiết
  + Thần chú (hay Linh từ): -   Là những đoạn rút từ kinh Vedas. Theo nghĩa công truyền thì thần chú (hay khả năng tâm thông hoặc quyền năng để truyền đạt nhận thức hoặc tư tưởng) là phần cổ xưa của kinh Vedas, phần thứ nhì g...
  Xem Chi tiết
  + Các Giới (Kingdom) của Thiên Nhiên và các Hành Tinh trong chu kỳ này: 1. Giới Khoáng chất – Pluto và Vulcan (Diêm Vương Tinh và Vulcan). 2. Giới thực vật – Venus và Jupiter (Kim tinh và Mộc tinh). 3. Giới động vật – Mặt Trăng và Hoả tinh (Mars). 4. Giới nhân loại – Thuỷ Tinh và Thổ tinh (Mercury v...
  Xem Chi tiết
  X. Yếu tố, tứ đại, hợp tố … Thuật ngữ “bản tố” được giới hạn vào các chất căn bản (basis substances) trong cái được gọi là vật chất căn bản (essential matter) và nhà hóa học cũng như nhà vật lý học đều bận tâm đến các sự sống như thế. (LVLCK, 1062)...
  Xem Chi tiết
  + Cảm Dục/ Dục Vọng: 1. Sợ hãi – có ảnh hưởng tới hoạt động ngày nay; 2. Căm ghét (hate) – vốn là một yếu tố trong sự điều tiết các mối liên hệ;  3. Tham vọng – đang chi phối các mục tiêu (CTHNM, 231) ...
  Xem Chi tiết
  + Cõi trí là cõi phản chiếu Toàn Linh Trí trong Thiên Nhiên, trong hệ thống nhỏ bé của chúng ta, cõi trí tương ứng với cõi của Đại Trí trong Đại Vũ Trụ. (MTNX, 123) - Cấu tạo cõi trí: Có 3 cõi phụ vô sắc tướng và 4 cõi phụ hữu sắc tướng. (LVLCK, 923) *  Trên cõi trí không có thời gian. (LVHLT, 480...
  Xem Chi tiết
  10. Các Chân Sư (EP II 208): Là những người đã đạt được sự giải thoát khỏi tất cả những giới hạn của bản chất sắc tướng và an trú vĩnh viễn trong tâm thức của Linh Hồn Duy Nhất, đã thoát khỏi sự đồng nhất hóa với bất cứ khát vọng nào của sự sống sắc tướng, bất kể phát triển cao như thế nào. Các Ngài...
  Xem Chi tiết
  A- THEO ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH1. Nhất Nguyên hay Thái Cực: Các Hành hỗn độn, dung hợp2. Chia Âm Dương: Duyên khởi chia Âm Dương và phân chia mãi vô cùng tận, thiên biến vạn hóa biến thành muôn vật, muôn việc vi diệu3. Theo Ngũ hành: Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. (Câu hỏi đặt ra là Tứ tượng sao thành 5 Hành?)B- T...
  Xem Chi tiết
  + Sự biểu hiện ra ngoại cảnh - Tức là biểu lộ (LVLCK, 158) + Đại dương ánh sáng (Lửa - Nhiệt - Chuyển động), biểu lộ: * Đại Thiên Địa - Thượng Đế các ngôi: - Ngôi 1… Lửa …….Linh hoạt - ý chí hiện tồn. Điện. - Ngôi 2… Nhiệt….. Lưỡng nguyên - Bác ái. Thái dương - Ngôi 3.. Chuyển động...Lửa trí t...
  Xem Chi tiết
  Xem thêm: Tổng hợp về Ba Ngôi Thương đế...
  Xem Chi tiết
  + Ý Thức - Hiểu Biết của Tâm Thức: Định đề này xuất phát từ định đề 1 (Trong 4 định đề). Sự sống Duy Nhất, biểu lộ qua vật chất, tạo ra một yếu tố thứ 3 đó là ý thức. Ý thức này, vốn dĩ là kết quả của sự hợp nhất của hai cực tinh thần và vật chất, là linh hồn của vạn vật; nó thấm nhuần mọi chất liệu...
  Xem Chi tiết
  X. Yếu tố, tứ đại, hợp tố … Thuật ngữ “bản tố” được giới hạn vào các chất căn bản (basis substances) trong cái được gọi là vật chất căn bản (essential matter) và nhà hóa học cũng như nhà vật lý học đều bận tâm đến các sự sống như thế. (LVLCK, 1062)...
