Thể loại (Thuật ngữ)

Chưa biết địnhnghĩa thế nào, đề nghị Lập trình viên cho biết nhé

1- Thể loại(Dùng cho phân loại SÁCH): gjdshfjdshfdshjfd

2- Thể loại: Dùng cho phân loại THUẬT NGỮ: jhdfkjdshkjsdfdsk

3- Có lên lập Thuật ngữ kiểu này chăng, hiển thị rõ không??????