XEM QUẺ ĐOÁN THIÊN CƠ

Hỏi - Dự đoán

Làm mới
Thử Tes Câu hỏi Cha Con - Quản Trị Biên Tập

Thử Tes Câu hỏi Cha Con - Rất được phải không

Ngày hỏi quẻ: 08-10-2019 16:12

Tiêu chí trả lời: Trả lời trong 10 ngày

Phong thủy văn phòng Đáp: Phong thủy vượng tài vượng Quan

Nghiệm quả: Chuẩn chưa nhỉ

Kết luận: Rất hay - Xin cảm ơn

0 dự đoán Chi tiết

Ngày Nhâm Thân - Tháng Tuất

Trạch Hỏa Cách (Khảm)
Quan Quỷ Mùi
Phụ Mẫu Dậu
Huynh Đệ Hợi
T
Huynh Đệ Hợi
Quan Quỷ Sửu
Tử Tôn Mão
Ư
Thủy Hỏa Ký Tế (Khảm)
Huynh Đệ
Ư Bạch Hổ
Quan Quỷ Tuất
Đằng Xà
Phụ Mẫu Thân
Câu Trần
Huynh Đệ Hợi
T Chu Tước
Quan Quỷ Sửu
Thanh Long
Tử Tôn Mão
Huyền Vũ

Cung Khảm

Khắc ta là Quan Quỷ, đây là thần chủ về nghi hoặc, đại để là hung nhiều cát ít. Quan Quỷ kỵ gặp Tử Tôn Phúc dức, chủ về lấn ướt Thê Tài, nếu động sẽ khắc thương Hunh Đệ mà sinh vượng trợ giúp Phụ Mẫu. Tuy là hung, nhưng trong quẻ không thể  không có. Nên tĩnh, không nên động.

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Lợn

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Lợn

Khắc ta là Quan Quỷ, đây là thần chủ về nghi hoặc, đại để là hung nhiều cát ít. Quan Quỷ kỵ gặp Tử Tôn Phúc dức, chủ về lấn ướt Thê Tài, nếu động sẽ khắc thương Hunh Đệ mà sinh vượng trợ giúp Phụ Mẫu. Tuy là hung, nhưng trong quẻ không thể  không có. Nên tĩnh, không nên động.

Trâu

Ta sinh ra là Tử Tôn

Mèo

Cung Khảm

Chuột

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Bạch Hổ

Chó

Khắc ta là Quan Quỷ, đây là thần chủ về nghi hoặc, đại để là hung nhiều cát ít. Quan Quỷ kỵ gặp Tử Tôn Phúc dức, chủ về lấn ướt Thê Tài, nếu động sẽ khắc thương Hunh Đệ mà sinh vượng trợ giúp Phụ Mẫu. Tuy là hung, nhưng trong quẻ không thể  không có. Nên tĩnh, không nên động.

Đằng xà

Khỉ

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Câu Trần

Lợn

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Chu Tước

Trâu

Khắc ta là Quan Quỷ, đây là thần chủ về nghi hoặc, đại để là hung nhiều cát ít. Quan Quỷ kỵ gặp Tử Tôn Phúc dức, chủ về lấn ướt Thê Tài, nếu động sẽ khắc thương Hunh Đệ mà sinh vượng trợ giúp Phụ Mẫu. Tuy là hung, nhưng trong quẻ không thể  không có. Nên tĩnh, không nên động.

Thanh Long

Mèo

Ta sinh ra là Tử Tôn

Huyền Vũ

Địa chỉ: Số 01 đường Lý Thánh Tông - P. Đông Ngàn - Tx. Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

Lá số tứ trụ Quản Trị Biên Tập

Tìm Cơ Duyên

Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm. Về sau chết vào giờ ngọ ngày đó

Dạ hạc lão nhân

Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm. Về sau chết vào giờ ngọ ngày đó

Xin cảm ơn đã tes

Ngày hỏi quẻ: 08-10-2019 16:18

Tiêu chí trả lời: Trả lời trong 10 ngày

Phong thủy văn phòng Đáp: Phong thủy vượng tài

Nghiệm quả: Xin cảm ơn!

Kết luận: Đúng nội dung đã đoán – Đúng Thời gian – Khá đúng Giá trị

0 dự đoán Chi tiết

Ngày Nhâm Thìn - Tháng Tý

Lôi Thủy Giải (Chấn)
Thê Tài Tuất
Quan Quỷ Thân
Ư
Tử Tôn Ngọ
Tử Tôn Ngọ
Thê Tài Thìn
T
Huynh Đệ Dần
Trạch Thủy Khốn (Đoài) - Hợp
Thê Tài Mùi
Bạch Hổ
Quan Quỷ Dậu
Đằng Xà
Phụ Mẫu Hợi
Ư Câu Trần
Tử Tôn Ngọ
Chu Tước
Thê Tài Thìn
Thanh Long
Huynh Đệ Dần
T Huyền Vũ

Cung Chấn

Bị ta khắc là Thê  Tài

Chó

Khắc ta là Quan Quỷ, đây là thần chủ về nghi hoặc, đại để là hung nhiều cát ít. Quan Quỷ kỵ gặp Tử Tôn Phúc dức, chủ về lấn ướt Thê Tài, nếu động sẽ khắc thương Hunh Đệ mà sinh vượng trợ giúp Phụ Mẫu. Tuy là hung, nhưng trong quẻ không thể  không có. Nên tĩnh, không nên động.

Khỉ

Ta sinh ra là Tử Tôn

Ngựa

Ta sinh ra là Tử Tôn

Ngựa

Bị ta khắc là Thê  Tài

Rồng

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Hổ

Cung Đoài

Bị ta khắc là Thê  Tài

Bạch Hổ

Khắc ta là Quan Quỷ, đây là thần chủ về nghi hoặc, đại để là hung nhiều cát ít. Quan Quỷ kỵ gặp Tử Tôn Phúc dức, chủ về lấn ướt Thê Tài, nếu động sẽ khắc thương Hunh Đệ mà sinh vượng trợ giúp Phụ Mẫu. Tuy là hung, nhưng trong quẻ không thể  không có. Nên tĩnh, không nên động.

Đằng xà

Lợn

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Câu Trần

Ngựa

Ta sinh ra là Tử Tôn

Chu Tước

Rồng

Bị ta khắc là Thê  Tài

Thanh Long

Hổ

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Huyền Vũ

Địa chỉ: Số 01 đường Lý Thánh Tông - P. Đông Ngàn - Tx. Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

Lá số tứ trụ Quản Trị Biên Tập

Tìm Cơ Duyên

Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm. Về sau chết vào giờ ngọ ngày đó

Dạ hạc lão nhân

Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm. Về sau chết vào giờ ngọ ngày đó

Trang 71

Ngày hỏi quẻ: 03-07-2019 14:45

Tiêu chí trả lời: Trả lời trong 10 ngày

Học nghiệp chọn đời Đáp: Khoa Bạn chọn thuận hòa

Nghiệm quả: Nhân trắc học đã dự đoán tháng 7 sảy ra sự việc tôi đã hỏi. Hiện là ngày 15/08, tôi đã thấy sự việc sảy ra khá chính xác so với nội dung dự đoán. Giá trị thu được sai lệch 30% so với dự đoán giá trị nhân trắc học ước tính đã dự đoán cho tôi. Xin cảm ơn!

Kết luận: Khá đúng nội dung đã đoán – Không đúng Thời gian – Không đúng Giá trị

0 dự đoán Chi tiết

Ngày Mậu Thìn - Tháng Mão

Trạch Địa Tụy (Đoài)
Phụ Mẫu Mùi
Huynh Đệ Dậu
Ư
Tử Tôn Hợi
Thê Tài Mão
Quan Quỷ Tỵ
T
Phụ Mẫu Mùi
Thiên Hỏa Đồng Nhân (Ly)
Phụ Mẫu Tuất
Ư Chu Tước
Huynh Đệ Thân
Thanh Long
Quan Quỷ Ngọ
Huyền Vũ
Tử Tôn Hợi
T Bạch Hổ
Phụ Mẫu Sửu
Đằng Xà
Thê Tài Mão
Câu Trần

Cung Đoài

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Ta sinh ra là Tử Tôn

Lợn

Bị ta khắc là Thê  Tài

Mèo

Khắc ta là Quan Quỷ, đây là thần chủ về nghi hoặc, đại để là hung nhiều cát ít. Quan Quỷ kỵ gặp Tử Tôn Phúc dức, chủ về lấn ướt Thê Tài, nếu động sẽ khắc thương Hunh Đệ mà sinh vượng trợ giúp Phụ Mẫu. Tuy là hung, nhưng trong quẻ không thể  không có. Nên tĩnh, không nên động.

Rắn

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Cung Ly

Chó

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Chu Tước

Khỉ

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Thanh Long

Ngựa

Khắc ta là Quan Quỷ, đây là thần chủ về nghi hoặc, đại để là hung nhiều cát ít. Quan Quỷ kỵ gặp Tử Tôn Phúc dức, chủ về lấn ướt Thê Tài, nếu động sẽ khắc thương Hunh Đệ mà sinh vượng trợ giúp Phụ Mẫu. Tuy là hung, nhưng trong quẻ không thể  không có. Nên tĩnh, không nên động.

Huyền Vũ

Lợn

Ta sinh ra là Tử Tôn

Bạch Hổ

Trâu

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Đằng xà

Mèo

Bị ta khắc là Thê  Tài

Câu Trần

Thông tin dữ kiện dự đoán từng giai đoạn
Q-Số Hào Động Quẻ có 06 Hào động
Q-Định Dụng thần Là Phụ Mẫu Kiêm Nhật-Nguyệt
Q-Dụng Động-Biến Dụng động biến khác
Q-L.Thân Hào Thế Hào Thế Là Thê Tài Không Vong
Q-Thế Động-Biến Hào Thế động, Hào biến thành Tam hợp
Q-Hào Không Vong Dụng động Không Vong biến Không vong
Q-Nhật Sinh Hào Nhật Sinh Hào Biến
Q-Nhật Khắc Hào Nhật Khắc Hào Biến là Hỷ Thần
Q-Nhật Xung Hào Nhật Xung Hào Biến Là Kị Thần
Q-Nhật Hợp Hào Nhật Hợp Hào Dụng Thần
Q-Nguyệt Sinh Hào Nguyệt sinh Hào Biến
Q-Nguyệt Khắc hào Nguyệt Khắc Hào Biến
Q-Nguyệt Xung Hào Nguyệt Xung Hào động
Q-Nguyệt Hợp Hào Nguyệt Hợp Hào Kị Thần
Q-Hào Sinh Hào Hào Cùng Động Tương Sinh
Q-Hào Khắc Hào Hào Động Khắc Hào Dụng Trì Thế
Q-Hào Xung Hào Hào Vượng Xung Hào Thế
Q-Hào Hợp Hào Hào động Hợp Hào Kị Thần
Q-H.Động Vượng Suy Hào động bị Nhật Nguyệt Xung vẫn sinh khắc
Q-Hào Tương Hình Hình: Mùi - Sửu - Tuất
Q-Tham Sinh-Hợp Hào Tham Hợp Quên Sinh
Q-Hào Nhập Mộ Dụng nhập Mộ khác
Q-Tam Hợp Nguyệt Với Hào Quẻ Tam Hợp
Q-Quẻ Xung Hợp Quẻ lục hợp biến lục hợp
Q-Quan Hệ Thế - Ứng Thế Ứng Tương Sinh
Q-Tổng Hợp Sinh Khắc Dụng ở Hào biến không sinh Hào Quẻ gốc được
Q-Tiêu Trí Ứng Nghiệm Toàn Xung Khắc Không Sinh, Kết Quả Xấu
Q-Thời gian ứng nghiệm Trong vòng 12 tháng

Quẻ có 06 Hào động

Là Phụ Mẫu Kiêm Nhật-Nguyệt

Dụng động biến khác

Hào Thế Là Thê Tài Không Vong

Hào Thế động biến Tam hợp

Dụng động Không Vong biến Không vong

Nhật Sinh Hào Biến

Nhật Khắc Hào Biến là Hỷ Thần

Nhật Xung Hào Biến Là Kị Thần

Nhật Hợp Hào Dụng Thần

Nguyệt sinh Hào Biến

Nguyệt Khắc Hào Biến

Nguyệt Xung Hào động

Nguyệt Hợp Hào Kị Thần

Hào Cùng Động Tương Sinh

Hào Động Khắc Hào Dụng Trì Thế

Hào Vượng Xung Hào Thế

Hào Hợp Hào

Hào động bị Nhật Nguyệt Xung vẫn sinh khắc xung hợp

Hào tương hình: Mùi - Sửu - Tuất

Tham Hợp Quên Sinh

Dụng nhập Mộ khác

Nguyệt Với Hào Quẻ Tam Hợp

Các hào trong quẻ được Lục hợp đã là điềm tốt. Nhưng hào động mà lại biến ra quẻ Lục hợp, được gọi là thuỷ chung tương hợp.

Xem về phong thuỷ, sẽ hiển đạt trăm năm; Xem về gia trạch, sẽ vững nghiệp muôn đời; Xem về hôn nhân, sẽ chung sống đến bạc đầu; Xem về bạn làm ăn, tất cả đều trung thành tận tuỵ; Xem về công danh, đường mây rộng mở; Xem về tiền tài, chất ngất bằng non; Xem về an hem, sẽ đời đời chung sống; Xem về học tập, sẽ thành tựu liên tiếp; Xem về tu luyện, sẽ thành công nhanh chóng; Nếu được thêm Dụng thần vượng khí, lại gặp nguyệt kiến, nhật thần, là đã tốt lại càng thêm tốt.

Duy chỉ có xem về kiện tụng là bất lợi, chủ về thù oán khó giải. Hoặc xem về chuyện ngờ vực, quái đản, sẽ không được toại nguyện; Xem về thai ngén, gặp quẻ này sẽ được an lành. Xem về sinh sản, gặp quẻ này sẽ khó sinh; Lại nếu như Dụng thần bị khắc, càng là điểm hung hại.

Ta và người tâm đầu ý hợp

Quẻ gốc không có Hào Dụng thần, Quẻ biến dù có nhiều Hào Dụng cũng không thể sinh cho Hào Quẻ gốc cũng. Hung vẫn là Hung (TSBD-465)

Toàn Khắc Không Sinh, Cực Xấu

Ứng nghiệm trong vòng 365 ngày kể từ khi dự đoán

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Trung tâm thương mại Thanh Ngọc, phường Đông Ngàn

Lá số tứ trụ Admin Dev

Tìm Cơ Duyên

Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm. Về sau chết vào giờ ngọ ngày đó

Dạ hạc lão nhân

Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm. Về sau chết vào giờ ngọ ngày đó

Trang 69

Ngày hỏi quẻ: 03-07-2019 14:35

Tiêu chí trả lời: Trả lời trong 10 ngày

Chủng loại hàng hóa Đáp: Lên KD hàng thuộc nhóm Mộc

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả

Kết luận: Rất hay - Xin cảm ơn

0 dự đoán Chi tiết

Ngày Kỷ Mão - Tháng Mão

Địa Lôi Phục (Khôn) - Hợp
Tử Tôn Dậu
Thê Tài Hợi
Huynh Đệ Sửu
Ư
Huynh Đệ Thìn
Quan Quỷ Dần
Thê Tài
T
Chấn Vi Lôi (Chấn)
Huynh Đệ Tuất
T Câu Trần
Tử Tôn Thân
Chu Tước
Phụ Mẫu Ngọ
Thanh Long
Huynh Đệ Thìn
Ư Huyền Vũ
Quan Quỷ Dần
Bạch Hổ
Thê Tài
Đằng Xà

Cung Khôn

Ta sinh ra là Tử Tôn

Bị ta khắc là Thê  Tài

Lợn

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Trâu

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Rồng

Khắc ta là Quan Quỷ, đây là thần chủ về nghi hoặc, đại để là hung nhiều cát ít. Quan Quỷ kỵ gặp Tử Tôn Phúc dức, chủ về lấn ướt Thê Tài, nếu động sẽ khắc thương Hunh Đệ mà sinh vượng trợ giúp Phụ Mẫu. Tuy là hung, nhưng trong quẻ không thể  không có. Nên tĩnh, không nên động.

Hổ

Bị ta khắc là Thê  Tài

Chuột

Cung Chấn

Chó

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Câu Trần

Khỉ

Ta sinh ra là Tử Tôn

Chu Tước

Ngựa

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Thanh Long

Rồng

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Huyền Vũ

Hổ

Khắc ta là Quan Quỷ, đây là thần chủ về nghi hoặc, đại để là hung nhiều cát ít. Quan Quỷ kỵ gặp Tử Tôn Phúc dức, chủ về lấn ướt Thê Tài, nếu động sẽ khắc thương Hunh Đệ mà sinh vượng trợ giúp Phụ Mẫu. Tuy là hung, nhưng trong quẻ không thể  không có. Nên tĩnh, không nên động.

Bạch Hổ

Chuột

Bị ta khắc là Thê  Tài

Đằng xà

Thông tin dữ kiện dự đoán từng giai đoạn
Q-Số Hào Động Quẻ có 01 Hào Độc phát
Q-Định Dụng thần Là Huynh Đệ

Quẻ có 01 Hào Động: " Thần hé lộ thiên cơ ở chỗ động, ta trước nay không hề nói đến khái niệm tán. Chính vì Tỵ Hỏa hóa tuần không, nên trước mắt vẫn chưa thấy ứng nghiệm, đợi đến ngày Giáp Dần xuất không nên trước mắt vẫn chưa thấy ứng nghiệm, đợi đến ngày Giáp Dần xuất không sẽ đắc tài. Hào Tài Dần Mộc sinh ra Quan, Quan sẽ sinh Thế." Nguồn: Xem về cầu danh, cầu tài(TSBD-65)

Sự thành hay bại, đều căn cứ vào Dụng thần; Ứng nghiệm nhanh hay chậm phải xem Dụng thần độc phát hay độc tĩnh. Sách xưa có nói: “Quẻ độc phát thì rõ ràng, quẻ nhiều hào phát động thì khó đoán”. Xuất hiện hào độc phát, thì thông tin của quẻ xem cũng rõ ràng, dễ đoán định cát hung.

Tử Tôn độc phát: Tử Tôn là vị thần giải toả ưu phiền, cướp đoạt quan tước, nếu là phát động, là tránh được rắc rối. Nếu là vượng tướng, thì có lợi cho việc cầu tài, nếu xuất hiện cần xem ở hào biến. Hào Tử Tôn còn chủ về cửu lưu, trung quý, y dược, gia cầm tằm tang. Hào Tử Tôn phát động, cũng cần phải xem phát ở cung nào, để xác định cửu lưu, ví dụ như cung Càn là hoà thượng, cung Chấn là đạo sĩ, cung Đoài là ni cô, Tốn là đạo cô, Khảm là y dược, Ly là tiểu sĩ, Cấn là pháp thuật, Khôn là thầy cúng.

Huynh Đệ độc phát: Huynh Đệ là vị phần cướp đoạt tiền tài, kỵ nhất là ẩn phục (phục dưới hào thế), nếu phát động, chủ về những việc giả trá không thực, hung chẳng phải hung, cát chẳng phải cát. Nếu là vượng tướng, chủ về điều tiếng thị phi, lo lắng buồn phiền, bại tài phá sản. Nếu phát động, cần xem hào biến, nếu biến ra Quan Quỷ, chủ về điềm hung.

Phụ Mẫu độc phát: Phụ Mẫu là thần chủ về gian nan vất vả. Nếu xem cầu danh, bổ khuyết, cầu văn thư, thủ tục, mà được vượng tướng phát động, việc cầu sẽ được. Nếu là hào hưu tù, thì sự việc khó thành. Nếu là xem về thăng quan tiến chức, thì sẽ được đi vào ngày hào văn thư nhập mộ tuyệt. Nếu xem về bản thân, hoặc xem cha ngày nào trở về, thì nên khởi hành vào ngày hào Thế nhập mộ tuyệt. Chỉ xem về con cháu, mà hào Phụ Mẫu phát động là đại kỵ.

Quan Quỷ độc phát: Quan Quỷ là quan lại, nếu xem cầu danh mà được hào Quan Quỷ vượng tướng, Nguyên thần hưu tù, là chủ về lập thân thanh cao. Nếu gặp Quan Quỷ hưu tù, sẽ chủ về kiện tụng, trộm cắp, quỷ quái. Nếu xem về cầu tài, gặp hào Quan Quỷ phát động, là điềm có chuyện hào tài.

Thê Tài độc phát: Hào Thê Tài phát động chủ về khắc cha, cũng có thể sinh ra Quan Quỷ. Nhưng hào Tài nên vượng, không nên gặp tuần không; Nên tĩnh, không nên động. Duy chỉ khi xem về tiêu thụ hang hoá, mới nên gặp hào Tài phát động. Nếu xem về hôn nhân, mà hào Tài động là chủ về khắc bố mẹ chồng. Xem về kiện tụng, chủ về khắc văn thư.