  Xem Chi tiết
  + Vũ trụ: 100 tỷ thiên hà, mỗi thiên hà có ít nhất 100 tỷ mặt trời (Giai điệu bí ẩn_Trịnh Xuân Thuận, LVLCK, 16) + Đại Vũ trụ: Thái Dương Thượng Đế tức là Đại Vũ trụ. (LVLCK, 69) + Tiểu vũ trụ, Tiểu thiên địa: Con người, Tiểu thiên địa, Chân Thần biểu lộ, Đấng Duy Nhất. (LVLCK, 80) - Tiểu vũ trụ ...
  Xem Chi tiết
  Linh thị (Vision): Thực ra, linh thị thực sự (true vision) là hình ảnh cảm dục (astral reflection) của Thiên Cơ, được phản chiếu vào các phân cảnh cao của cảm dục thức (astral consciousness) của hành tinh và ở đó được tiếp xúc và nhận thức được bởi những người mà mức tập trung của họ trong đời số...
  Xem Chi tiết
  Vishnu - trạng thái: Tức là trạng thái Bác ái– Minh triết.(LVLCK,175) – Tức là trạng thái kiến tạo. (LVLCK, 1018)...
  Xem Chi tiết
  – Là dấu hiệu (sign) thấy được và lộ ra bên ngoài của một thực tại tâm linh bên trong, được thể hiện trên cõi trần bằng mãnh lực của sự sống chứa đựng bên trong. (VMCQG, 119) – “Trong một biểu tượng có ẩn tàng sự che giấu hoặc sự mặc khải” – Carlyle. 1./ Các biểu tượng đều nhắm vào : a)...
  Xem Chi tiết
  + Tinh thần là vật chất ở mức biểu hiện cao nhất. (CTNM, 589) + Tinh thần: Tức Chân Thần (Monad) hay Cha trên Trời.  (ASCLH, 39) - Từ ngữ “tinh thần” không ám chỉ các vấn đề tôn giáo như thường gọi. Mọi hoạt động thúc đẩy con người tiến tới hình thức phát triển nào đó – về thể chất, tình cảm, trí ...
  Xem Chi tiết
  Ngôn từ (speech): Một trong những vận cụ quan trọng nhất cho việc phát triển một cách thực tiễn nằm trong tay con người, tìm thường hay quan trọng, là ngôn từ. Kẻ nào biết giữ gìn cách ăn nói của mình, kẻ nào chỉ nói với mục đích vị tha, ngõ hầu truyền chuyển năng lượng Bác ái qua trung gian ngôn...
  Xem Chi tiết
  Hành tinh hệ (Scheme, Planetary scheme, Hệ thống hành tinh): -  Bảy chu kỳ dãy hành tinh (chain periods) hợp thành một hành tinh hệ. Mười hành tinh hệ hợp thành một thái dương hệ (solar system).  (LVLCK, 63) -  Thể biểu lộ (body of manifestation) của một Hành Tinh Thượng Đế (Heavenly Man) tức là m...
  Xem Chi tiết
  Tinh khiết (purity, trong sạch): Cần nhận thức rằng sự tinh khiết của tất cả các hiện thể (vehicles) là quan trọng hàng đầu. Nếu một Huynh đệ hắc đạo chiếm được sự kềm chế nơi bất cứ người nào, thì điều đó chẳng qua cho thấy rằng người đó có một nhược điểm nào đó trong cuộc sống của mình. Cửa đi ...
  Xem Chi tiết
  + Lập đại nguyện - Phát Tâm Bồ Đề: Phật nói: Thiện nam tử! Bồ Tát Ma Ha Tát, khi thoạt mới phát tâm Bồ Đề phải lập đại nguyện, và nói như thế này: “Nếu tôi chứng được đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác, tôi sẽ làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh được an trụ trong cảnh đại Niết B...
  Xem Chi tiết
  Quốc gia: (Nation) Nên nhớ rằng việc ra đời trong một quốc gia nào cũng đều mang ý nghĩa là nhận lãnh một số trách nhiệm đối với quốc gia đó. Quốc gia là các Thực Thể thiêng liêng (spiritual Entities), và khi con trở thành một thành phần của thực thể hợp nhất đó – một tế bào torng cơ thể nó – con...
