Sơ đồ tổ chức quản lý C.Ty CP Tập Đoàn BCL (Kèm Điều lệ C.Ty)


Chia sẻ:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BCL GROUP

 

     ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG    
 =====================  ========= | =========  =====================
HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA
– TỔ CHỨC – HOẠT ĐỘNG –
••••••• HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)
••••••• HỘI ĐỒNG CỐ VẤN
– TỔ CHỨC – HOẠT ĐỘNG –
|
BAN KIỂM SOÁT
(B.BUỘC NẾU CÓ > 11 CỔ ĐÔNG)
– TỔ CHỨC – HOẠT ĐỘNG –
|———|———| THƠ KÝ/ TRỢ LÝ
CHỦ TỊCH HĐ QUẢN TRỊ
– TỔ CHỨC – HOẠT ĐỘNG –
|
    BAN GIÁM ĐỐC
(TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH)
– NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN –
   
 Phó Tổng Giám đốc
(KỸ THUẬT-AN TOÀN)
 Phó Tổng Giám đốc
(PHÁP CHẾ – QTC.LƯỢNG)
  Phó Tổng Giám đốc
(VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN)
Phó Tổng Giám đốc
(KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ )
———————|———————
 BAN
KỸ THUẬT AN TOÀN
– QUY ĐỊNH CHUNG –
GĐ 1: C.Viên chính
GĐ 2: Trưởng phòng
GĐ 3: Trưởng ban
  BAN
PHÁP CHẾ – QTC.LƯỢNG
– QUY ĐỊNH CHUNG –

GĐ 1: C.Viên chính
GĐ 2: Trưởng phòng
GĐ 3: Trưởng ban

| VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN
(CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN)
– QUY ĐỊNH CHUNG –

GĐ 1: C.Viên chính
GĐ 2: Trưởng phòng
GĐ 3: Trưởng ban

BAN
KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
– QUY ĐỊNH CHUNG –

GĐ 1: C.Viên chính
GĐ 2: Trưởng phòng
GĐ 3: Trưởng ban
          |_______|________|________|________|
CÔNG TY 100% VỐN
BCL GROUP
←____________________|____________________→
CÁC BAN QUẢN LÝ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
     Ι  
CÁC CÔNG TY
CÓ VỐN 
BCL GROUP
←____________________|____________________→
CÁC TRUNG TÂM
TƯ VẤN ĐẦU TƯ X.DỰNG
    Ι    
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÀNH ĐÔ GÓP VỐN
←____________________|____________________→
CÁC TRUNG TÂM
KINH DOANH XÂY DỰNG
    Ι   comprar kamagra barato  
CÔNG TY THÀNH VIÊN
(LIÊN KẾT- KHÔNG GÓP VỐN)
←____________________Ι____________________→ SÀN GIAO DỊCH
BẤT ĐỘNG SẢN T. ĐÔ
       
           
           

THUYẾT MINH
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN BCL GROUP

I- Tiêu trí lựa chọn Công ty Mẹ:

+ Quy định này do người có chủ trương sáng lập Tập Đoàn BCL đưa ra. Theo đó, tại thời điểm hết quý III năm 2017, C.Ty được chọn làm C.Ty Mẹ của Tập đoàn BCL cần đáp ứng các yêu cầu sau:

A- Điều kiện bắt buộc:

1- Mô hình hoạt động và vốn điều lệ: Là Công ty Cổ phần; Có vốn điều lệ trên mười tỷ đồng;

2- Hoạt động: Đang bình thường, lành mạnh, không có hoạt động kinh doanh trái pháp luật, trốn thuế. Hiện tại cũng không vướng mắc hoặc có nguy cơ rủi ro cao về phá sản, dính mắc pháp luật về kinh doanh trốn thuế, lừa đảo khách hàng, đối tác dưới mọi hình thức.

3- Tài chính: Phải dương (Tổng vay nhỏ hơn  tổng tài sản thực tế) quy ra tiền tại thời điểm hết quý III/2017; Không có nợ quá hạn dưới bất kỳ hình thức nào; Phải được Ngân hàng đánh giá khách hàng đạt loại A (Không có nợ xấu quá hạn); Các khoản vay phải có Tài sản đảm bảo tương ứng;

B- Điều kiện ưu tiên:

1- Là Công ty hoạt động từ trước năm 2007

2- Có đơn vị thành viên: Là Công ty cổ phần, đã có Công ty thành viên, các Chi nhánh họa động trên 2 năm;

3- Có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ tương đối hoàn chỉnh, bao gồm ở C.Ty và các đơn vị trực thuộc: Quy chế tổ chức quản lý, hoạt động chung; Quy chế lương thưởng; Quy định về phân công công việc và trách nhiệm công việc, tiêu trí đánh giá chất lượng công việc

4- Đã ứng dụng công nghệ vào quản lý nhiều năm: Phần mềm kế toán; Phần mềm quản lý công việc; Có trang web; Phần mềm quản lý hợp đồng;

 

1- Các nguyên tắc hợp thành Tập đoàn:

2- Danh sách cán bộ và điện thoai:

3- Danh sách đơn vị thành viên Tập đoàn: Xem tại đây


Chia sẻ: