LÚC LÂM CHUNG, YÊU MA QUỶ QUÁI SẼ BIẾN HIỆN RA NHỮNG GÌ ĐỂ DỤ HOẶC CHÚNG TA?

 

Mỗi một người đều có rất nhiều oán thân trái chủ luôn âm thầm đi theo bên cạnh để chờ đợi đến ngày nào đó vận khí mất hết thì chúng sẽ đến để mà đòi nợ.

Phàm là những người thường hay hành thiện tích đức, hoặc những người chân thật tu hành, thì lúc này vận của họ rất tốt, khí rất vượng nên oán thân trái chủ chẳng dám sinh sự với họ.

Chúng luôn âm thầm theo bên cạnh để mà chờ đợi, chờ đến ngày nào đó vận của họ mất hết, suy đến cùng cực thì chúng liền đến để gây rắc rối, hướng về họ để mà đòi nợ.

Chúng dùng phương pháp gì để mà dụ hoặc anh? Chờ đến khi anh mạng chung, khí trong người suy đến cùng cực, thì chúng liền biến thành người nhà quyến thuộc đã chết trước đây của anh, đến để dẫn anh đi theo chúng. Nếu anh tin mà đi theo chúng thì chúng sẽ đưa anh đến 1 nơi thần không biết, quỷ không hay rồi xuống tay với anh, khiến cho anh mãi mãi không thể siêu sinh.

Đặc biệt là những người học Phật, những oán thân trái chủ biết được trước đây anh từng học Phật, biết anh luôn ưa thích Phật, Bồ Tát. Nên chúng biết nếu chúng biến thành những quyến thuộc đã mất của anh đến để đưa anh đi thì anh nhất định sẽ phớt lờ chúng, sẽ chẳng để bị chúng gạt. Thế là chúng liền biến ra chư Phật, Bồ Tát đến để dụ hoặc anh.

Những yêu ma quỷ quái này rất có năng lực, có khả năng biến ra đủ thứ thân tướng. Vậy thần Hộ Pháp sao không ngăn cản chúng lại? Vì thần Hộ Pháp thấy được trong đời quá khứ anh đã thiếu nợ chúng, ngày nay chúng đến đòi mạng là phải nên, cho nên họ mở 1 mắt, nhắm 1 mắt cho qua. Lúc này có cứu được anh hay không thì còn phải xem phước phần, duyên phần của chính anh thế nào đã.

Tuy nhiên, thần Hộ Pháp có 1 cách quản chế các loại yêu ma quỷ quái này rất nghiêm khắc. Đó là chúng có thể biến ra đủ dạng thân, nhưng chúng không được phép biến hiện ra bổn tôn. Nếu khi chúng biến hiện ra bổn tôn thì thần Hộ Pháp liền đến để can thiệp ngay, không cho chúng ở đó mà tác quái. 
Vậy cái gì là bổn tôn?

Tôi cả đời niệm A Di Đà Phật, đến lúc lâm chung chỉ trông chờ A Di Đà Phật đến tiếp dẫn mà thôi, vậy thì A Di Đà Phật chính là bổn tôn. Do đó, chúng có thể biến ra Thích Ca Mâu Ni Phật, có thể biến ra Dược Sư Phật, nhưng không được phép biến ra A Di Đà Phật.

Nếu chúng chỉ biến ra các vị Phật khác mà không phải là A Di Đà Phật, khi đó anh lại đi theo chúng thì các vị thần Hộ Pháp sẽ phớt lờ không để ý đến, cũng không can thiệp. Vì sao? Vì chúng chẳng có giả mạo, chẳng có phạm pháp. Nhưng nếu chúng biến hiện ra thành A Di Đà Phật thì là phạm pháp. Chúng ta 1 đời thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thì chúng chẳng dám biến thành Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây thì phải coi lúc sanh tiền chổ anh niệm đến là vị Phật, Bồ Tát nào làm chủ. Chữ “chủ” ở đây chính là chỉ cho bổn tôn, đây thì yêu ma quỷ quái chẳng dám biến hiện.

Tất cả những việc này đều là thường thức, chúng ta cần phải nắm vững. Nếu không thì vào thời khắc quan trọng lúc lâm chung rất dễ dẫn đến sai lầm, đây thì là quá đáng tiếc. Khi đã mắc phải sai lầm rồi thì chẳng biết đến đời nào, kiếp nào mới lấy lại được thân người, mới gặp lại được Phật pháp.