  Xem Chi tiết
  + Chuyển động: Được đặc trưng bằng 3 tính chất: 1/ Tịnh (Inertia);   2/ Động (Mobility);   3/ Nhịp (Rhythm) (CTNM, 418) + Chuyển động: Nghĩa đen, tất cả mọi chuyển động đều là kết quả của sự va chạm hoặc sự giao lưu giữa các nguyên tử, và không có một nguyên tử nào ở bất cứ nơi đâu thoát khỏi được ...
  Xem Chi tiết
  + Vật chất (matter hay material): + Vật chất là tinh thần (spirit) ở mức độ biểu hiện (point of expression) thấp nhất. (CTNM, 589) + Nói về mặt nội môn, từ ngữ “vật chất” được dành để chỉ mọi hình tướng (forms) trong ba cõi thấp. (CVVTDT, 189) + Nên nhớ rằng, đối với nhà huyền linh học (occultist), ...
  Xem Chi tiết
  + Hạ Trí hay chỉ trích có các tính chất (CTHNM, 231): 1. Kiêu hãnh – Chính là sự thỏa thích của trí óc, làm cho thể trí trở thành chướng ngại cho sự kiềm chế linh hồn. 2. Tính chia rẻ – Chính là thái độ cách ly, nó làm cho thể trí thành chướng ngại đối với các liên hệ tập thể chính đáng. 3. Tàn bạo ...
  Xem Chi tiết
  Thần lực (Forces, Shaktis): Có sáu thần lực của Thiên nhiên. Sáu thần lực này là gì? a/ Chúng là các loại (types) năng lượng. b/ Chúng là tính chất hay đặc tính năng động của một Hành Tinh Thượng Đế. c/ Chúng là sinh lực của một Hành Tinh Thượng Đế được định hướng vào một hướng nào đó....
  Xem Chi tiết
  + Thực Thể Thông Linh (Entity): Sự Sống, Đấng (Being). (TLHNM I, 430) + Thực Thể Thông Linh kết hợp (LVLCK, 30): Ba trạng thái này của Thượng Đế, tức Thái Dương hệ tam phân này được mô tả bằng có 3 trạng thái, hay là (theo như Thần học Cơ Đốc giáo) là 3 Ngôi, gồm: - LỬA ĐIỆN hay TINH THẦN: Ngôi 1...
  Xem Chi tiết
  I. Dục vọng (desire):- Dục vọng là sức mạnh của phàm ngã (form nature). (CTHNM, 388)- Dục vọng xuất phát từ cõi cảm dục, tạo ra biểu lộ trên cõi trần. (LVLCK, 692)- Dục vọng là việc gắn bó (attachment) với các đối tượng vui thích (objects of pleasure).(ASCLH, 134)- Dục vọng vốn là ý chí trên cõi thấ...
  Xem Chi tiết
  + Cơ thể con người: Chất liệu của 2 phân cảnh (cõi phụ) thấp nhất của cõi trần và cõi cảm dục không bao giờ được kiến tạo thành cơ thể con người như ngày nay; chất liệu đó có rung động quá thấp và có mức độ quá thô trược ngay cả đối với hạng người thấp kém nhất trên địa cầu hiện giờ. Cũng cần nói th...
  Xem Chi tiết
  + 108. CÁC PHÁP THÍNgười tinh tấn thí người không tinh tấnThí đúng pháp được tâm hoan hỷVì tin có nghiệp và quả báoLoại thí này thí chủ thanh tịnh.Không tinh tấn thí người tinh tấnKhông đúng pháp, không tâm hoan hỷVì không tin nghiệp và quả báoLoại thí này người nhận thanh tịnh.Người giải đãi thí kh...
  Xem Chi tiết
  + Tình thương (Love, là Bác ái, Thuật ngữ bác Khá):+ Trạng thái Bác ái: Linh hồn tức là trạng thái Bác ái (LVHLT, 382) + Định luật Bác Ái: Thực ra chỉ là định luật của Thái Dương Hệ đang biểu hiện trên tất cả các cõi. + Ý chí Bác ái (ý muốn thương yêu): Ý chí bác ái tự biểu lộ bằng năng lực hấp thu ...
  Xem Chi tiết
  + Tuệ giác (buddhi, bồ đề, trực giác): Linh hồn hay trí tuệ vũ trụ. Đó là hồn tinh thần (spiritual soul) nơi con người (nguyên khí thứ 6) và do đó, là hiện thể của Atma, Tinh thần, vốn là nguyên khí thứ 7. (ĐĐNLVTD, 217) - Buddhi dùng manas (Thượng trí) như là một hiện thể (vehicle).(LVLCK, 684) -...
  Xem Chi tiết
  Hoạch đắc kiến thức thiêng liêng bằng các cố gắng và công lao cá nhân. (GLBN I, 43)...
  Xem Chi tiết
  Brahma là Thượng Đế Ngôi Ba , tức Đấng Sáng Tạo. (GLTNVT. 347)...
  Xem Chi tiết
  + Thể, các thể: Các thể của con người hay các hiện thể biểu lộ được tạo thành bằng các đơn vị năng lượng. Chúng ta gọi các đơn vị năng lượng này là các nguyên tử và các đơn vị nguyên tử này được giữ lại với nhau dưới hình thức thể bằng mãnh lực cố kết của các năng lượng còn mạnh mẽ hơn. Các thể chín...
  Xem Chi tiết
  Động vật (Animal, con vật, loài vật): Động vật có một thể phách (astral body– vào thời Theosophy, từ Astral có nghĩa là “phách”–ND), thể này tồn tại thêm một thời gian ngắn sau khi thể xác chết. Tuy nhiên, Chân Thần (động vật) của con thú không tái sinh trong cùng loài mà tái sinh vào loài specie...
  Xem Chi tiết
  + Ý chí (will): Ý chí là năng lượng linh hồn tự biểu hiện theo sự chỉ đạo, sự tiến bộ và phù hợp với Thiên cơ (CTHNM, 388) - Ý chí hay năng lượng của sự sống là các thuật ngữ đồng nghĩa.(TLHNM I, 43) - Ý chí là năng lượng được Minh triết hướng dẫn. (KCVTT, 268) - Khi nghiên cứu sự tiến hóa, ngày ...
  Xem Chi tiết
  Hợp nhất (unity): Hợp nhất có thể được xem như là sự thích nghi hữu thức của vị đệ tử được điểm đạo vào tổng thể lớn hơn, vì sự thu hút của vị đệ tử vào nhóm nhờ việc tuân thủ vào các định luật của linh hồn và với tư cách chi phối thái độ của y đối với những gì mà vị này đang sống, hoạt động và h...
  Xem Chi tiết
  Điều này chủ yếu có liên quan tới việc sử dụng lời nói và các cơ quan phát âm, và có liên quan tới sự “chân thật tận thâm tâm” (“truth in the inmost part”) sao cho sự chân thật biểu lộ ra bên ngoài. (ASCLH, 185)...
  Xem Chi tiết
  Thượng Trí (causal body) chính là Cái Tôi đối với đệ tử . (GLASTTĐ 214)...
  Xem Chi tiết
  Shiva: Shiva là một trong các danh xưng để chỉ Thượng Đế Ngôi Một vĩ đại, và dưới danh xưng đó có ẩn nhiều ý nghĩa huyền bí. Shiva thay cho: Trạng thái Ý chí (Will Aspect). Trạng thái Tinh thần (Spirit Aspect). Cha trên Trời. Mục tiêu hướng dẫn. Năng lượng hữu thức. Định ý tích cực. (LVLCK, ...
  Xem Chi tiết
    – Một cuộc tuần hoàn là đoạn đường đi (passage) của một Chân Thần từ bầu “A” đến bầu “Z” (from globe “A” to globe “Z”) (hay bầu “G").      (GLBN I, 221) – Đại chu kỳ (great cycle) tức cuộc tuần hoàn.   (ĐĐTDVNL, 34) - Bảy chu kỳ thế giới (world periods) hợp thành một cuộc tuần hoàn. ...
  Xem Chi tiết
  Quyền năng (power, siddhis, huyền công, thần thông):...
  Xem Chi tiết
  + Người - Là trung hiếu nhân nghĩa, còn như bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là không phải người (Nguồn: PS Tịnh Không giảng)...
