Hướng dẫn quản trị các Menu web

Sách: Hướng dẫn soạn thảo - Biên tập

A- BẢNG TIN:

B- QUẢN LÝ SÁCH: Tất cả các cuốn Sách được thiết lập >>> Danh sách Sách – Còn gọi là Menu Chuyên mục để thiết lập hiển thị Danh sách Sách trong các Menu hộp chọn. Chỉ có các Sách đã có thiết lập Chương thuộc Sách thì nó mới hiển thị cuốn Sách đó ra Danh sách trong hộp thả Menu Chuyên Mục.

(7)- Reorder: Hiển thị Danh sách Sách (Menu Chuyên mục) dạng Cây để xem (Nếu Sách nào chưa vào Danh sách này (Menu Chuyên mục) thì tức là cuốn Sách đó chưa thiết lập Chương thuộc sách.

– Danh sách hiển thị ra màn hình: Hiện có 4 lựa chọn: (i)- Danh sách – Lít sổ xuống; (ii)- Số Chương trong cuốn Sách; (iii)- Hiển thị quan hệ Cha – Con và (iiii)- Không tích chọn gì thì Danh sách Sách hiển thị dạng Cột liệt kê toàn bộ các Sách (Cuốn Sách đã có tối thiểu 1 Chương được thiết lập)

C- PHƯƠNG TIỆN

D- TRANG: Khi tạo Trang mới, lưu ý chọn Giao diện Mẫu để có hệ thống menu trên, dưới, trái, Phải đã thiết lập cho nhiều Trang để dùng chúng được tiện lợi (Hiện cơ sở giữ liệu ở Menu Widget thuộc Menu Giao diện cơ bản chỉ có 2 loại Mẫu Giao diện màn hình đọc/ Xem chính gồm (1)- Trang Home (Trang chủ) = Trang mặc định và (2)- Trang Pages Sedebar để bạn thiết đặt hệ thống menu bổ xung trên, dưới, trái, phải cho các Giao diện mẫu này. Theo đó, bất cứ Trang nào mới thiết đặt thêm/ Sửa trang mà dùng Giao diện mẫu đó sẽ hiển thị kèm theo Menu đã thiết đặt sẵn, rất tiện lợi

E- PHẢN HỒI

F- GRAB TRUYỆN

G- TOOLTIP

H- ULTIMATE:

I- GIAO DIỆN (Thiết đặt Menu Giao diện loại nào ( Vào Giao diện > Tuỳ chỉnh > Trình đơn > Menu Locations > Lựa chọn tuỳ chỉnh vị trí loại Menu hiển thị ) thì hiển thị trên trang với cấu trúc (Liên kết Menu) theo thiết đặt đó, khi thay đổi cách thiết đặt thì các Liên kết từ Menu đến Trang phải thiết đặt lại. Nhưng các thiết đặt kiểu khác không bị mất liên kết > Khi đặt lại đúng kiểu thì các Menu với liên kết đã đặt sẽ hoạt động trở lại bình thường). Thiết đặt Menu Tuỳ chỉnh (Tương đương việc Tích vào các ô chọn hệ thống Menu hiển thị trên mỗi Trang): 1- First Top Menu: Thể loại ở Header; 2- Giữa: Danh mục; 3- Main Menu >>> Chạy liên kết giữa Menu với Trang thiết đặt mặc định OK. 

