Kinh A Hàm Đức Phật dậy về tóm lược Giáo Pháp của Ngài trong một câu

“Kinh A Hàm kể rằng có lần một đệ tử hỏi Phật Thích Ca:

– “Bạch Thế Tôn, giáo pháp của Thế Tôn có thể tóm tắt nói lên bằng một câu rất đơn giản hay không?”
Phật trả lời:
– “Có thể”.
Đệ tử lại hỏi:
– “Đó  câu gì?”
Phật nói:
– “Đối với tất cả, đều không chấp trước. Đó  lời nói quan trọng nhất trongtất cả giáo pháp của Ta”.
Tiếp theo Phật lại nói:
– “Nếu có người nào đó “hiểu” được câu ấy, thì sẽ tin theo toàn bộ giáopháp của Ta, nếu có người nào đó “thực hành” được câu ấy, thì tức  thực hành được toàn bộ giáo pháp của Ta”.

Nguồn: Xem tại đây