  Xem Chi tiết
  + Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
  Xem Chi tiết
  Đơn nguyên (Monad): -  Đơn nguyên hay đơn tử là một thuật ngữ có thể dùng để chỉ Thái Dương Hệ bao la, cũng như chỉ nguyên tử cực nhỏ.   (GLBN  I,  86). – Đơn nguyên (của Laibnitz) theo một quan điểm có thể được gọi là thần lực (force), theo một quan điểm khác là vật chất (matter). Đối với huy...
  Xem Chi tiết
  Pháp thuật (magic): Kỹ xảo của pháp thuật thiêng liêng bao gồm trong khả năng nhận thức tinh hoa của các sự vật dưới ánh sáng của thiên nhiên (cảm dục quang) và – bằng cách dùng các năng lực linh hồn của Tinh thần – để tạo ra các sự việc vật chất từ vũ trụ vô hình, và trong các hoạt động như th...
  Xem Chi tiết
  Thánh giai (Lodge, Thiên Đình): Gồm các vị được điểm đạo trên năm lần và một nhóm các thiên thần.         (ĐĐNLVTD, 50)...
  Xem Chi tiết
  – Là việc bám giữ lấy những gì đã biết. Ký ức có liên quan đến nhiều nhóm nhận thức, hoặc chủ động hoặc tiềm tàng; nó liên hệ đến nhiều yếu tố đã biết, các yếu tố này được liệt kê như sau: Các hình tư tưởng của những gì hữu hình, biểu lộ ra ngoài mà chủ thể tư tưởng đã biết được ở cõi trần. ...
  Xem Chi tiết
  Hình tướng (sắc tướng, forms): Hình tướng hay lớp vỏ (sheath) hay các thể (bodies) đều có mục đích biểu hiện. (ASCLH, 74)...
  Xem Chi tiết
  Lực (Force, mãnh lực): - Lực chẳng qua chỉ là vật chất ở một trong các trạng thái cao nhất của nó.     (Thư của Chân Sư,   321)    -Là tên gọi để chỉ tất cả các năng lượng mà – sau khi được vận dụng và tập trung đúng – được phóng ra bởi cá nhân hay nhóm theo bất cứ hướng nào và với nhiều động cơ ...
  Xem Chi tiết
  Một biến cố là một biểu lộ nhìn thấy rõ (focussed expression) của loại lực này hoặc lực khác. (SHLCTĐ 347)...
  Xem Chi tiết
  + Trái đất (và Thổ tinh) truyền dẫn Cung 3, nó tự quay ngược chiều kim đồng hồ (Các hành tinh trong hệ mặt trời cũng quay xung quanh mặt trời theo chiều ngược kim đồng hồ). Nguồn: (GQ1- Cấu tạo con người) + Venus: Hành tinh thánh thiện Venus - Kim tinh so với Địa cầu giống như Chân ngã so với Phàm ...
  Xem Chi tiết
  + Thần, Thiên thần (Devas): Devas là các thực thể tiến hóa (progressing entities) của một chu kỳ hành tinh trước. (GLBN III, 235) + Thần chất (Deva substance, chất liệu của thiên thần): - Tinh chất kiến tạo (building essence) tức là thần chất. - Vật chất được các Agnishvatta làm linh hoạt (vitali...
  Xem Chi tiết
  Vi hòa thức (minuteness, anima): Đây là khả năng mà nhà yogi có được để trở thành nhỏ như một nguyên tử, nhờ đó, tự đồng hóa với phần nhỏ nhất của vũ trụ, biết được cái ngã (the self) trong nguyên tử đó là một với chính mình. Điều này do bởi sự kiện là linh hồn thế giới được trải rộng khắp cá...
  Xem Chi tiết
  + Ý chí (will): Ý chí là năng lượng linh hồn tự biểu hiện theo sự chỉ đạo, sự tiến bộ và phù hợp với Thiên cơ (CTHNM, 388) - Ý chí hay năng lượng của sự sống là các thuật ngữ đồng nghĩa.(TLHNM I, 43) - Ý chí là năng lượng được Minh triết hướng dẫn. (KCVTT, 268) - Khi nghiên cứu sự tiến hóa, ngày ...
  Xem Chi tiết
  Tật xấu (vice): - Tật xấu là việc chiếm ưu thế của tính chất giáng hạ tiến hóa (involution) của cùng một mãnh lực mà vào giai đoạn sau sẽ hiện ra như là một đức tính (virtue). (TVTTHL, 233) - Tật xấu là năng lượng của các thể thấp riêng rẻ hay kết hợp lại trong Phàm ngã khi nó kiểm soát các hoạt đ...
