Principle

+ Nguyên khí - Principle: Có một số dịch giả dịch sách Chân Sư là Nguyên Lý, điều này không hợp lý.

– Các lớp vỏ (sheaths) và các hiện thể (vehicles) chỉ là các thể biểu lộ (bodies of manifestation) của vị đệ tử trên các cõi (planes) khác nhau của Thái Dương Hệ, và các lớp vỏ này phải thể hiện (express) cho cái nguyên khí vốn là đặc điểm hay tính chất nằm dưới mỗi cõi. Thí dụ 7 nguyên khí có liên quan tới con người là:

1. Prana ........... Năng lượng ......... Thể .......... Cõi (sinh khí) ...  sinh động  ...   dĩ thái hồng trần   

2. Kama  ........... Dục vọng, ............ Thể  ........ Cõi cảm giác  ... cảm dục    ...  cảm dục

3. Manas ........... Trí ......................... Thể .......... Cõi trí thấp   ...  cụ thể   ....   hạ trí

4. Manas ........... Trí ......................... Thể  ........ Cõi trí cao    ...   trừu tượng ... Chân Ngã

5. Buddhi .......... Trực .................... Thể .......... Cõi giác     .....     trực giác  .......   Bồ Đề

6. Atma ............. Ý chí ................ Linh thể ... Cõi tinh thần

Niết bàn Và cái tương ứng với “nguyên khí bất biến vô giới hạn” (boundless immutable principle” trong đại vũ trụ (macrocosm) tức là Chân Thần (trên cõi riêng của Chân Thần) tạo thành nguyên khí thứ 7 (seventh principle). Có những cách khác để liệt kê các nguyên khí vì Subba Rao đúng ở một phương diện khi ông ấy cho rằng chỉ có 5 nguyên khí. Hai cái cao nhất, tức Atma và sự sống Chân Thần (life monadic) không phải là nguyên khí chút nào. (ASCLH, 74)