Huyền giai

+ Huyền giai sáng tạo: Là trật tự đẳng cấp có trong nhiều đoàn nhóm khác nhau. Như các đẳng cấp của chính phủ, của giáo hội, hoặc những hệ thống đẳng cấp để phân biệt các giai tầng xã hội. ....

+ Nhiều ánh sáng, nếu thành tâm nghiên cứu các con số của Huyền Giai - Năm Huyền Giai đầu xem như các trừu xuất thuần túy.

Huyền Giai 1 có các số:   6 . 1 . 7.

Huyền Giai 2 có các số:   7 . 2 . 6.

Huyền Giai 3 có các số:   8 . 3 . 5.

Huyền Giai 4 có các số:   9 . 4 . 4.

Huyền Giai 5 có các số: 10 . 5 . 3.

Huyền Giai 6 có các số: 11 . 6 . 2.

Huyền Giai 7 có các số: 12 . 7 . 1.

* Lưu ý, trong GLBN các Huyền Giai có số khác. Điều này để che đậy, nhưng nó cũng làm rối trí nhà nghiên cứu (CTHNM, 47)

+ Ba Đấng cao cả: Đức Bàn Cồ - Bồ Tát - Văn Minh Đại Đế đại diện cho Ý chí, Bác ái, và Thông tuệ. Mỗi người sẽ vào 1 trong 3 Ngành này của Huyền giai (MQ, Chủ đề 5

+ NGHIÊN CỨU HỌC HỎI: Có ba nhóm sáchba loại người nghiên cứu và học hỏi trong đó (CTHNM 17):

1. Sách về Sự Sống – Các Điểm Đạo Đồ ‒ 12 chòm sao.

2. Sách về Minh Triết – Các Đệ Tử ‒ 12 hành tinh.

3. Sách về Hình Hài hay về Sự Biểu Lộ ‒ Nhân Loại 12 Huyền Giai Sáng Tạo (12 Creative Hierarchies).

Xem: Sơ đồ Huyền giai Thái dượng - Hành tinh - Tinh thần/ Thánh đoàn

Xem Tổng hợp về huyền giai

Sơ đồ: Vị trí Huyền giai Tinh thần với tiến hóa.