TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

THÔNG BÁO
TƯ VẤN VỀ VẬN MỆNH - CẢI MỆNH - CHỮA BỆNH = TÂM LINH

Với hơn 25 năm nghiên cứu và thực nghiệm về Dịch học, Số mệnh và Phong Thủy, Cấu tạo con người và Tâm thức, thực hành Phật Pháp nhiệm mầu. Chúng tôi hiện thường xuyên tổ chức Tư vấn Tu Cải mệnh miễn phí với các đối tượng là người mong muốn hiểu về Số mệnh, tin sâu Nhân Quả nguyên nhân chính gây ra tâm trạng lo âu, sợ hãi, thất nghiệp, nợ lần, phá sản, chia ly, bệnh đau hành hạ ... dẫn đến buồn nản, khổ đau và bế tắc, rễ bị trầm cảm. Khi quý vị nhận thức ra "Thân người khó được" đúng như đức Phật dậy, sau bao kiếp sống bị đọa lạc lưu đầy trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ... mới có lại Thân người của kiếp này (Cũng là kiếp sống bắt buộc phải tái sinh để nhận Quả báo, để trả nghiệp do chính mình đã tạo tác ra từ nhiều kiếp trước, cho lên chết không phải là hết, nhân duyên nợ lần chắc chắn phải trả, không kiếp này thì kiếp sau phải trả, cho dù phải trải qua bao kiếp sống luân hồi nữa là vậy). Cho nên, thường thì tháng sinh kiếp này là tháng tử vong của tiền kiếp là vậy. Với ngày giờ sinh ra đời cho chúng ta biết sơ bộ về "Kịch bản" mỗi người "phải Diễn" trên sân khấu cuộc đời - Nếu không tu hành, họ thường sẽ buộc phải nhận lãnh Quả báo đã an bài sẵn ngay từ khi sinh ra, cho đến khi chết đi là vậy. Hãy tu hành tinh tấn là con đường duy nhất để Cải mệnh mạnh mẽ, nhiệm mầu nữa!

Thời gian Tư vấn miễn phí: Vào sáng thứ bảy hàng tuần, xin liên hệ trước để tiện tiếp đón chu đáo: Xem: VPTV Số mệnh
Đặt câu hỏi Dịch vụ với Tài khoản Đăng nhập: HỎI VỀ VẬN MỆNH VÀ QUẺ DỊCH

    Nhân Trắc Học kính chúc quí vị vạn sự như ý!

Tương Ứng Trạng Thái Trong Thiền Định

TƯƠNG ỨNG
CÁC TRẠNG THÁI TRONG THIỀN ĐỊNH

 Có trường hợp đang ngồi Thiền thì thân thể tự dưng lắc lư - quý vị không muốn động đậy, nhưng thân thể cứ chao qua đảo lại, có muốn ngừng cũng không ngừng lại được. Ðây là tác dụng của sáu loại chấn động đối với lục căn, biểu hiện sáu cách chấn động của đại địa. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là công phu chân chánh, quý vị vẫn còn phải hướng tới trước mà nỗ lực nhiều hơn nữa mới được.