HOÀ THƯỢNG TỊNH KHÔNG
XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT _()_

 

Xem nguồn

I- KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN THEO MINH TRIẾT MỚI+ Không gian: Minh Triết Cổ dạy rằng “Không gian là một thực thể." Chiêm tinh học nội môn liên quan đến đời sống của thực thể này và đến những mãnh lực và những năng lượng, những xung động và nhịp điệu, những chu kỳ và thời gian và mùa tiết Chiêm tinh họ...
Xem Chi tiết
  – Một cuộc tuần hoàn là đoạn đường đi (passage) của một Chân Thần từ bầu “A” đến bầu “Z” (from globe “A” to globe “Z”) (hay bầu “G").      (GLBN I, 221) – Đại chu kỳ (great cycle) tức cuộc tuần hoàn.   (ĐĐTDVNL, 34) - Bảy chu kỳ thế giới (world periods) hợp thành một cuộc tuần hoàn. ...
Xem Chi tiết
+ Phật (Buddha): Danh xưng dành cho Đức Gautama (Cồ Đàm). Ngài ra đời ở Ấn Độ vào khoảng năm 621 trước Thiên Chúa, trở thành Đức Phật toàn giác năm 592 trước Thiên Chúa. Đức Phật là “Đấng Giác Ngộ” và đã đạt được mức tri thức cao nhất có thể có được đối với con người trong Thái Dương Hệ này. (ĐĐTNLV...
Xem Chi tiết
+ Sự chết: Công việc của Thượng Đế Ngôi Hai chấm dứt và công cuộc hoá thân thiêng liêng của Ngôi 3 - Ngôi Con kết thúc(LVLCK, 168) + Chết: Là sự triệt thoái ra khỏi tim và đầu, 2 luồng năng lượng – giác tuyến và sinh mệnh tuyến – do đó tạo ra sự mất ý thức hoàn toàn và sự tan rã của thể xác. (CTNM,...
Xem Chi tiết
– Cõi nguyên hình, cõi biểu lộ thiêng liêng, cõi thứ nhất của Thái Dương Hệ chúng ta, cõi Tối Đại Niết Bàn. – Cõi của Thượng Đế. (LVLCK, 79, 656)...
Xem Chi tiết
+ Thể, các thể: Các thể của con người hay các hiện thể biểu lộ được tạo thành bằng các đơn vị năng lượng. Chúng ta gọi các đơn vị năng lượng này là các nguyên tử và các đơn vị nguyên tử này được giữ lại với nhau dưới hình thức thể bằng mãnh lực cố kết của các năng lượng còn mạnh mẽ hơn. Các thể chín...
Xem Chi tiết
Tội lỗi (Sin): Sự sa đọa (fall) của con người, sự tiến hóa giáng hạ (involution) của Tinh thần. (LVLCK, 773)...
Xem Chi tiết
Lực (Force, mãnh lực): - Lực chẳng qua chỉ là vật chất ở một trong các trạng thái cao nhất của nó.     (Thư của Chân Sư,   321)    -Là tên gọi để chỉ tất cả các năng lượng mà – sau khi được vận dụng và tập trung đúng – được phóng ra bởi cá nhân hay nhóm theo bất cứ hướng nào và với nhiều động cơ ...
Xem Chi tiết
Tả hỏa kỳ kinh (Ida, Âm hỏa kỳ kinh): Mãnh lực âm của cơ thể tự biểu hiện qua đường dây thần kinh Ida.   (LVHLT, 95)...
Xem Chi tiết
Tối Đại Niết Bàn (Adi): Cõi thứ nhất; cõi nguyên thủy; cõi nguyên tử của Thái Dương Hệ; cõi cao nhất trong 7 cõi. (ĐĐNLVTD, 215)...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết
+ Si trong Phật dậy là Người Ngu Si: Có người không biết các pháp thiện, bất thiện, không biết các pháp tội, không tội, không biết các pháp hạ liệt, thù thắng, không biết các pháp dự phần đen trắng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người ám độn ngu si. Xem: Nguồn ...
Xem Chi tiết
AUM: OM - Cách sướng Thánh ngữ và suy ngẫm về nó mang lại hữu ích lớn lao, tóm lược: Ngân lên Linh từ + Đường liên kết => Xuyên qua các lớp áo (Thể trí/ Tình cảm/Dĩ thái) - Bộ Não nhận biết - Tham thiền, nghe được âm thanh (Tiếng nói của im lặng)...(ASCLH, 56). + Ba linh từ được Thái Dương Thượn...
Xem Chi tiết
+ Ma: Khi Phàm ngã tách khỏi Chân Ngã: - Nếu có thể xác, nó trở thành người mất linh hồn. - Nếu không có thể xác, nó trở thành một con ma hay một hình thức của Kẻ Giữ Cửa. (LVLCK, 1017) + Chú giải các loài ma: Tiếng Phạn gọi là Mara, nghĩa là Giết hại, làm não hại thân tâm, tổn hại công đức, phá...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết