Thống kê theo số sáu – 06

+ Cung 6 trong 7 Cung năng lượng của Vũ trụ (Nguồn GQ1)

+ 6 Phương, Phật bảo quả là có sáu phương: Phương Đông,Tây, Nam, Bắc, trên và dưới” (Xem Nguồn)

+ 6 Phương đại diện cho ai: Phật dạy: “Sáu phương là gì? Phương Đông là cha mẹ, phương Nam là sư trưởng, phương Tây là thê thiếp, phương Bắc là bạn bè thân thích, phương trên là các bậc trưởng thượng, Sa-môn, Bà-la-môn, phương dưới là tôi tớ”. Bài dạy lễ sáu phương là cách mà Phật dạy đạo làm người.

+ 6 Nghiệp hao tổn tài sản cần tránh: 1. Đam mê rượu chè; 2. Cờ bạc; 3. Phóng đãng; 4. Đam mê kỹ nhạc; 5. Kết bạn người ác; 6. Biếng lười.(Xem Nguồn)

+ 6 Điều Sa-môn, Bà-la-môn cũng khuyên dạy đệ tử: 1. Ngăn ngừa chớ để làm ác.; 2. Chỉ dạy điều lành.; 3. Khuyên dạy với thiện tâm.; 4. Cho nghe những điều chưa nghe.; 5. Những gì đã được nghe làm cho hiểu rõ.; 6. Chỉ vẻ con đường sanh thiên. “Này Thiện Sinh, nếu đàn việt kính phụng hàng Sa-môn, Bà-la-môn như thế thì phương ấy được an ổn không điều gì lo sợ”.(Xem Nguồn)