  Xem Chi tiết
  I- KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN THEO MINH TRIẾT MỚI+ Không gian: Minh Triết Cổ dạy rằng “Không gian là một thực thể." Chiêm tinh học nội môn liên quan đến đời sống của thực thể này và đến những mãnh lực và những năng lượng, những xung động và nhịp điệu, những chu kỳ và thời gian và mùa tiết Chiêm tinh họ...
  Xem Chi tiết
  Trong các thủ bút cổ xưa nhất của văn học Ấn Độ, Vị Thượng Đế Trừu Tượng Huyền vi (Unrevealed Abstract Deity) không có danh hiệu. Ngài thường được gọi là “Cái Đó” (tiếng Bắc Phạn là Tad) và tất cả mọi danh xưng đang có, đã có và sẽ có, hay bất cứ tên gọi nào mà trí người có thể nghĩ đến. (GLBN I, ...
  Xem Chi tiết
  Giống dân (Race, chủng tộc): – Cách phân loại các Giống dân và sự tiến hóa của nhân loại được nói đến trong sách này đã được trình bày một cách rõ ràng, khúc chiết trong quyển Phật Giáo Nội Môn...
  Xem Chi tiết
  Thiên Cơ (Plan): Thiên Cơ là sự biểu lộ của Thiên Ý (The Plan is the expression of the Purpose or the Will of God).      (CVĐĐ, 376)...
  Xem Chi tiết
  + Phật (Buddha): Danh xưng dành cho Đức Gautama (Cồ Đàm). Ngài ra đời ở Ấn Độ vào khoảng năm 621 trước Thiên Chúa, trở thành Đức Phật toàn giác năm 592 trước Thiên Chúa. Đức Phật là “Đấng Giác Ngộ” và đã đạt được mức tri thức cao nhất có thể có được đối với con người trong Thái Dương Hệ này. (ĐĐTNLV...
  Xem Chi tiết
  + Nhân - Chỉ Con người tốt lành, tiến hóa thăng thượng. VD: Mộc chủ về Nhân + Nhân tức Con người: Đức Phật trong 12 nhân duyên, điểm 10. Hữu: Là có, tồn tại hay sự sống. Vì thủ chấp ắt tạo nghiệp, là động lực cho sự tái sinh, là một sự tồn tại mới hay một đời sống mới. Tâm chấp thủ gieo vào Tạng th...
  Xem Chi tiết
  Từ lực đạo (Nadi): Là những tuyến năng lượng (thread of energy) vô cùng nhỏ hay là các vi lực tuyến (force fibres) tỏa ra khắp nơi của mạng lưới dĩ thái và nằm bên dưới mọi phần của hệ thần kinh tam phân. Chúng có đến hàng triệu và tạo ra bộ máy đáp ứng bén nhạy, nhờ đó chúng ta hoạt động và bộ...
  Xem Chi tiết
  + Tình thương (Love, là Bác ái, Thuật ngữ bác Khá):+ Trạng thái Bác ái: Linh hồn tức là trạng thái Bác ái (LVHLT, 382) + Định luật Bác Ái: Thực ra chỉ là định luật của Thái Dương Hệ đang biểu hiện trên tất cả các cõi. + Ý chí Bác ái (ý muốn thương yêu): Ý chí bác ái tự biểu lộ bằng năng lực hấp thu ...
  Xem Chi tiết
  Ý niệm (idea, ý tưởng): Ý niệm là một thực thể vô hình, chính nó không có sự sống nhưng nó mang lại hình ảnh và dạng thức cho vật chất vô định hình (shapeless matter) và trở thành nguyên nhân của biểu lộ.(TTTĐTG, 238) Ý niệm từ cõi trực giác đến với chúng ta.(ACMVĐCTG,  54) Ý niệm...
  Xem Chi tiết
  Nhiệt (heat): Các nội hỏa làm linh hoạt và đem lại sinh lực, tự biểu lộ theo 2 cách: - Thứ nhất là tiềm nhiệt. Đây là nền tảng của chuyển động quay và là nguyên nhân của biểu lộ cố kết của dạng hình cầu của mọi sự sống, từ vi tử của Thượng Đế, vòng giới hạn của thái dương, xuống đến nguyên tử nhỏ n...