STT Danh mục tiêu trí Tiền nhập định Trạng thái sơ thiền
(Sơ thiền tam thiên)
Trạng thái nhị thiền
(Nhị thiền tam thiên)
Trạng thái tam thiền
(Tam thiền tam thiên)
Trạng thái tứ thiền
(Tứ thiền tam thiên)
Ghi chú - Giải thích - Nguồn
 x Cõi trời - Các tầng trời tương ứng Cõi nhân gian Có Ba tầng trời
1. Trời Phạm Chúng
2. Trời Phạm Phụ
3. Trời Ðại Phạm
Có Ba tầng trời
1. Trời Thiểu Quang
2. Trời Vô Lượng Quang
3. Trời Quang Âm
Có Ba tầng trời
1. Trời Thiểu Tịnh
2. Trời Vô Lượng Tịnh
3. Trời Biến Tịnh
 Có chín tầng trời
1) Trời Phước Sanh
2) Trời Phước Ái
3) Trời Quảng Quả
4) Trời Vô Tưởng
5) Trời Vô Phiền
6) Trời Vô Nhiệt
7) Trời Thiện Kiến
8) Trời Thiện Hiện
9) Trời Sắc Cứu Cánh
10) Trời Ma Hê Thủ La
Duy nhất trời Vô Tương là nơi trú ngụ của Thiên ma ngoại đạo. Các cõi trời còn lại đều thuộc cõi Tứ Thiền Thiên.
x Chấp trước và khổ đau   Còn có một sự đau khổ, và còn chấp trước vào dục lạc nữa. Còn vương chút sự đau khổ, và còn chấp trước vào dục lạc nữa. Còn vương chút sự đau khổ, và ít chấp trước vào dục lạc nữa. Không còn sự đau khổ, và cũng không còn chấp trước vào dục lạc nữa.  
 x Sắc tướng   Chư thiên đều thanh tịnh, song chưa có hào quang hay có nhưng hết sức yếu ớt, mờ nhạt.  Có hào quang sáng rỡ và cũng thanh tịnh hơn. Mỗi cấp cao hơn lại sáng mạnh hơn.      
1 Trạng thái Thân Xác Tập ngồi yên bất động Thân bất động Thân bất động Thân bất động Thân bất động  
 2 Thời gian ngồi       Ngồi hàng tháng, năm và không khái niệm về thời gian và không gian nữa. Xả thiền trở về đời sống vô ngại.    
3 Trạng thái Tâm thức Tâm tĩnh lặng tỉnh thức Ly sanh hỷ lạc địa (Cảnh giới xa lìa sự sanh khởi phiền não, vô cùng vui sướng) Định sanh hỷ lạc địa (Ðịnh lực của Nhị Thiền Thiên tức là đến được cảnh giới Ðịnh Sanh Hỷ Lạc Ðịa, từ trong Ðịnh sanh xuất ra một thứ hỷ lạc) Ly hỷ diệu lạc địa (Cảnh giới xa rời sự vui sướng)    
4 Trạng thái hơi thở  Hơi thở nhẹ và đều Sơ Thiền thì sự hô hấp gián đoạn Khí đình chỉ - Hơi thở dừng lại Khí đình chỉ - Hơi thở dừng lại    
5 Trạng thái tim đập  Mạch đập chậm trãi Mạch vi tế - Tim đập chậm Mạch đình chỉ - Tim ngừng đập Mạch đình chỉ - Tim ngừng đập    
6  Ý niệm và Vọng tưởng   Ý niệm vẫn còn tồn tại, quý vị vẫn còn sự suy nghĩ Dòng ý niệm này vẫn chưa đoạn dứt Ý niệm không còn, Vọng niệm đình chỉ/ Vắng lặng "Xả niệm," vất bỏ hết mọi niệm, không còn gì nữa  
7 Độ thanh tịnh Tâm nhiễm ô Chưa thanh tịnh Chưa thanh tịnh hoàn toàn Thanh tịnh hoàn toàn    
 8  Thần thông    Phàm phu chúng ta khi dụng công đạt tới cảnh giới Sơ Thiền, thì cũng có thể đến được Sơ Thiền Thiên để gặp Ðại Phạm Thiên Vương, các Tể Quan phụ tá của ngài, và dân chúng cư ngụ ở đó        
               
  ........................... ...........................   ..............................................   ..............................................   ..............................................   ..............................................   ..............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Danh mục tiêu trí Tiền nhập định Trạng thái sơ thiền
(Sơ thiền tam thiên)
Trạng thái nhị thiền
(Nhị thiền tam thiên)
Trạng thái tam thiền
(Tam thiền tam thiên)
Trạng thái tứ thiền Ghi chú - Giải thích - Nguồn
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  ........................... ...........................   ..............................................   ..............................................   ..............................................   ..............................................   ..............................................