Là Huynh Đệ

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Trung tâm thương mại Thanh Ngọc, phường Đông Ngàn

Lá số tứ trụ Admin Dev

Tìm Cơ Duyên

Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm. Về sau chết vào giờ ngọ ngày đó

Dạ hạc lão nhân

Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm. Về sau chết vào giờ ngọ ngày đó

ước trúng SH

Ngày hỏi quẻ: 26-06-2019 16:46

Tiêu chí trả lời: Trả lời trong 10 ngày

Thày thuốc bình thường Đáp: > Về Mua Bán - Đầu cơ hàng hóa > Bán: Giá thấp vẫn lên bán

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả

Kết luận: Xem Văn Thư (Tấu sớ kêu oan, điều trần...)

0 dự đoán Chi tiết

Thời gian lập quẻ: 16:46 - 26/6/2019 (24/5/2019 âm lịch)
Can chi: Giờ Nhâm Thân, ngày Giáp Ngọ, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Thiên Trạch Lý (Cấn)
Huynh Đệ Tuất
Tử Tôn Thân
T
Phụ Mẫu Ngọ
Huynh Đệ Sửu
Quan Quỷ Mão
Ư
Phụ Mẫu Tỵ
Thiên Lôi Vô Vọng (Tốn) - Xung
Huynh Đệ Tuất
Huyền Vũ
Tử Tôn Thân
Bạch Hổ
Phụ Mẫu Ngọ
T Đằng Xà
Huynh Đệ Thìn
Câu Trần
Quan Quỷ Dần
Chu Tước
Thê Tài
Ư Thanh Long

Đội Cấn

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Chó

Ta sinh ra là Tử Tôn

Khỉ

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Ngựa

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Trâu

Khắc ta là Quan Quỷ, đây là thần chủ về nghi hoặc, đại để là hung nhiều cát ít. Quan Quỷ kỵ gặp Tử Tôn Phúc dức, chủ về lấn ướt Thê Tài, nếu động sẽ khắc thương Hunh Đệ mà sinh vượng trợ giúp Phụ Mẫu. Tuy là hung, nhưng trong quẻ không thể  không có. Nên tĩnh, không nên động.

Mèo

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Rắn

Cung Tốn

Chó

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Huyền Vũ

Khỉ

Ta sinh ra là Tử Tôn

Bạch Hổ

Ngựa

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Đằng xà

Rồng

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Câu Trần

Hổ

Khắc ta là Quan Quỷ, đây là thần chủ về nghi hoặc, đại để là hung nhiều cát ít. Quan Quỷ kỵ gặp Tử Tôn Phúc dức, chủ về lấn ướt Thê Tài, nếu động sẽ khắc thương Hunh Đệ mà sinh vượng trợ giúp Phụ Mẫu. Tuy là hung, nhưng trong quẻ không thể  không có. Nên tĩnh, không nên động.

Chu Tước

Chuột

Bị ta khắc là Thê  Tài

Thanh Long

Thông tin dữ kiện dự đoán từng giai đoạn
Q-Số Hào Động Quẻ có 01 Hào Độc phát
Q-Định Dụng thần Là Tử Tôn

Quẻ có 01 Hào Động: " Thần hé lộ thiên cơ ở chỗ động, ta trước nay không hề nói đến khái niệm tán. Chính vì Tỵ Hỏa hóa tuần không, nên trước mắt vẫn chưa thấy ứng nghiệm, đợi đến ngày Giáp Dần xuất không nên trước mắt vẫn chưa thấy ứng nghiệm, đợi đến ngày Giáp Dần xuất không sẽ đắc tài. Hào Tài Dần Mộc sinh ra Quan, Quan sẽ sinh Thế." Nguồn: Xem về cầu danh, cầu tài(TSBD-65)

Sự thành hay bại, đều căn cứ vào Dụng thần; Ứng nghiệm nhanh hay chậm phải xem Dụng thần độc phát hay độc tĩnh. Sách xưa có nói: “Quẻ độc phát thì rõ ràng, quẻ nhiều hào phát động thì khó đoán”. Xuất hiện hào độc phát, thì thông tin của quẻ xem cũng rõ ràng, dễ đoán định cát hung.