 • Xem thêm: Menu Tuỳ chỉnh ở dưới
I- Giao diện: Tổng thể về thiết lập Hệ thống Menu với mỗi Giao diện và sự thay đổi, mất mát các thiết đặt tương ứng với mỗi Giao diện

–  Thiết đặt các chức năng theo hệ thống Menu của Giao diện đang dùng: Giao diện đang kích hoạt có các hệ thống Menu được thiết đặt tương ứng với giao diện đó, do đó việc thay đổi giao diện mặc định sẽ tương ứng với Giao diện mới với hệ thống Menu của Giao diện của nó và người dùng phải thiết đặt lại cho phù hợp giao giao diện trên cơ sở hệ thống Menu gốc của trang quản trị, trường hợp người dùng đã thiết đặt tương ứng trước đó (Giao diện đã thiết đặt Menu và dùng thử), khi thay đổi Giao diện khác một thời gian, muốn dùng lại Giao diện này thì CÁC THIẾT ĐẶT MENU THEO GIAO DIỆN ĐÓ TRƯỚC ĐÓ KHÔNG BỊ MẤT >>>  Thay đổi Giao diện mặc định giữa các Giao diện mà người quản trị đã thiết đặt hệ thống Menu tương ứng với từng giao diện đó thì các thiết đặt trước khi tiến hành thay đổi Giao diện KHÔNG BỊ MẤT ĐI >>> CÓ THỂ CHỦ ĐỘNG THAY ĐỔI GIAO DIỆN MẶC ĐỊNH mà người quản trị đã thiết đặt các chế độ thuộc Giao diện đó.

–  Nâng cấp Giao diện: Việc nâng cấp Giao diện có thể làm thay đổi các thiết đặt của Giao diện trước đó, việc này có thể làm thay đổi, phát sinh nhiều công sức để thiết đặt lại,người dùng cần thận trọng khi nâng cấp. Ví dụ: Các thiết đặt bổ xung khung hình ảnh, các Menu trên dưới trái phải … có thể phải thiết đặt lại

                                                               Quản trị Menu Giao diện chi tiết

II- Menu Tuỳ chỉnh: Gồm nhiều các Menu tuỳ chỉnh về quản lý Mầu sắc font chữ nội dung, Menu, khung viền, mầu nền …, cụ thể các Menu chi tiết như sau (Lưu ý: Các số thứ tự trong (1;2;3…) là mô tả các Menu con theo thứ tự từ trên xuống thuộc mỗi Menu Cha):

 1. Customeze fonts:  Chưa biết điều chỉnh
 2. Customeze Sidebars:  Chưa biết điều chỉnh
 3. Customeze Colors:  Điều chỉnh 9 loại Menu chi tiết như sau
 • Chi tiết 1. Color Scheme:     Chưa biết
 • Chi tiết 2. Các mầu: (1)- Mầu chữ đầu trang: Để mặc định; (2)- Mầu nền: Để mặc định
 • Chi tiết 3. Main Color:

(1)- Mầu chữ dòng dưới của chữ Nhân Quả – Thời gian (Vì sự tiến hoá ….);

(2)- Link Color: Để mặc định (Quản các chữ như ở nhiều phần phụ);

(3)- H1-H6 Color: Để mặc định (Quản các chữ thay thế tên menu khi các tên này hiển thị ở đầu các Trang, khung nội dung;

(4)- Hove Color: Mầu chữ thay đổi khi chỉ chuột vào các Menu phụ thiết lập thêm cho mỗi giao diện/ Menu sổ xuống như Menu Đăng nhập chẳng hạn

(5)- Site Neme: Chỉnh Mầu nền các Khung quảng cáo nổi như: Khung Nhân quả-Thời gian

(6)- Shadow Color: Chỉnh mầu khung viền gồm các khung ảnh quảng cáo lớn, khung nội dung giữ liệu ở giữa, khung các Menu rộng toàn màn hình, VD như Bổ xung menu tìm kiếm

 • Chi tiết 4. First Menu:

(1)- First Menu Color: Chỉnh mầu nền Menu chính cao nhất (Có chữ Nhân Trắc Học)

(2)- First Menu Link Color: Chỉnh cả Khung viền và chữ Menu chính như Trang chủ, …..

(3)- First Menu Link Hover Color: Chưa biết quản ở đâu

(4)- First Menu Link Hover Ba….: Trạng thái mầu nền chữ Menu chính khi chỏ chuột đến và chỉ định mầu viền khung chữ mà Menu đang hoạt động.

