Ba ngôi Chân nhân

Ngôi (i)- Atma (Ắt-ma); (ii)- Boud dhi ( Bồ-đề); (iii)- Manas ( Trí-tuệ )