Các Định Đề - Định Luật và Diễn Giải

Các Định Đề - Định Luật và Diễn Giải

Minh Triết Ngàn Đời được trích từ các sách của Chân sư và Hiền triết Đông - Tây kim cổ. 1. Các Định Đề: Các Phát biểu mà chúng ta phải công nhận mà không thể giải thích 2. Các Định luật: Gồm Luật Siêu Nhiên - Luật Tự Nhiên - Luật Sinh Tồn 3. Các Khẩu Quyết: Lời Thánh hiền đưa ra, nhân loại chỉ có thể chấp nhận mà không thể hiểu. 4. Giảng nghĩa Minh Triết

Danh sách chương