Thống kê theo số năm – 05

+ Cung 5 trong 7 Cung năng lượng của Vũ trụ

+ Phật dậy tương ứng số 5: Đạo hiếu, làm cha mẹ, Sư trưởng, Hàng xóm, Quân thần …..(Xem Nguồn)

+ 5 Điều Kẻ làm con phải kính thuận cha mẹ: 1. Cung phụng không để thiếu thốn; 2. Muốn làm gì thưa cha mẹ biết.; 3. Không trái điều cha mẹ làm.; 4. Không trái điều cha mẹ dạy.; 5. Không cản chánh nghiệp mà cha mẹ làm.

+ 5 Điều Kẻ làm cha mẹ phải lấy để chăm sóc con cái: 1. Ngăn con đừng để làm ác.; 2. Chỉ bày những điều ngay lành.; 3. Thương yêu đến tận xương tủy.; 4. Chọn nơi hôn phối tốt đẹp.; 5. Tùy thời cung cấp đồ cần dùng..

Này Thiện Sinh, kẻ làm con kính thuận và cung phụng cha mẹ, cha mẹ thương con, bảo bọc cho con thế thì gia đình ấy được hạnh phúc, xã hội bình an, phương ấy được an ổn không có điều lo sợ.

+ 5 Điều Đạo nghĩa thầy trò. Đệ tử cung phụng sư trưởng có năm điều: 1. Hầu hạ cung cấp điều cần.; 2. Kính lễ cúng dường.; 3. Tôn trọng quí mến.; 4.Thầy có dạy bảo điều gì không trái nghịch.; 5. Thầy có dạy bảo điều gì nhớ kỹ không quên. Kẻ làm đệ tử cần phải thờ kính sư trưởng với năm điều ấy.

+ 5 Điều Thầy cũng phải có để săn sóc đệ tử: 1. Tùy thuận pháp mà huấn luyện.; 2. Dạy những điều chưa biết.; 3. Giải nghĩa rành rõ những điều trò hỏi.; 4. Chỉ cho những bạn lành.; 5. Dạy hết những điều mình biết không lẫn tiếc.  Nếu đệ tử kính thuận, cung kính nghe lời sư trưởng, thầy thì thương trò, chỉ bảo dạy dỗ tận tình cho học trò thì nền giáo dục xã hội ấy phát triển, phương ấy vững bền, an ổn không có điều lo sợ.

+ 5 Điều Đạo nghĩa vợ chồng. Chồng phải có năm điều đối với vợ1. Lấy lễ đối đãi nhau.; 2. Oai nghiêm không nghiệt.; 3. Tùy thời cung cấp y, thực.; 4. Tùy thời cho trang sức.; 5. Phó thác việc nhà.

+ 5 Điều Vợ cũng phải lấy năm việc cung kính đối với chồng: 1. Dậy trước.; 2. Ngồi sau.; 3. Nói lời hòa nhã.; 4. Kính nhường tùy thuận.; 5. Đón trước ý chồng. “Chồng đối với vợ thương yêu, tôn trọng, vợ đối với chồng cung kính đối đãi nhau, như thế thì phương ấy được an ổn không điều gì lo sợ”.

+ 5 Điều về Quan hệ bạn bè, tình làng nghĩa xóm. Người ta phải lấy năm điều thân kính đối với bà con: 1. Chu cấp.; 2. Nói lời hiền hòa.; 3. Giúp ích.; 4. Đồng lợi.; 5. Không khi dối.

+ 5 Điều Bà con cũng phải lấy năm điều đối lại: 1. Che chở cho mình khỏi buông lung.; 2. Che chờ cho mình khòi hao tài vì buông lung.; 3. Che chở khỏi sự sợ hải.; 4. Khuyên răn nhau lúc ở chỗ vắng người.; 5. Thường ngợi khen nhau. “Tình người, tình làng nghĩa xóm, biết thân kính bà con như vậy thì phương ấy được yên ổn không điều chi lo sợ”.

+ 5 Điều Quan hệ chủ tớ, trên dưới. Này Thiện Sinh, chủ đối với tớ có năm điều để sai bảo: 1. Tùy khả năng mà sai sử.; 2. Tùy thời cho ăn uống.; 3. Phải thời thưởng công lao.; 4. Thuốc thang khi bệnh.; 5. Cho có thời giờ nghỉ ngơi.

+ 5 Điều Tôi tớ phải lấy năm điều phụng sự chủ: 1. Dậy sớm.; 2. Làm việc chu đáo.; 3. Không gian cắp.; 4. Làm việc có lớp lang.; 5. Bảo tồn danh giá chủ. “Này Thiện Sinh, nếu chủ đối với tớ được như vậy thì phương ấy được an ổn không điều chi lo sợ”.

+ 5 Điều Quan hệ giữa đàn việt với Sa-môn. Kẻ đàn việt cung phụng hàng Sa-môn với năm điều: 1. Thân hành từ.; 2. Khẩu hành từ.; 3. Ý hành từ.; 4. Tùy thời cúng thí.; 5. Không đóng cửa khước từ.