Quản trị dữ liệu bài viết

QUẢN LÝ CÁC BÀI VIẾT
(Siêu trang - Thuật ngữ - Tooltip - Chương truyện)

(Người được giao quản lý phải kiểm tra, cập nhật Web thường xuyên
không quá 30 phút/ Một lần - Sử lý ngay khi nhận được câu hỏi)

+ Siêu trang: Đa số các bài viết dạng "Siêu trang" là phổ biến rộng dãi, nhưng có một số bài cần hạn chế số người được phép xem/ Được đọc. Tùy theo tưng bài mà Người quản lý giao nhiệm vụ phân quyền cho Nhóm người nào đó được đọc. Căn cứ vào chỉ đạo, người Quản trị phân quyền tiến hành phân quyền.

Thực hiện phân quyền xong thì báo cáo kết quả cho người giao việc, qua phương tiện giao việc. Ví dụ, giao qua Zalo thì báo cáo qua Zalo.

+ Các Sách - Truyện: Thực hiện tương tự như phân quyền Siêu trang.