Chương mẫu- Dùng cho nhiều sách

Cuốn sách (Không phải trang) này dự kiến có nhiều chương mẫu, chương mẫu là chương này để dùng cho nhiều cuốn sách khác nhau cùng nối dung