 • Chi tiết 5. Second Menu (Quản Menu phụ phía dưới Menu chính trên đỉnh màn hình)

(1)- Second Menu Color: Chỉnh mầu nền Bảng Menu phụ bổ xung bên dưới Menu chính trên (Dài toàn màn hình)

(2)- Second Menu Link Color: Chỉnh mầu chữ của Menu phụ bổ xung bên dưới (Menu 1 của Second Menu)

(3)- Second Menu Link Hover Color: Chưa biết quản cái gì (Như Menu 3 thuộc First Menu ở trên)

(4)- Second Menu link Hover Ba….: Quản mầu nền chữ Menu của Bảng Menu phụ bên dưới khi chỏ chuột vào tới

 • Chi tiết 6. Footer Menu (Quản Menu Phụ dưới cùng đáy màn hình, nếu Trang nào có thiết lập Menu này)

(1)- Footer Menu Color: Chỉnh mầu nền Bảng Menu phụ bổ xung bên dưới cùng (Dài toàn màn hình)

(2)- Second Menu Link Color: Chỉnh mầu chữ của Menu phụ bổ xung bên dưới cùng (Menu 1 của Second Menu)

(3)- Second Menu Link Hover Color: Chưa biết quản cái gì (Như Menu 3 thuộc First Menu ở trên)

(4)- Second Menu link Hover Ba….: Quản mầu nền chữ Menu của Bảng Menu phụ bên dưới khi chỏ chuột vào tới

 • Chi tiết 7. Top Sidebar

(1)- Top Sidebar Color: Chỉnh mầu nền Khung có Menu bổ xung phía trên màn hình (Ví dụ: Bỏ xung Menu TÌM KIẾM trong thiết đặt Top Sidebar thuộc Menu quản trị hệ thống cho các Trang Giao diện khác nhau

(2)- Top Sidebar Link Color: Không biết quản cái gì

(3)- Top Sidebar Link Hover Color: Không biết quản cái gì

(4)- Top Sidebar Text Color: Không biết quản cái gì

 • Chi tiết 8. Footer Sidebar

(1)- Footer Sidebar Color: Chỉnh mầu nền Khung giữ liệu bổ xung đáy màn hình, vị trí thường dùng cho các trang web là chỗ ghi Bản quyền trang, chứng nhận, nhà quản trị và các quy định… (Ví dụ: Bỏ xung kHUNG GIỮ LIỆU GHI CHÚ Ở DƯỚI trong thiết đặt Footer Sidebar thuộc Menu quản trị hệ thống cho các Trang Giao diện khác nhau.

(2)- Footer Sidebar Link Color: Không biết quản cái gì

(3)- Footer Sidebar Link Hover Color: Không biết quản cái gì

(4)- Footer Sidebar Text Color: Mầu chữ ghi chú trên nền Khung giữ liệu

 • Chi tiết 9. Columns

(1)- Columns Wedget Ba… Color: Chỉnh mầu toàn bộ 1 khung nền các Menu bổ xung bên Trái, Phải của Khung giữ liệu chính

(2)- Columns Wedget Header Color: Chỉnh mầu nền trong phạm vi chữ Chủ đề của Khung Menu Trái, Phải ở trên

(3)- Columns Wedget Header Text Color: Chỉnh Chữ chủ đề trên nền khung Trái, Phải

(4)- Columns Sedebar Color:                   Không biết 

(5)- Columns Sedebar Link Color:    Mầu chữ các đương dẫn (Link) đến trang khác trên Khung Menu Trái, Phải

(6)- Columns Sedebar Link Hover Color: Mầu chữ đổi sang mầu này khi chỉ chuột vào chữ đường Link ở trên

(7)- Columns Sedebar Text Color: Mầu chữ viết trên nền Khung Menu Trái Phải

(8)- Sidebar Border: Mầu đường viền các Khung menu Trái, Phải (Không bao gồm các khung nhỏ hơn bên trong mỗi Menu Phụ Trái Phải

