Bản tính

+ Đức Phật dạy về loài Người bị luân hồi là nguyên do: Trong Tánh của mỗi con người có đến 16 thứ: Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến.
- Tánh Phật: Trong mỗi con người có 5 cái tánh Phật làm nhân cho sự sống:
1- Ý là chủ 4 thứ: Thấy, Nghe, Nói, Biết.
2- Ý luôn thấy - Hằng Thấy.
3- Ý luôn nghe - Hằng Nghe.
4- Ý luôn rung động thật nhỏ - Muốn là phát ra tiếng - gọi là Pháp.
5- Ý luôn Biết 3 thứ: Thấy, Nghe, Nói, nên gọi là hằng Tri.
* Tánh Phật: Cái Ý có vỏ bọc điện từ Quang, gọi là Tánh, đầy khắp Phật giới - Không có biên giới => Gọi là trùm khắp mọi nơi.
+ Căn Tánh Mỗi Loài: Loài Người - Tánh Người/ Loài Trời - Tánh Trời/ Loài Thần - Tánh Thần/ Loài Thú - Tánh Thú/ Cô Hồn - Tánh Hồn/ Loài Địa Ngục - Tánh Ngục. Là 6 nơi có sự sống trong 1 Tam giới. Nguồn: Con người luân hồi
+ Xem thêm: Tánh Người - Tâm Tánh (Nghiên cứu Tâm Tánh): Sáu bản tánh chính: Tham - Sân - Si - Tín - Minh - Tầm, khi kết hợp ra rất nhiều tâm tính, không dự đoán chính xác được;
Xem thêm Tooltip: Dự đoán Tánh Người