Tổng Hợp Thần chú – Chân Ngôn – Châm Ngôn – Matram Phật Giáo

Theo Phật giáo Mật tông Tây Tạng, Tụng thời khoá Sáng chiều gồm rất nhiều Thần chú dưới đây:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Và hai thời công phu

Bộ Thiền môn nhật tụng gồm có hai quyển, không biết do ai biên soạn và ấn hành lần đầu tiên vào năm nào. Chỉ được biết có các bản in vào năm Đạo Quang thứ 14 (1834) đời nhà Thanh, bản của chùa Dũng Tuyền, Cổ Sơn, tỉnh Phúc Kiến in vào năm Quang Tự thứ 12 (1886), đời nhà Thanh…

Nội dung sách này, ngoài việc thu chép các pháp yếu, pháp ngữ, cảnh sách, vấn đối, huấn hối văn… của các Đại sư trong Thiền môn, còn thu chép một lượng lớn kinh, luật, kệ, nghi văn, thần chú… thường dùng trong các chùa viện nói chung, mà đặc biệt là nghi thức tụng niệm hai thời công phu sáng và chiều:

Thời khóa buổi sáng gồm có:

Thần chú Lăng Nghiêm

Thần chú Ðại Bi Tâm

Thần chú Như Ý Bảo Luân Vương

Thần chú Tiêu Tai Cát Tường

Thần chú Công Ðức Bảo Sơn

Thần chú Chuẩn Ðề

Thần chú Dược Sư Quán Ðỉnh

Thần chú Quan Âm Linh Cảm

Thần chú Thất 69d4bbbd018937f11126909fae4209ca Diệt Tội

Thần chú Vãng sinh Tịnh độ

Thần chú Ðại Cát Tường Thiên Nữ

– Tâm kinh Bát Nhã

– Tán 69d4bbbd018937f11126909fae4209ca

– Niệm 69d4bbbd018937f11126909fae4209ca và Thánh chúng

– Tán lễ Bổn sư

– Hồi hướng

– Tam tự quy

Thời khóa buổi chiều gồm có:

Thần chú Đại Bi Tâm và Tâm kinh Bát Nhã

– Kinh A Di Đà

Thần chú Vãng sanh Tịnh độ

– Sám Hồng danh, bao gồm:

+ Tán dương chư 69d4bbbd018937f11126909fae4209ca

+ Quy y cả tánh và tướng Tam bảo

+ Phát bồ đề tâm

+ Đảnh lễ Tam bảo

+ Lạy 69d4bbbd018937f11126909fae4209ca

+ Sám hối

+ Phát lộ

+ Hướng nguyện theo hạnh nguyện Phổ Hiền

+ Hồi hướng

– Văn thí thực

– Niệm 69d4bbbd018937f11126909fae4209ca

– Tán 69d4bbbd018937f11126909fae4209ca

Nguyện sinh Cực lạc

– Tán lễ Bổn Tôn

– Cảnh sách

– Tự Quy y Tam bảo.

Hai thời công phu như vậy, ngoại trừ Tán 69d4bbbd018937f11126909fae4209ca, Niệm 69d4bbbd018937f11126909fae4209ca, Lạy 69d4bbbd018937f11126909fae4209ca, Sám hối, Nguyện sinh Cực Lạc, Hồi hướng và Tam tự quy, tất cả còn lại đều là thần chú. Nhưng dù không phải là thần chú đi nữa, tất cả những gì được biên soạn trong Thiền môn nhật tụng nói riêng, Tam tạng kinh điển nói chung, Theo Mật tông đều được gọi là Chân ngôn hay Đà-la-ni trong ý nghĩa của nó, hoặc là pháp, hoặc là nghĩa, chú. Cho nên, có thể nói ngay rằng, hai thời công phu không phải chịu sự ảnh hưởng của Mật giáo mà nó là Mật giáo trong ý nghĩa mật giáo đã nêu trên, hoặc là những lời cầu nguyện trong ý nghĩa một paritta. Vấn đề là, người ta thực tập những lời dạy ấy để hướng đến mục đích gì? Ở đây, hai thời công phu, và cả những việc làm trong ngày, đối với người xuất gia, đều hướng đến mục đích chí nguyện “vì tuệ giác Bồ đề mà cầu sinh Cực lạc”. Để biết thêm về ý này, xin mời bạn đọc tham cứu trong cuốn “Hai thời công phu”, do HT. Trí Quang dịch giải.

Xem thêm