Tử Tôn độc phát: Tử Tôn là vị thần giải toả ưu phiền, cướp đoạt quan tước, nếu là phát động, là tránh được rắc rối. Nếu là vượng tướng, thì có lợi cho việc cầu tài, nếu xuất hiện cần xem ở hào biến. Hào Tử Tôn còn chủ về cửu lưu, trung quý, y dược, gia cầm tằm tang. Hào Tử Tôn phát động, cũng cần phải xem phát ở cung nào, để xác định cửu lưu, ví dụ như cung Càn là hoà thượng, cung Chấn là đạo sĩ, cung Đoài là ni cô, Tốn là đạo cô, Khảm là y dược, Ly là tiểu sĩ, Cấn là pháp thuật, Khôn là thầy cúng.

Huynh Đệ độc phát: Huynh Đệ là vị phần cướp đoạt tiền tài, kỵ nhất là ẩn phục (phục dưới hào thế), nếu phát động, chủ về những việc giả trá không thực, hung chẳng phải hung, cát chẳng phải cát. Nếu là vượng tướng, chủ về điều tiếng thị phi, lo lắng buồn phiền, bại tài phá sản. Nếu phát động, cần xem hào biến, nếu biến ra Quan Quỷ, chủ về điềm hung.

Phụ Mẫu độc phát: Phụ Mẫu là thần chủ về gian nan vất vả. Nếu xem cầu danh, bổ khuyết, cầu văn thư, thủ tục, mà được vượng tướng phát động, việc cầu sẽ được. Nếu là hào hưu tù, thì sự việc khó thành. Nếu là xem về thăng quan tiến chức, thì sẽ được đi vào ngày hào văn thư nhập mộ tuyệt. Nếu xem về bản thân, hoặc xem cha ngày nào trở về, thì nên khởi hành vào ngày hào Thế nhập mộ tuyệt. Chỉ xem về con cháu, mà hào Phụ Mẫu phát động là đại kỵ.

Quan Quỷ độc phát: Quan Quỷ là quan lại, nếu xem cầu danh mà được hào Quan Quỷ vượng tướng, Nguyên thần hưu tù, là chủ về lập thân thanh cao. Nếu gặp Quan Quỷ hưu tù, sẽ chủ về kiện tụng, trộm cắp, quỷ quái. Nếu xem về cầu tài, gặp hào Quan Quỷ phát động, là điềm có chuyện hào tài.

Thê Tài độc phát: Hào Thê Tài phát động chủ về khắc cha, cũng có thể sinh ra Quan Quỷ. Nhưng hào Tài nên vượng, không nên gặp tuần không; Nên tĩnh, không nên động. Duy chỉ khi xem về tiêu thụ hang hoá, mới nên gặp hào Tài phát động. Nếu xem về hôn nhân, mà hào Tài động là chủ về khắc bố mẹ chồng. Xem về kiện tụng, chủ về khắc văn thư.

Là Tử Tôn

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Trung tâm thương mại Thanh Ngọc, phường Đông Ngàn

Lá số tứ trụ Admin Dev

Tìm Cơ Duyên

Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm. Về sau chết vào giờ ngọ ngày đó

Dạ hạc lão nhân

Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm. Về sau chết vào giờ ngọ ngày đó

làm con xiên 3, về 3 nháy ;))

Ngày hỏi quẻ: 26-06-2019 16:53

Tiêu chí trả lời: Trả lời ngay khi hỏi

Thày thuốc bình thường Đáp: > Về Mua Bán - Đầu cơ hàng hóa > Bán: Giá thấp vẫn lên bán

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả

Kết luận: Chưa có kết luận

0 dự đoán Chi tiết

Thời gian lập quẻ: 16:53 - 26/6/2019 (24/5/2019 âm lịch)
Can chi: Giờ Nhâm Thân, ngày Giáp Ngọ, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Thiên Trạch Lý (Cấn)
Huynh Đệ Tuất
Tử Tôn Thân
T
Phụ Mẫu Ngọ
Huynh Đệ Sửu
Quan Quỷ Mão
Ư
Phụ Mẫu Tỵ
Thiên Lôi Vô Vọng (Tốn) - Xung
Huynh Đệ Tuất
Huyền Vũ
Tử Tôn Thân
Bạch Hổ
Phụ Mẫu Ngọ
T Đằng Xà
Huynh Đệ Thìn
Câu Trần
Quan Quỷ Dần
Chu Tước
Thê Tài
Ư Thanh Long