  Xem Chi tiết
  + Lửa (Fire): Lửa là một biến phân của vũ trụ năng trên cõi trí. (LVLCK, 43) A- Lửa Đại Thiên Địa: Có 3 phần, khi biểu lộ ra 5 phần - Năm lửa gồm: 4 nhị nguyên (Cho tứ hạ thể): Tiềm nhiệt, Hoạt nhiệt, Lửa Trí tuệ, Hành khí + Nguyên khí thứ 5 Thượng Đế - Thể trí vũ trụ (LVLCK, 38 - 45) 1. Cung 3 -...
  Xem Chi tiết
  Vi tử (Atom, nguyên tử): Một vi tử gồm có một hình cầu chứa trong chính nó hạt nhân sự sống. Một vi tử chứa trong chính nó các phân tử đã biến phân (differentiated molecules) mà toàn bộ hợp thành chính vi tử. Thí dụ chúng ta được dạy rằng vi tử vật chất chứa trong chu vi của nó 14 ngàn triệu...
  Xem Chi tiết
  Năng lượng của linh thể (Atma). Mãnh lực của ý chí thiêng liêng. Hiện thân của mục tiêu thiêng liêng. Năng lượng này tự tập trung trong “các cánh hoa hy sinh của hoa sen Chân Ngã”. Hình ảnh của nó được tìm thấy trong bản chất thể trí của phàm ngã....
  Xem Chi tiết
  X. Hỏa thần....
  Xem Chi tiết
  – Cõi nguyên hình, cõi biểu lộ thiêng liêng, cõi thứ nhất của Thái Dương Hệ chúng ta, cõi Tối Đại Niết Bàn. – Cõi của Thượng Đế. (LVLCK, 79, 656)...
  Xem Chi tiết
  - Chiến tranh chỉ là một khía cạnh của biến dịch (change), cội nguồn của nó nằm sâu trong vật chất. (SHLCTĐ, 277) – Chiến tranh không phải giết người như những kẻ nhân hậu nghĩ; đó là cách hủy diệt hình hài với chủ đích tốt lành (nếu người ta có thể hiểu được Thiên Ý) của Hành Tinh Thượng Đế. Tuy ...
  Xem Chi tiết
  Uẩn (skandas): Khi biểu lộ trên cõi trần thì trong mọi sự sống đều có ẩn tàng các mầm hay chủng tử phải kết thành quả, và chính các chủng tử (seeds) tiềm tàng này là cái nhân có hiệu quả đưa đến việc xuất hiện của hình hài. Vào một lúc nào đó, các chủng tử được gieo xuống và phải kết thành quả. Đ...
  Xem Chi tiết
  + Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
  Xem Chi tiết
  + Thể, các thể: Các thể của con người hay các hiện thể biểu lộ được tạo thành bằng các đơn vị năng lượng. Chúng ta gọi các đơn vị năng lượng này là các nguyên tử và các đơn vị nguyên tử này được giữ lại với nhau dưới hình thức thể bằng mãnh lực cố kết của các năng lượng còn mạnh mẽ hơn. Các thể chín...
  Xem Chi tiết
  Tội lỗi (Sin): Sự sa đọa (fall) của con người, sự tiến hóa giáng hạ (involution) của Tinh thần. (LVLCK, 773)...
  Xem Chi tiết
  + Cung (ray): Một dòng thần lực (Chuyên hóa) hay 01 phân thân. Thái Dương Thượng Đế hay là Đại thiên địa, biểu lộ qua 3 cung chính yếu và 4 cung thứ yếu. Chân Thần hay tiểu thiên địa cũng biểu lộ qua 3 cung như trên (LVLCK, 90) + Định nghĩa Ray - Cung năng lượng: Để chỉ một thần lực hay loại năng l...
  Xem Chi tiết
  NTH: Người soạn thảo bài viết của Nhân Trắc Học...
  Xem Chi tiết
  Lực (Force, mãnh lực): - Lực chẳng qua chỉ là vật chất ở một trong các trạng thái cao nhất của nó.     (Thư của Chân Sư,   321)    -Là tên gọi để chỉ tất cả các năng lượng mà – sau khi được vận dụng và tập trung đúng – được phóng ra bởi cá nhân hay nhóm theo bất cứ hướng nào và với nhiều động cơ ...
