Thể loại (Sách)

“ Được phân theo 2 chuyên đề chính: (i)- Lĩnh vực nghiên cứu; (ii)- Bộ môn thuộc Lĩnh vực nghiên cứu > Khi “Tích” chọn Sách có thể chọn cả 2 chuyên đề trong hộp chọn Thể loại ”

>  Như vậy các Sách tạo mới có thể thuộc 1 trong 2 chuyên đề/ Thể loại hoặc cả 2(Thường thuộc cả 2)