Đội Cấn

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Chó

Ta sinh ra là Tử Tôn

Khỉ

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Ngựa

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Trâu

Khắc ta là Quan Quỷ, đây là thần chủ về nghi hoặc, đại để là hung nhiều cát ít. Quan Quỷ kỵ gặp Tử Tôn Phúc dức, chủ về lấn ướt Thê Tài, nếu động sẽ khắc thương Hunh Đệ mà sinh vượng trợ giúp Phụ Mẫu. Tuy là hung, nhưng trong quẻ không thể  không có. Nên tĩnh, không nên động.

Mèo

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Rắn

Cung Tốn

Chó

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Huyền Vũ

Khỉ

Ta sinh ra là Tử Tôn

Bạch Hổ

Ngựa

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Đằng xà

Rồng

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Câu Trần

Hổ

Khắc ta là Quan Quỷ, đây là thần chủ về nghi hoặc, đại để là hung nhiều cát ít. Quan Quỷ kỵ gặp Tử Tôn Phúc dức, chủ về lấn ướt Thê Tài, nếu động sẽ khắc thương Hunh Đệ mà sinh vượng trợ giúp Phụ Mẫu. Tuy là hung, nhưng trong quẻ không thể  không có. Nên tĩnh, không nên động.

Chu Tước

Chuột

Bị ta khắc là Thê  Tài

Thanh Long

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Trung tâm thương mại Thanh Ngọc, phường Đông Ngàn

Lá số tứ trụ Admin Dev

Tìm Cơ Duyên

Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm. Về sau chết vào giờ ngọ ngày đó

Dạ hạc lão nhân

Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm. Về sau chết vào giờ ngọ ngày đó

Hỏi hỏi hỏi - Admin Dev

bao giờ mới hết nắng nóng đây

Ngày hỏi quẻ: 14-06-2019 15:52

Tiêu chí trả lời: Trả lời trong 10 ngày

Xem Tháng - Năm Cát Hung Đáp: Thời Vận Rất Thuận Lợi > Cần Khiêm Nhường và Bố Thí

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả

Kết luận: Chưa có kết luận

0 dự đoán Chi tiết

Thời gian lập quẻ: 15:52 - 14/6/2019 (12/5/2019 âm lịch)
Can chi: Giờ Mậu Thân, ngày Nhâm Ngọ, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Phong Lôi Ích (Tốn)
Huynh Đệ Mão
Ư
Tử Tôn Tỵ
Thê Tài Mùi
Thê Tài Thìn
T
Huynh Đệ Dần
Phụ Mẫu
Sơn Trạch Tổn (Cấn)
Huynh Đệ Dần
Ư Bạch Hổ
Phụ Mẫu
Đằng Xà
Thê Tài Tuất
Câu Trần
Thê Tài Sửu
T Chu Tước
Huynh Đệ Mão
Thanh Long
Tử Tôn Tỵ
Huyền Vũ

Cung Tốn

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Mèo

Ta sinh ra là Tử Tôn

Rắn

Bị ta khắc là Thê  Tài

Bị ta khắc là Thê  Tài

Rồng

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Hổ

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Chuột

Đội Cấn

Hổ

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Bạch Hổ

Chuột

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Đằng xà

Chó

Bị ta khắc là Thê  Tài

Câu Trần

Trâu

Bị ta khắc là Thê  Tài

Chu Tước

Mèo

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Thanh Long

Rắn

Ta sinh ra là Tử Tôn

Huyền Vũ

Thông tin dữ kiện dự đoán từng giai đoạn
Q-Số Hào Động Quẻ có 02 Hào động
Q-Định Dụng thần Là Huynh Đệ

Quẻ có 02 Hào động

Là Huynh Đệ

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Trung tâm thương mại Thanh Ngọc, phường Đông Ngàn

Lá số tứ trụ Admin Dev

Tìm Cơ Duyên

Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm. Về sau chết vào giờ ngọ ngày đó

Dạ hạc lão nhân

Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm. Về sau chết vào giờ ngọ ngày đó