 4. Logotype: Chỉnh Logo Menu chính Nhân trắc học

 5. Site Identity: Quản nội dung Logo phụ (Nhân quả = Thời gian) và Vì sự tiến hoá Linh hồn của Bạn (Tích vào ô tích ở đó thì Logo này hiển thị trên màn hình, bỏ tích thì không hiển thị)

6. Ảnh phẩn đầu trang: Các ảnh hiển thị phía trên trang

 7. Featured Image: Chưa biết

8. Ảnh nền: Có 2 loại ảnh nền, (Phải chèn loại ảnh nền thì các tiêu trí thiết đặt bổ xung hiện ra)

– Columns Back ….: Ảnh nền của Trang, chèn ảnh này sẽ hiển thị ở nền toàn màn hình, ảnh nhỏ có thể tự động lập lại

– Ảnh nền: Ảnh này khi chèn ảnh vào thì hiển thị ở phía trên đỉnh màn hình, cũng có thể thiết lập lặp lại ngang, dọc, cũng như định vị vị trí ở trái, phải, giữa và ta nhìn thấy khoảng 1-2cm ở trên đỉnh màn hình

* Ảnh nền còn hiển thị khi thao tác Ghi nhớ khi điều chỉnh các nội dung, tiêu trí thuộc Trang thì có thấy thay đổi ảnh này với ảnh nền hiện tại (ảnh lặp lại có con Chim đang bay từ mặt nước

9. Navigation Menu Settings: Chưa biết

10. Trình đơn: Gồm các hệ thống menu theo Danh mục; Theo Main Menu; và Menu Thể loại ở trên cùng

(1)- Menu Locations(Xem thêm ở đề mục MENU CHÍNH – GIAO DIỆN trên đầu): Thiết đặt định vị hiển thị các hệ thống Menu (3 Loại) ở trên, dưới liền Menu trên và cuối mỗi Trang và ở mỗi Trang khác nhau có thể định vị vị trí khác nhau

*   Lưu ý: Với 3 hệ thống Menu dưới đây, cần định nghĩa rõ từng hệ thống Menu tương ứng, tránh trùng lắp không cần thiết, tuy nhiên với các Menu cần dạng hiển thị khác nhau thì có thể trùng lắp, ví dụ: Cần Menu sổ xuống; có quan hệ Cha – Con mà Menu chính không thể hiện được > Như vậy sẽ có 2 góc nhìn hiển thị khác, sinh động 

(2)- 1. Menu Danh mục: Menu chính thường dùng để thiết lập định vị ở trên cùng, có thể tuỳ biến thêm bớt Menu

(3)- 2. Main Menu : Tuỳ theo nhu cầu mà định vị hệ thống Menu này ở giữa, dưới, 2 bên đều được, nó có thể hiển thị hệ thống Menu dưới dạng Danh sách sổ xuống, có thể hiển thị dạng Menu Cha-Con, có thể tuỳ biến thêm bớt Menu chủ động

(4)- 3. Thể loại ở Header: Là Menu được thiết lập theo danh sách các Trang với kiểu hiển thị giữ liệu khác nhau

11. Content Width: Chưa hiểu các con số điều chỉnh cái gì

12. Social Media icons: Chưa biết điền thế nào

13. Scroll To Top Button: Chưa biết điều chỉnh các gì

14. Widget: Không có thông tin gì để điều chỉnh

15: Trang chủ tĩnh: Có 2 loại giữ liệu hiển thị trước là Tập hợp giữ liệu mới hoặc Trang tĩnh

+ Với Bài viết mới nhất: Khi chọn loại giữ liệu này, thì mặc định khi Khách vào Trang web: sach.nhantrachoc.vn thì Giao diện màn hình Khách nhìn thấy giống như Giao diện Trang chủ, nhưng nội dung giữ liệu chính của Trang này khác Trang chủ tĩnh ở chỗ: Trang Bài viết mới tập hợp tất cả các bài viết mới nhất được hiển thị ra và luôn được cập nhật thay thế với các bài viết mới khác. Còn Trang tĩnh thì thiết đặt để nội dung hiển thị cố định 01 nội dung duy nhất (Bài viết, Chương Sách …)

