SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Nhân Trắc Học hiểu rõ Số Mệnh và nguồn gốc Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không Tu theo Phật dậy, không tin sâu Nhân Quả báo ứng, không thực hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI. Chúng tôi đoán được bởi Kiếp sống này của Bạn phản ánh NGHIỆP QUẢ nhiều kiếp sống trước đây, và trong kiếp sống này, Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU, đó là bởi lý do, thông qua quy luật thời gian, chúng tôi biết được năm nào Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo. Nhân Trắc Học chúng tôi phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, dựa trên sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng, An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn.

Trang: HỌC TẬP - HỘI THẢO

CẤU TẠO CON NGƯỜI QUA BẢY CẢNH GIỚI

01 01 I Cõi Thiêng Liêng ============================================= ok
02 02   Cõi Khởi nguyên hay Cõi của Thượng Đế ok
03 03   Dĩ Thái Vũ trụ thứ I ok
04 04   TỐI ĐẠI NIẾT BÀN ok
05 05      
06 06      
07 07      
08 01 II ♦ ⊕ Ý TRÍ  
09 02   Cõi Chân Thần ♦ † ♦  
10 03   Cõi Tự Hữu ♦ † ♦  
11 04   Dĩ Thái Vũ trụ thứ II ♦ † ♦  
12 05   ĐẠI NIẾT BÀN ♦ † ♦  
13 06   ♦ † ♦  
14 07   HOẠT ĐỘNG ⊕ ♦ ==========†===========♦ ⊕ MINH TRIẾT  
15 01 III Ι ♦ ⊕ Ι Ý Trí Tinh thần  
16 02   Ι ♦ ♦ Ι  
17 03   Ι ♦ ♦ Ι  
18 04   Ι ♦ ♦ Ι  
19 05   Ι ♦ ♦ Ι  
20 06   Ι ♦ ♦ Ι  
21 07   Ι ♦ ♦ Ι  
22 01 IV Ι ♦ ♦⊕ TRỰC GIÁC  
23 02   Ι ♦ ♦  
24 03   Ι ♦ ♦  
25 04   Ι ♦ ♦  
26 05   Ι ♦ ♦  
27 06   Ι ♦ ♦  
28 07   Ι ♦ ♦  
29 01 V ♦ ⊕ THƯỢNG TRÍ  
30 02   Cõi Trí  
31 03   Cõi Trí Tuệ Δ CHÂN NHÂN  
32 04   Chất Khí Vũ trụ                           ⊕ Nguyên Tử trường tồn hạ Trí  
33 05                                                          ‡  
34 06                                                          ‡  
35 07                                                          ‡ ok
36 01 VI                                                       ⊕ Nguyên tử trường tồn cõi Cảm dục ok
37 02   Cõi tình cảm                                ‡ ok
38 03   Cõi cảm dục                                 ‡ ok
39 04   Chất lỏng vũ trụ.                         ‡ ok
40 05                                                          ‡ ok
41 06                                                          ‡ ok
42 07                                                          ‡ ok
43 01 VII                                                      ⊕Nguyên Tử trường tồn hồng trần; Dĩ Thái Vũ trụ thứ I ok
44 02   Cõi Trần Dĩ Thái Vũ trụ thứ II ok
45 03   Cõi Hồng trần Dĩ Thái Vũ trụ thứ III ok
46 04   Chất đặc vũ trụ Dĩ Thái Vũ trụ thứ IV ok
47 05   Chất Khí ok
48 06   Chất Lỏng ok
49 07   Chất đặc ok