Hành tinh chủ về

+ Quyền năng/ Huyền công/ Thần thông (power, siddhis):
+ Hành tinh - Các đặc tính hiển lộ
(CTHNM 390):
Saturn  – chi phối các khả năng mộ đạo.

Mercury– chi phối các khả năng trí tuệ.
Jupiter   – điều hành các khả năng tình cảm.
Mặt Trời – điều hành các khả năng cai trị.
Mars     – chi phối các khả năng ích kỷ.
Venus    – chi phối các khả năng kiên trì.
Mặt Trăng – chi phối các bản năng” (GLBN III, 463).
Xem Rộng Bảng Các Đặc Tính Cung Phàm Ngã
Xem Rộng Bảng Các Đặc Tính Cung Linh Hồn
Xem:
TH Đặc Tính Cai Quản - Đặc Điểm - Tính Chất - Quy Nạp - Quản Về - Chủ Về 7 Cung
Xem: TH Đặc Tính Cai Quản - Đặc Điểm - Tính Chất - Quy Nạp - Quản Về - Chủ Về Chòm Sao & Cung Hoàng Đạo
Xem: TH Đặc Tính Cai Quản - Đặc Điểm - Tính Chất - Quy Nạp - Quản Về - Chủ Về H.Tinh – Ngũ Hành - Các Nhà
Xem: TH Đặc Tính Cai Quản - Đặc Điểm - Tính Chất - Quy Nạp - Quản Về - Chủ Về Lục Thú - 10 Thần – Thần Sát
Xem: Tổng hợp về Mặt Trời/ Thái Dương và Cung Mặt Trời Xem: Tổng hợp về Mặt Trăng và Cung Mặt Trăng
Xem: Tổng hợp về Cung Mọc
Xem: Tổng Hợp Về Cung Thể Cảm dục/ Xúc Cảm/ Vía / Tình Cảm
Xem: TH Về Quyền Năng Tâm Linh / Thông Linh/ Thần Thông
Xem: Tổng Hợp Về Chòm Sao và Tinh Tòa
Xem: Tổng Hợp Về Mầu Sắc Và Âm Thanh
Xem: Tổng Hợp Về Chu Kỳ