>>> Khi chọn Trang chủ là loại giữ liệu Bài viết mới, thì khi thiết lập Menu Trang chủ phải trung với Trang Bài viết mới nhất này để khi nhấn vào nút Trang chủ thì nó trở về Màn hình ban đầu

+ Với Trang tĩnh: Có hai hệ thống hiển thị nội dung được lựa chọn như sau:

(1)- Trang theo Menu chính: Giữ liệu/ Siêu giữ liệu cố định theo thiết đặt người dùng, không tự động chèn thêm/ Giảm bớt bài viết mới. Hiện đang đặt Trang chủ trùng với Menu Trang chủ trên Menu chính phía trên cùng.

(2)- Trang theo bài đăng mới nhất: Có thể thiết đặt hoặc không, tuỳ theo nhu cầu sử dụng

16. Favicon: Thiết đặt ảnh nhưng chưa biết hiển thị ảnh ở chỗ nào

III- Widget: Gồm nhiều các khối menu tuỳ chỉnh tương ứng với Trang Home – Trang chủ và Trang tương ứng với mỗi thiết đặt. Ở đây, một loại giữ liệu có thể dùng để thiết đặt ở nhiều Trang cùng sử dụng với các vị trí định vị giữ liệu hiển thị theo ý muốn với các Widget – Giữ liệu đã có sẵn (Bạn có thể điều chỉnh cách hiển thị các Widget có sẵn bằng cách chọn Menu ” Tuỳ chọn hiển thị” ở góc trên bên Trái màn hình). Muốn sử dụng các Widget (Bên phải) này, ta đặt Chuột vào từng ô, Tích chọn dùng Giữ liệu vào Loại Menu hiển thị ở bên Trái tương ứng với từng vị trí hiển thị như sau:

(Lưu ý: Hiện có Trang chính để thiết lập là Home = Trang chủ và các Trang khác tuỳ theo kiểu giữ liệu thiết đặt hiển thị khi tạo lập Trang mà thiết đặt hệ thống menu trên, dưới, giữa, trái, phải với đa dạng giữ liệu mẫu để hiển thị phù hợp với từng Trang theo tiêu trí giữ liệu thiết lập lên trang đó). Để thiết đặt hệ thống menu hiển thị tương ứng với các Giao diện có sẵn, chủ yếu gồm có mấy loại Giao diện và hiện đang sử dụng như sau: 

+ Giao diện 1 – Sidebar:

+ Giao diện 2- Content Sidebar: Chưa biết hiển thị ở đâu

+ Giao diện 3: Header Rigth Sidebar: Hiển thị góc Trái trên cùng màn hình Trang chủ

+ Giao diện 4- Lift Sidepar  và  Rigth Sidebar: Đã đặt cho Menu chính Trang chủ

+ Giao diện 5: Top Sidebar và Footer Sidebar: ở Trên và Dưới cùng Trang Tâm Linh, Dự đoán …, không thấy hiển thị ở Trang chủ

+ Giao diện 6- Paget Lift Sidebar và Paget Rigth Sidebar: Menu hiển thị bên Phải – Trái Trang Tâm Linh … không thấy hiển thị ở Trang chủ

+ Giao diện 7- Mạng xã hội: Chưa biết

+ Giao diện 8- Filter Top: Chưa biết

+ Giao diện 9- Thể loại – Footer: Chưa biết

+ Giao diện 10- Home …….: Đang làm Trang Chủ với menu 2 bên và Giao diện Mẫu mắc định

