Nam mô Linh-Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát

Trích lời dậy của HT Thích Huyền Vi: Thầy dậy rất hay về cảnh trí, lịch sử, truyền thừa, giáo lý Linh Sơn, văn hóa Linh Sơn, nguồn Thiền, Nguồn Tịnh Độ cũng như các ma ám, các cản trở trên đường Tu, trích Lời Phật dậy …

Linh-Sơn Hội Thượng, theo văn tự là nói đến những pháp hội mà Đức Phật thuyết pháp trên đỉnh núi LinhThứu, bên Ấn Độ. Linh-Sơn là tên một ngọn núi, mà tiếng Phạn là Grdhrakuta. Tiếng Trung Hoa dịch là Linh Thứu Sơn,  gọi tắt là Linh Sơn.

Đây là nơi Đức Phật lưu trú rất lâu và cũng nơi đây nhiều bộ Kinh quan trọng đã được thuyết giảng như:Kinh Diệu Pháp Liên Hoa suốt 8 năm, Kinh Đại Quang Minh, Kinh Đại Tập Phương Đẳng v.v… và cũng tại đây, vô lượng vô biên chúng sanh trong các hàng Trời, Người, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác đã được hóa độ sang bờ giải thoát.

Một điều quan trọng nữa là nguồn Thiền và nguồn Tịnh Độ, cũng được trao truyền tại Linh-Sơn Hội Thượng. Vì thế nên khi thành lập Giáo Hội Linh-Sơn, Thầy đã chủ trương Thiền Tịnh Song Tu. Đó là căn cứ vào nguồn Thiền và nguồn Tịnh Độ đã được chính Đức Phật trao truyền và giáo huấn tại pháp hội Linh-Sơn. Vì sự quan trọng của pháp hội với lịch sử truyền thừa chánh pháp nhãn tạng của thiền tông và đạo lý vi diệu của pháp môn niệm Phật trong Tịnh Độ tông mà câu “Nam Mô Linh-Sơn Hội Thượng Phật” đã trở thành câu Kinh nhật tụng.

Nguồn: Xem tại đây