  Xem Chi tiết
  + Lửa (Fire): Lửa là một biến phân của vũ trụ năng trên cõi trí. (LVLCK, 43) A- Lửa Đại Thiên Địa: Có 3 phần, khi biểu lộ ra 5 phần - Năm lửa gồm: 4 nhị nguyên (Cho tứ hạ thể): Tiềm nhiệt, Hoạt nhiệt, Lửa Trí tuệ, Hành khí + Nguyên khí thứ 5 Thượng Đế - Thể trí vũ trụ (LVLCK, 38 - 45) 1. Cung 3 -...
  Xem Chi tiết
  Lao (Tuberculosis): Bệnh lao là kết quả của việc lạm dụng (misuse) năng lượng của cung 2.    (CTNM, 383)...
  Xem Chi tiết
  + Hai Quan Điểm Triết Lý Tôn Giáo khác biệt:- Tôn Giáo Hữu Thần: Có Thượng Đế - Mọi thứ là do Thượng đế tạo nên- Tôn Giáo Vô Thần: Không Có Thượng Đế. Ví dụ như Kỳ Na giáo, Phật giáo, và Ấn giáo, một con người có nhiều kiếp sống. Họ tin rằng một số kinh nghiệm trong kiếp sống này là hậu quả của nhữn...
  Xem Chi tiết
  - Là Con Của Trí Tuệ (Son of Mind). (LV7C, 475) - Là thực thể biết suy tư - Chân Ngã (Ego) của kẻ thường nhân có trú sở trên cõi phụ thứ ba của cõi trí. (LVHLT, 113) – Chân Ngã (real man) tức hồn tinh thần. (CTNM, 346) – Chân Ngã tức chủ thể hữu ngã thức, có bản chất và thật sự là Bác ái - Minh ...
  Xem Chi tiết
  + Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
  Xem Chi tiết
  AUM: OM - Cách sướng Thánh ngữ và suy ngẫm về nó mang lại hữu ích lớn lao, tóm lược: Ngân lên Linh từ + Đường liên kết => Xuyên qua các lớp áo (Thể trí/ Tình cảm/Dĩ thái) - Bộ Não nhận biết - Tham thiền, nghe được âm thanh (Tiếng nói của im lặng)...(ASCLH, 56). + Ba linh từ được Thái Dương Thượn...
  Xem Chi tiết
  Tối Đại Niết Bàn (Adi): Cõi thứ nhất; cõi nguyên thủy; cõi nguyên tử của Thái Dương Hệ; cõi cao nhất trong 7 cõi. (ĐĐNLVTD, 215)...
  Xem Chi tiết
  + Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
  Xem Chi tiết
  + Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
  Xem Chi tiết
  AUM: OM - Cách sướng Thánh ngữ và suy ngẫm về nó mang lại hữu ích lớn lao, tóm lược: Ngân lên Linh từ + Đường liên kết => Xuyên qua các lớp áo (Thể trí/ Tình cảm/Dĩ thái) - Bộ Não nhận biết - Tham thiền, nghe được âm thanh (Tiếng nói của im lặng)...(ASCLH, 56). + Ba linh từ được Thái Dương Thượn...
  Xem Chi tiết
  + Ma: Khi Phàm ngã tách khỏi Chân Ngã: - Nếu có thể xác, nó trở thành người mất linh hồn. - Nếu không có thể xác, nó trở thành một con ma hay một hình thức của Kẻ Giữ Cửa. (LVLCK, 1017) + Chú giải các loài ma: Tiếng Phạn gọi là Mara, nghĩa là Giết hại, làm não hại thân tâm, tổn hại công đức, phá...
  Xem Chi tiết
  + Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
  Xem Chi tiết
  + Chữ "Lý" là nội tâm, Nội Tâm gồm"- Ngũ Thường: Nhân lễ nghĩa trí tín, - Tứ Duy: Lễ nghĩa liêm sĩ- Bát Đức: Là lễ nghĩa liêm sĩ, là hiếu để trung tín nhân ái hòa bình. Đây là giáo huấn ngàn vạn năm trước của tổ tông truyền lại, toàn là tánh đức, những thứ này là bản năng trong tự tánh, nó vốn có. H...
  Xem Chi tiết
  + Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
  Xem Chi tiết