(1)- Tap Truyện – Nhóm: Ở Giao diện này chưa làm hiển thị được (Ở giao diện ban đầu có tên nhân Trắc Học thì nó hiển thị ở Bên Trái màn hình với 2 Táp ứng với 2 kiểu nội dung là: Danh sách các Chương Truyện và Nhóm dịch)

(2)- Footer Sedebar:  Kiểu nội dung được thiết lập hiển thị ở phía trên cùng của Giữ liệu chính Trang chủ tĩnh, Ví dụ thiết lập kiểu dữ liệu Văn bản html nào đó, thì nội dung khuyến nghị nó hiển thị như trên )

(3)- Sedebar: Chưa biết thiết đặt  >  các giữ liệu thuộc khối Menu này vì chưa thấy hiển thị thế nào, ở đâu (Chỉ nhận thấy có Hộp thả nhỏ phía bên Phải màn hình Máy tính/ Điện thoại nhưng Menu hộp thả này không hoạt động)

(4)- Thể loại Footer:  Chưa biết thiết đặt hiển thị

……………………………………

IV- Trình đơn: Menu này để thiết lập các menu trực thuộc từng nhóm Menu (3 Nhóm chính) với các kiểu giữ liệu hiển thị khác nhau/ trùng nhau nhưng khác kiểu hiển thị, gồm 3 nhóm hệ thống Menu (lưu ý kiểm soát Menu trùn kiểu giữ liệu không cần thiết)

* Lưu ý:  Hiện đã thiết lập 3 hệ thống trình đơn. Hệ thống này có 2 cách thiết đặt hiển thị tương đương nhau (1.Tích chọn bên dưới từng hệ thống Menu chi tiết hoặc 2. chọn trong hộp thả khi vào Menu Locations ), do đó theo dõi được Hệ thống Menu này đang hiển thị ở mấy nơi. VD: Hệ thống Menu ở Header đẫ được thiết đặt ở  2 nơi trên trang thì bên dưới mục chọn hệ thống Menu đó sẽ xuất hiện 2 dòng nhỏ ghi rõ vị trí nơi hiển thị Menu đó

V- Header: Menu chính này có hệ thống Menu con trùng với Menu chính có tên ” Tuỳ chỉnh ” ở dòng thứ 2 thuộc hệ thống Menu gốc chính này (Chưa khảo sát sự trung lắp này, nhưng hiện thiết đặt theo Menu Tuỳ chỉnh đã đủ để kiểm soát các tiêu trí cần thiết thiết đặt Menu phía trên màn hình hiển thị Khách nhìn thấy.)

VI- Nền: Như Header ở trên >>> Chưa khảo sát

VII- Theme check: Chưa cần khảo sát

VIII- Công cụ biên tập: Quản lý thiết đặt từng Trang Giao diện Mẫu đã tải về phù với Giao diện Sách (Tức các Trang giao diện tải về dùng có ngay nút kích hoạt sử dụng vì đó là Trang Giao diện viết theo chuẩn giữ liệu). Căn cứ vào nhu cầu sử dụng Trang Giao diện nào, vào hộp chọn bên Trái để chọn tên giao diện đó > Chọn để hiển thị các menu thuộc Giao diện Mẫu hiển thị ra bên dưới (Mỗi Giao diện Mẫu có hệ thống menu khác nhau, nhiều ít không giống nhau nên cần chọn ra Giao diện Mẫu có nhiều lựa chọn thiết đặt menu để dùng)

+ Có thể đổi tên Giao diện sang tiếng Việt trong hộp chọn này (Ngay dòng đầu tiên của mỗi Giao diện, Riền Giao diện Jolene là không có giữ liệu quản lý tên Giao diện, nhưng có thể Copi kiểu giữ liệu từ Trang bất kỳ (Vài dòng đầu) đê sử dụng để đổi tên Jolene sang tiếng Việt hoặc kết hợp Anh-Việt, nhưng khi đổi xong thì Trang Giao diện này báo cáo tự động là nó đã cũ, cho dù vừa ắp đết nâng cấp xong  )


Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *