Ứng kỳ

TSBD Trang 135 Chương 30: Ứng Kỳ (Thời gian ứng nghiệm)

–           Tĩnh thì gặp trực, gặp xung

–           Động thì gặp hợp, gặp trực.

–           Quá vượng mà gặp mộ, gặp xung.

–           Suy tuyệt mà gặp sinh gặp vượng.

–           Nhập tam mộ cần phải xung khởi.

–           Gặp Lục hợp cũng nên tương xung.

–           Nguyệt phá nên gặp điền, gặp hợp.

–           Tuần không nên gặp điền gặp xung

–           Đại tượng cát mà bị khắc, nên đợi đến khi khắc thần bị khắc.

–           Đại tượng hung mà bị khắc, cần đề phòng khắc lại gặp sinh.

–           Nguyên thần tương trợ tương phù, cần xem Dụng thần suy hay vượng;

Kỵ thần tương xung, tương khắc, cần xem nguyên khí hưng hay suy.

–           Hoá tiến thần, gặp trực gặp hợp.

–           Hoá Thoái thần, kỵ trực kỵ xung.

–           Có lúc ứng nghiệm vào độc phát độc tĩnh (hào động, hào tĩnh duy nhất)

–           Có khi ứng nghiệm vào hào biến hào động.

–           Việc xa thì định bằng năm tháng, việc gần thì định bằng ngày giờ.

–           Hào Thế không, Nguyên thần động, cần đợi Nguyên thần gặp trực.

–           Hào Thế suy, Nguyên thần tĩnh, cần đợi nguyên khí gặp xung.

Chú thích: Khi đoán quẻ, kết quả cuối cùng là phải đem lại cho người xem quẻ câu trả lời chính xác, cụ thể về thời gian ứng nghiệm của sự việc xem, gọi là ứng kỳ (thời gian ứng nghiệm). Xem quẻ Dịch mà xác định được thời gian ứng nghiệm mới là công phu đích thực của việc xem quẻ. Chương này tổng kết các phương pháp suy đoán về thời gian ứng nghiệm của quẻ. Cần phải tổng kết các kinh nghiệm thực tế, mới có thể đạt được trình độ xuất thần nhập hoá.