Cung linh hồn

+ Cung Linh hồn (hay chân ngã_EP I, 332): Bất kỳ Cung nào trong bảy Cung + Mỗi kiếp sống, Phàm Ngã của con người thuộc về một trong bảy cung, luân phiên thay đổi, tùy theo cung của Chân Ngã hay linh hồn. Sau lần điểm đạo thứ 3, con người mới xác định được vị trí linh hồn của mình (nếu có thể dùng một từ không thích hợp như thế) ở trên 1 trong 3 cung chính, dù cho đến lúc đó, linh hồn có thể thuộc vào một trong bảy nhóm cung. (TLHNM I, 128) + Khi CUNG LINH HỒN trở nên có ảnh hưởng, nó có nghĩa là chúng ta đang trên “Con Đường của Sự Phát Triển Tâm Linh” và giờ đây chịu ảnh hưởng bởi Chân Sư của cung ashram của chúng ta. Nhiều người ở Ashram cung 2 và dưới sự hướng dẫn của Chân Sư D.K.  Cung LINH HỒN (Xem Cung Mọc Lá số CT) quyết định định hướng nghề nghiệp của chúng ta: Cung Quyền Lực     Cảm Xúc; Nhạy Cảm   Cung Tư Duy       1 & 7                         2 & 4 & 6                3 & 5 Hướng đến quyền   Hướng đến giảng        Hướng đến khoa lực, quản lý,          dạy, chữa lành, khách      Tài chính tổ chức, luật pháp    sạn, Nghệ Thuật          Kinh doanh Xem: Tổng hợp về Đức tính, kiểu người, sự nghiệp 7 Cung Xem: Các Động lực của Linh hồn - Phàm ngã Xem: Nhận dạng các cung của bạn GQ1 Xem: Năng khiếu về Cung, Cung Hoàng Đạo và hành Tinh Xem: Hình thành - Tính chất  - Tâm thức Phàm ngã Xem: Tổng hợp về Ishvara, Linh hồn ( Đại Vũ trụ và Tiểu Vũ trụ)